• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Usługa - badania diagnostyczne morskich środków bojowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa - badania diagnostyczne morskich środków bojowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa - badania diagnostyczne morskich środków bojowych.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.
11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ,,ocena stanu technicznego morskich środków bojowych (mśb) i ich elementów oraz prognoza jego utrzymania na podstawie badań własności i procesów fizyko-chemicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność działania podczas eksploatacji po upływie gwarantowanego okresu przydatności technicznej producenta (GOPT) lub okresu przydatności technicznej (OPT) określonego po badaniach diagnostycznych", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1rblog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 RBLog Wałcz, Ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferty należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego, Ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz - budynek nr 1, pokój nr 2 do dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 08.30. Przed tym terminem oferty można składać w dni robocze w godz.ch od poniedziałku do czwartku w godz.ch od 07.00 do 15.30 oraz w piątek w godz.ch od 07.00 do 13.00..
Termin składania:2024-06-20
Otwarcie:Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 1 pok. 106 w dniu 20 czerwca 2024 r., o godz. 9.00.
Miejsce i termin realizacji:CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Realizacja zamówienia: do 29 listopada 2024 r.
Wadium:7 249,00 zł.
Wymagania:Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 7 249,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w walucie polskiej, przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024, poz.419t.j.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000
a) potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
b) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w poniższych okolicznościach:
1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego ZNWU,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ust. 2 ppkt 5, należy zdeponować przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 2 pokój nr 1, a kopię załączyć do oferty (godziny przyjmowania dokumentów: w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.00 do 15.30, w piątki od 7.00 do 13.00). Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, w takiej sytuacji dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem ,, WADIUM - nazwa postępowania, numer sprawy ..." Dokument winien być dostarczony Zamawiającemu przed terminem i godziną składania ofert.
6. Zamawiający zwraca wadium w terminie do 7 dni wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub zamknięciu postępowania.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez odsetek bankowych pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu).
8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa w ust. III.3.1) niniejszego ogłoszenia.
111.2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa w ust. III. 3.1) niniejszego ogłoszenia.
111.2.3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa w ust. III. 3.1) niniejszego ogłoszenia.
111.2.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa w ust. III. 3.1) niniejszego ogłoszenia..
ni.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
HI.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. III.2. niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 2 do SIWZ)
b) aktualną koncesje, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicyjną oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2037 ze zm.) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu przedmiotem zamówienia określonym w ust. od 10 do 28 załącznika nr 1 ,,Rodzaje broni i amunicji - BA" do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 ze zm.) - która zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1743) zachowała ważność po dniu wejścia w życie nowej ustawy
lub
aktualną koncesję, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1743) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu przedmiotem zamówienia określonym w CZĘŚCI III - RODZAJE BRONI i AMUNICJI-BA określonym w ust. od 13 do 30 Załącznika ,,Klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji" do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888)
W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien on posiadać:
1) koncesję lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy
Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia w/w dokumentu został spełniony, jeżeli przedłożony zostanie w/w dokument lub oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się w/w dokumentów.
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP; Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia dokumentu uprawniającego do handlu (obrotu) z RP został spełniony, jeżeli przedłożone zostanie oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania takiego dokumentu. Przedstawienie oświadczenia zamiast stosownego dokumentu dotyczy Wykonawców z tych krajów, w których przepisy uniemożliwiają uzyskanie takiego zezwolenia na etapie otwarcia ofert.
c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania, że Wykonawca jest instytutem badawczym
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 66 873,00 zł.
Uwaga:
o Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tiabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
o Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku..
e) wykazu potwierdzającego, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca wykonał należycie - usługi w zakresie badań diagnostycznych środków bojowych wraz z decyzjami po badaniach, prognozą ich dalszego przechowywania i użytkowania, których suma odpowiada co najmniej wartości: 267 495,00 zł
Uwaga:
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania usługi. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
Wykonawca w wykazie - załączniku nr 6 do SIWZ podaje wartość usług, ich przedmiot. datę wykonania i podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz dołącza dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej może być poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze. Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonał na rzecz Zamawiającego usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania do oferty dowodów potwierdzających.
f) wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (co najmniej dwie osoby) w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz posiadających zgodnie z w art. 21 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 632) aktualne dokumenty upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej - wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.3.2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, należy przedłożyć:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w okolicznościach, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (Rozdział VII ust. I pkt 2 ppkt 1 SIWZ) - załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania, braku podstaw do wykluczenia,
c) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII ust. I pkt 2 ppkt 1.15) SIWZ, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ,
d) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507) (Rozdział VII ust. I pkt 2 ppkt 2 SIWZ) - wg załącznika nr 4 do SIWZ.
111.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. ffl.3.2) pkt 2, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
111.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII ust. I pkt 2 ppkt 1.15 SIWZ, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
rV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzjelenia zamówienia: przetarg TV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: Cena - 100% TV.3) ZMIANA UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy, jeżeli dotyczą one m. in.:
a. zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
b. zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c. ustawowej zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia,
d. zmiany warunków realizacji zamówienia,
e. zmniejszenia ilości morskich środków bojowych objętych usługą,
f. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia ujętych w ,,Wykazie osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa",
g. zmiany terminu wykonania Umowy z powodu okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Umowy;
h. zmiany w zakresie partii kompletacji asortymentu ujętego w ,,Opisie przedmiotu zamówienia" lub ,,Wykazie wytypowanych morskich środków bojowych",
i. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
j. zmiany zakresu podwykonawstwa,
k. umożliwienia dalszej realizacji Umowy przez konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej z których składu ubył członek/wspólnik.
Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Kontakt:Aleksandra Mazur (tel. 261 472 390)
Język kontaktu:polski
Kod CPV:73400000-6, 73432000-9
Numer dokumentu:1RBLog.SZP.2612.49.2024, 37/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.