• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Ustawianie barek dla rybitw w obszarze Natura 2000

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Ustawianie barek dla rybitw w obszarze Natura 2000
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie zadania pn.: ,,Ustawianie barek dla rybitw w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły" polegającego na przygotowaniu do okresu lęgowego rybitwy rzecznej, ustawienie (zacumowanie) w nurcie rzeki Wisły oraz przemieszczenie do miejsca zimowania i przygotowanie do zimowania po zakończeniu okresu lęgowego, dwóch statków żeglugi śródlądowej. Może zajść także konieczność przemieszczania barek w trakcie trwania okresu lęgowego.
2. Zakres usług określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania:VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie do dnia 28 maja 2024 r. do godz. 10:00, drogą e-mailową na adres:
[email protected]
2. Oferta (wraz załącznikami) powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf,
Termin składania:2024-05-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie wykonane terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2024 r.
Wymagania:II). Kryteria oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert stanowi: cena (C) - 100%
2. Zasady oceny według kryterium cena (C):
a) ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego,
b) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena (C) odpowiednią liczbę punktów,
c) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Wx = (Cmin / Cx) x 100, gdzie: Wx-ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, Cx - cena brutto oferty ocenianej
3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętym kryterium.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV. Warunki realizacji zamówienia
Należy wskazać elementy zamówienia np.:
1) Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie wykonane terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2024 r.
2) Warunki płatności:
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku
Zamawiającego.
3) Nie przewiduje się zastosowania klauzul społecznych / środowiskowych / gospodarczych.
4) Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (załącznik nr 3).
5) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy - zakres zmian został opisany w § 7 umowy.
6) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/osoby upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument pełnomocnictwa należy załączyć w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę składająca pełnomocnictwo.
6. Wszelkie skreślenia, poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą(ce) ofertę.
7. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta została dostarczona na adres e-mail [email protected]
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert przesłane pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres e-mail [email protected] Zmiany do oferty muszą być dostarczone według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Wiadomość e-mail zawierającą zmianę należy
10. zatytułować ,,ZMIANA", a załączony do wiadomości skan każdego oświadczenia o zmianie należy dodatkowo opisać tytułem ,,zmiana nr Zmiana do oferty powinna jednoznacznie wskazywać, które elementy oferty są zmieniane.
11. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o wycofaniu oferty należy zatytułować ,,WYCOFANIE". Załączony do wiadomości skan oświadczenia o wycofaniu należy dodatkowo opisać tytułem ,,WYCOFANIE". UWAGA: Do składania oświadczenia (ZMIANA lub WYCOFANIE Oferty) należy dołączyć skan stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
14. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu są niekompletne lub zawierają błędy, może wezwać wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
Kontakt:VIII. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Robert Szymański, nr tel. 52 506 56 66 wew. 6029, adres email: [email protected] oraz p. Andrzej Adamski, nr tel. 52/ 50 65 666 wew. 6011, adres email: [email protected]
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w kancelarii Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz (kancelaria, pok.712)
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:WIS.261.15.2024.AA
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.