• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Rozbiórka rampy stalowej oraz betonowej cz. najazdowej wraz z usunięciem podpór

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Rozbiórka rampy stalowej oraz betonowej cz. najazdowej wraz z usunięciem podpór
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Rozbiórka rampy stalowej oraz betonowej cz. najazdowej wraz z usunięciem podpór do rzędnej pl. nr XIX i betonowej cz. najazdowej na nb. Czeskim w Porcie Gdynia .
Rozbiórka rampy stalowej oraz betonowej cz. najazdowej wraz z usunięciem podpór do rzędnej pl. nr XIX i betonowej cz. najazdowej na nb. Czeskim w Porcie Gdynia .
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka rampy stalowej oraz betonowej części najazdowej wraz z usunięciem podpór do rzędnej placu nr XIX i betonowej części najazdowej na nabrzeżu Czeskim w Porcie Gdynia w związku z likwidacją środka trwałego nr 223-3548.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2024-05-13 10:30
4. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy przetargowej LOGINTRADE w terminie do dnia 13.05.2024 r. do godz. 10:30.
Termin składania:2024-05-13
Otwarcie:8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2024 r. o godz. 11.00.
Miejsce i termin realizacji:7. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w terminie do 5 miesięcy od dnia przekazania terenu rozbiórki.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem - w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie rozbiórki jednego obiektu inżynierskiego mostowego o konstrukcji stalowej (min. 500 t.)
b) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które spełniają następujące wymagania tj.:
? kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej mostowej i posiadającym doświadczenie obejmujące zrealizowanie co najmniej jednej rozbiórki minimum jednego obiektu inżynierskiego mostowego o konstrukcji stalowej lub mieszanej (stalowo-betonowej) min. 500 t.,
? kierownikiem robót (po jednym dla każdej specjalności podanej poniżej) posiadającym stosowne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi w specjalności: instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz inżynieryjnej drogowej.
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykazać w postaci tabelarycznej, z przywołaniem nazwy zadania, nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz okresu realizacji obowiązków z dokładnością do miesiąca.

Osoby, o których mowa w lit. b) niniejszego punktu powinny być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2023 poz. 551 ze zm.).
Uprawnienia, o których mowa powyżej [ust. 4 pkt 3) lit. b)] powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 551 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.", dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/
UWAGA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane na platformie przetargowej LOGINTRADE.
2. Zamawiający NIE WYMAGA od Wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ.
3. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium, jakim jest całkowita ryczałtowa cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawca winien zgłosić chęć uczestnictwa w wizji lokalnej co najmniej na 3 dni przed terminem wizji lokalnej tj. 23.04.2024 r. godz. 13.00, celem wystawienia przepustki przez Zamawiającego. Zgłoszenie wraz z podaniem imienia i nazwiska, nr dowodu osobistego oraz podmiotu wydającego dowód osobisty, należy przesłać za pośrednictwem platformy przetargowej LOGINTRADE, zgodnie z zasadami komunikacji z Zamawiającym określonymi w SWZ. Przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej. zobowiązani są posiadać kask i kamizelkę odblaskową podczas odbywania wizji.
Numer dokumentu:2024/BZP 00289690
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.