• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Remont umocnienia dna zlokalizowanego przy Nabrzeżu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Remont umocnienia dna zlokalizowanego przy Nabrzeżu
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Opis:Remont umocnienia dna zlokalizowanego przy Nabrzeżu Dworzec Drzewny - OPC/INR/2024/023
Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonego umocnienia dna wykonanego z materacy gabionowych wypełnionych kamieniem.
Umocnienie dna, które podlegać będzie naprawie zlokalizowane jest przy Nabrzeżu Dworzec Drzewny między polerami 40 - 45.
Celem zamówienia jest przywrócenie stanu pierwotnego umocnienia dna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczonesą w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia - OPZ) oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2024-04-05 10:00
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2024, godz. 10:00. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/portgdansk na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Termin składania:2024-04-05
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2024 o godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową. Otwarcie ofert nie jest jawne.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uwagi:Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.
Numer dokumentu:2024/BZP 00239155
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.