• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Rejsy wycieczkowe

Standard

Dane kontaktowe

Opis:GN-IV.271.7.2024 Rejsy wycieczkowe "Tramwaju Wodnego" w Poznaniu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Organizacja i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego - statkiem na rzece Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego - statkiem na rzece Warcie w Poznaniu jako ,,Tramwaj Wodny" w okresie 01.05.2024 r. do 01.09.2024 r. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/913670
Składania : 16-04-2024 10:00:00
Otwarcia : 16-04-2024 10:05:00
Termin składania:2024-04-16
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i świadczenie usługi rejsów turystycznych, transportu wodnego - statkiem na rzece Warcie w Poznaniu jako ,,Tramwaj Wodny" w okresie 01.05.2024 r. do 01.09.2024 r.
2.,,Tramwaj Wodny" będzie odbywał rejsy turystyczne na dwóch trasach:
1) W kierunku północnym: od przystanku zlokalizowanego na wysokości Katedry - ul. Panny Marii do mostu kolejowego w Koziegłowach, powrót do przystanku przy ul. Panny Marii (Katedra). - trasę określa załącznik nr 1. 2) W kierunku południowym: od przystanku zlokalizowanego na wysokości Katedry - ul. Panny Marii przez przystanek przy ul. Ewangelickiej (Chwaliszewo) aż do wysokości mostu kolejowego na Starołęce, powrót do przystanku przy ul. Panny Marii (Katedra).- trasę określa załącznik nr 2.
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia następnego po dacie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 01.05.2024 r. do 01.09.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oświadczenie nr 1 - Oświadczenia wykonawcy, że dysponuje przynajmniej jedną jednostką pływającą o napędzie motorowym, o pojemności min. 30 osób. Wykonawca musi zapewnić na statku możliwość transportu min. 4 rowerów , min. 2 wózków dziecięcych i min. 2 wózków inwalidzkich jednocześnie. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczenie nr 2 - Wykonawca oświadczy, iż posiada aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu oraz szkody osobowe, które powstały w trakcie wykonywania usługi. Polisa uwzględnia szkody wyrządzone przewożonym pasażerom oraz osobom obsługującym rejsy, w tym czynności związane z wsiadaniem i wysiadaniem ze statku. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie nr 3 - Wykonawca oświadczy, iż posiada uprawnienia w zakresie świadczenia usługi transportu wodnego pasażerskiego. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Oświadczenie nr 4 - Wykonawca oświadczy, że jednostki pływające, które zostaną wykorzystane do wykonywania usługi spełniają określone prawem wymogi, w szczególności wymagania określone w art. 15, 18, 28 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie nr 5 - Wykonawca oświadczy, że personel, który będzie obsługiwał rejsy stanowiące przedmiot umowy posiadają odpowiednie umiejętności i wymagane prawem kwalifikacje, w tym w szczególności kwalifikacje określone w art. 35 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, a także, że członkowie załóg statków posiadają żeglarską książeczkę pracy, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie nr 6 - Wykonawca oświadczy, iż posiada dokumenty dopuszczające statki do żeglugi, polisę ubezpieczeniową oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje załogi, a także dokument potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą (odpis z ewidencji działalności gospodarczej). (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Oświadczenie nr 7 - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zatrudnienia osoby na umowę o pracę - złożenie w ofercie oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę przynajmniej jednej osoby. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Pojemność statku 20% Należy podać pojemność statku (maksymalną liczbę pasażerów). Zamawiający wymaga, aby podana w ofercie jednostka pływająca wykonywała wszystkie rejsy objęte umową. Jeżeli Wykonawca w ofercie zgłosi jednostkę o określonej pojemności (maks. liczbie pasażerów), a któryś z rejsów objętych zamówieniem będzie obsługiwał przy użyciu jednostki o mniejszej pojemności niż wskazana w ofercie, Zamawiający nie uzna danego rejsu za zrealizowany, w związku z czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało za taki rejs wynagrodzenie. Minimalna pojemność - 30 osób. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Cena jednostkowa rejsu - Cena jednostkowa 1 rejsu w złotych netto, VAT, brutto. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Miasto Poznań Oddział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ID 913670, GN-IV.271.7.2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.