• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Transport morski

Standard

Dane kontaktowe

Opis:.: HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UMO-2023/43/7/ST10/00001 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (50,85% kosztów) oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (49,15% kosztów).
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-00-0001/20 - HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation,nr projektu dofinansowanie nr UMO-2023/43/7/ST10/00001

Część 1
Transport morski po wodach Archipelagu Svalbard

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Transport morski grup badawczych i technicznych po wodach Archipelagu Svalbard w sezonie 2024 Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Rejs 1 - Organizacja transportu morskiego dla grupy naukowo-technicznej z Uniwersytetu Wrocławskiego wizytującej Stację S. Baranowskiego na Spitsbergenie na trasie Longyearbyen - Hornsund - Longyearbyen. Przewidywany termin 11-18.07.2024 (+- 2 dni zależne od warunków pogodowych)
Rejs 2 - Organizacja transportu morskiego grupy naukowców do wschodniej części Archipelagu Svalbard - na trasie Longyearbyen - wschodnie wybrzeże Spitsbergenu - Barentsoya - Edgoya - Longyearbyen z elastyczną możliwością modyfikacji trasy związaną z warunkami lodowo-sztormowymi. Przewidywany termin 10-30.08.2024 (+- 2 dni zależne od warunków pogodowych)- Zamawiający informuje, że Rejs 2 jest realizowany na potrzeby projektu pt.: HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UMO-2023/43/7/ST10/00001 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (50,85% kosztów) oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (49,15% kosztów).
Okres gwarancji
12 miesiące
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-11
Termin składania:2024-04-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
zagranica
Kraj
Norwegia
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Archipelagu Svalbard
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do ogłoszenia: Wzór istotnych postanowień umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) będącego podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
w wyborze Wykonawcy towaru lub usługi
3) który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem procedury lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w procedurze nie utrudni uczciwej konkurencji
4) który złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływa na wynik prowadzonej procedury
5) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
6) podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,
2) Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, o których mowa powyżej. Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń może odbywać się pisemnie lub mailowo.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-02
Data ostatniej zmiany
2024-04-02 13:34:51

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: 100% cena
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Pisarska
tel.: 71 375-95-62
e-mail: magdalena.pisarska@uwr.edu.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:60600000-4
Numer dokumentu:2024-5228-187426, DWNZKŚ.272.19.2024.MP
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.