• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Sonar Kadłubowy, Wał do głowicy sonaru, Tank stalowy głowicy sonarowej, Kabel połączeniowy

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Sonar Kadłubowy, Wał do głowicy sonaru, Tank stalowy głowicy sonarowej, Kabel połączeniowy
Standard

Dane kontaktowe

Opis:3 szt. Sonar kadłubowy wraz z dostawą do Helu i instalacją na 3 jednostkach rybackich:
Sonar zawiera:
o Sonar Kadłubowy głowica o skoku 400 mm Black Box Search Light, częstotliwość pracy 60-153 kHz. Wbudowany stabilizator wiązki. W komplecie: moduł podnoszenia/opuszczania głowicy (CH-5041-2-60/153), moduł nadawczo-odbiorczy (CH-503-A-E), elementy montażowe (CH-5082-N), jednostka sterująca z kablem 5 m (CH-602-E-5), głowica (CH-5048-60/153-52), zasilanie 24 V DC (bez monitora)
o Wał do głowicy sonaru. dł. 2,2m, o parametrach jak np. model: SHJ-0006 SHAFT/CH500/600
o Tank stalowy głowicy sonarowej, o parametrach jak np. model: STEEL T. SHJ-0001-2/CH500/600
o Kabel połączeniowy 30 m do głowicy, o parametrach jak np. model: FRU-WH-A-30 CBL/CH500/600
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2024-03-08
Termin składania:2024-03-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2024-12-31
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Cena łączna oferty:
Znaczenie ofertowe kryterium: 100%;
Maksymalna ilość punktów: 100 pkt;
Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
Każdej ofercie przyznana zostanie liczba punktów wg następującego wzoru:
Punkty uzyskane przez badaną ofertę = (cena najniższej oferty / cena badanej oferty) *100p
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia i doświadczenie do wykonania dostaw objętych zamówieniem (złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń )
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Odrzucona zostanie:
1. Oferta przedstawiona poza wyznaczonym terminem.
2. Oferta nie spełnia wymogów zapytania i realizacji.
3. Oferent powiązany osobowo lub kapitałowo z zmawiającym.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres, adres mail ),
o opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
o wartość oferty brutto ( zaleca się także wskazanie stawki podatku VAT )
Oferty nie zawierającą w/w informacji zostaną odrzucone.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
5.pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób np. pozostawanie w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
6. innymi wskazanymi w aktualnie obowiązujących Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z w/w oferentami celem wyboru wykonawcy.
Dopuszcza się zaliczkowanie w kwocie nieprzekraczającej 30 % wartości zamówienia.
Dopuszcza się składanie ofert pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Numer dokumentu:01/25/02/2024
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.