• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Usługa inspekcji dronem podwodnym elementów infrastruktury obiektu hydrotechnicznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa inspekcji dronem podwodnym elementów infrastruktury obiektu hydrotechnicznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługa inspekcji dronem podwodnym elementów infrastruktury obiektu hydrotechnicznego pompowni wody surowej W-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa inspekcji dronem podwodnym elementów infrastruktury obiektu hydrotechnicznego pompowni wody surowej W-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne: Nie dotyczy.
3. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Dokumenty wymagane po wykonaniu usługi:
5.1. Raport foto-wideo zapisany w formie elektronicznej na nośniku typu płyta DVD z rejestracji obrazu stanu części podwodnej wymienionych w punkcie 1 obiektów.
6. Zamawiający dopuszcza udział(u) podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt 6.3.5.1 lit e PROC 10032/G.
8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w OWZ (Ogólnych Warunkach Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe).
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/86422/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
20-05-2024 12:00
Termin składania:2024-05-20
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 20-05-2024 12:00
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Odział Elektrownia Bełchatów, 97-406 Bełchatów 5, Wola Grzymalina, pompownia wody surowej W-4, zbiornik W-3 i kanały dopływowe do W-4
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Sposób składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Elżbieta Blada
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Elzbieta.Blada@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7667
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/IZO/03389/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.