• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Przystosowanie promu do przewozu materiałów niebezpiecznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przystosowanie promu do przewozu materiałów niebezpiecznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:na ,,Przystosowanie promu do przewozu materiałów niebezpiecznych."
2.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie do przewozu materiałów niebezpiecznych promu
Karsibór III należącego do Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania:12. Miejsce i termin składania ofert
1. Miejsce składania ofert w formie pisemnej
sekretariat Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu - pok. Nr 9
lub
przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected]
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy podpisać ofertę przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, lub w
formie skanu podpisanej oferty.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 27.05.2024 r. do godz. 13:00
Termin składania:2024-05-27
Otwarcie:13. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Miejsce otwarcia lub rozpatrzenia ofert: siedziba zamawiającego, pok. Nr 6 2. Termin otwarcia ofert: 27.05.2024 r. godz. 13.30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Do 26 dni kalendarzowych od dnia podstawienia promu
Wymagania:4.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
Do oferty należy dołączyć*:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji
działalności gospodarcze potwierdzające uprawnienia do wykonywania przedmiotu
zaproszenia,
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 120 000,00 tys. zł.,
3) oświadczenie - wypełniony załącznik nr 5 do zaproszenia,
4) wykaz materiałów planowanych do zastosowania wraz z certyfikatami,
5) umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonawców wspólnie prowadzących działalność w tej
formie.
7.
Zasady prowadzenia postępowania
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne
omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty,
zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą
elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną
omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega
odrzuceniu,
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął
termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub
samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja
w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną,
4. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową,
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez
Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacji nie przyniosą
zamierzonego przez Zamawiającego efektu,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek
oferty.Informacje o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego
unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofertę.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia,
wszystkie pozycje muszą być wypełnione.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny
i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana
powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być kompletna i składająca się z nw. dokumentów:
1) formularz oferty - załącznik nr 2 do zaproszenia,
2) pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 5 zaproszenia.
5. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena: 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
3. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej
zasady:
C min
Co =---------------- x 100 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa ,,cena" spośród ofert nie odrzuconych
Cbo - ,,cena" oferty badanej.
4. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zawierająca taką samą cenę złożona jest przez kilku
Wykonawców, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych, negocjacji.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem lub
drogą elektroniczną.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu ul. Wybrzeże Władysława IV 12
72-600 Świnoujście
[email protected]
Telefon/fax: (91) 321 55 45
14. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Warunki umowy zamieszczone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 4 do Zaproszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze
umowy.
Uwagi:16. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w
Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście reprezentowana przez Pana
Pawła Szynkaruka (działającego na mocy udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Świnoujście
pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.307.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.),
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Joannę Kozłowską, z którą można
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres : [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z niniejszym Postępowaniem
wyłączonym ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), takich jak: dokonanie oceny i wyboru oferty
Wykonawcy, ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty.
Przetwarzanie następuje na podstawie art.6, ust.1 lit. b) RODO (podjęcie czynności
zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(obowiązki
prawne
ciążące
na
administratorze
w
świetle
ustawy
z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 27.08.2009r. O finansach publicznych;
ustawy z dnia 06.09.2001r. O dostępie do informacji publicznej; a także ustawy z dnia
14.07.1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
4) dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Zamawiającego na
podstawie nadanych upoważnień i na podstawie umów powierzenia; innym podmiotom
uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz
osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej),a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych
z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa
zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
6) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować
może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie
jego oferty,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych administrator nie podejmuje czynności
związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych,
w tym o profilowaniu,
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: [email protected], gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10)źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez Oferenta
w postępowaniu.
Kontakt:1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
W sprawach merytorycznych:
Pan Zbigniew Gabrysiak w godz. 0800 - 1400, adres e-mailowy: [email protected],
tel. 531 895 833
W sprawach dotyczących postępowania:
Pani Patrycja Piechocińska-Łazdowska tel. 798795811, poniedziałek - czwartek w godz. 0800
- 1200adres e-mailowy: [email protected]
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z/19/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.