• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja zadania polega na :
Zadanie nr 1 - opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) zestawu składającego się z dwóch sprzężonych ze sobą łodzi przeznaczonych do przewozu ludzi,
Zadanie nr 2 - wykonanie projektu wraz z opracowaniem niezbędnej technologii i infrastruktury wodowania i wyciągania łodzi w celach konserwacyjnych na terenie Portu
Sztolnia w rejonie ulicy Miarki w Zabrzu wraz z opracowaniem kosztorysu,
Zadanie nr 3 - wykonanie zestawu łodzi na podstawie w/w projektu, a następnie transport i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (wraz z wodowaniem).

Przedmiotowy zestaw łodzi musi spełniać następujące założenia:
- orientacyjne wymiary zestawu łodzi dostosowane do wyrobiska:
? długość całkowita zestawu łodzi - max 13 m,
? długość konstrukcyjna zestawu łodzi - max 12 m,
? szerokość konstrukcyjna - max 1,10 m,
? wysokość burty od lustra wody - max 0, 30m,
? całkowita wysokość łodzi - max 0,90 m,
? głębokość koryta wodnego - min 0,75m.

- parametry łodzi:
? dopuszczalna ilość pasażerów - 20 osób,
? załoga łodzi - 2 osoby (sternik + przewodnik),
? siedzenia sternika wraz z oparciem mają być zabudowane na wprost do kierunku jazdy,
? łodzie powinny być wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia i kwaśną wodę ,
? siedzenia łodzi powinny być wykonane z materiału wodoodpornego, łatwego do czyszczenia,
? możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, uwzględniając dźwigi dla osób niepełnosprawnych zabudowane w portach,
? kadłub łodzi pełny,
? w celu stabilizacji łodzi dopuszcza się zabudowę płóz,
? możliwość uprawnienia zestawu łodzi do jazdy z każdej strony,
? musi mieć możliwość pływania w przód i w tył z pełnymi parametrami (brak możliwości zmiany kierunku poprzez zawracanie),

- parametry napędu:
? prędkość zestawu - max. 3,6 km/h przy pełnym obciążeniu,
? silniki elektryczne, które pozwolą na nieprzerwaną eksploatację przez okres min. 12 godzin,
? silniki chłodzone powietrzem,
? zasilanie silnika musi mieć płynną regulację obrotów,
? zasilanie silników napięciem 12V lub 24V,
? możliwość szybkiej wymiany silnika,
? w przypadku zastosowania wału napędowego przechodzącego przez kadłub łodzi należy przewidzieć zabudowę grodzi odcinającej komorę silnika od pozostałych części kadłuba napędu,

- zasilanie:
? zasilanie zestawu łodzi winno być oparte na baterii akumulatorów o pojemności min. 230 Ah 12V połączonych w taki sposób aby uzyskać napięcie robocze do zasilania silnika i napięcie sterowania,
? baterie akumulatorowe powinny posiadać:
o min. 800 cykli ładowania,
o 5 letni okres gwarancji,
o małą wagę,
o możliwość szybkiego ładowania,
? oświetlenie i sprzęt audio ma być zabudowany z każdej strony łodzi
? ciągły pomiar parametrów stanu naładowania baterii akumulatorów zabudowany przy stanowisku sternika,

- urządzenia do ładowania baterii akumulatorowych:
? należy przewidzieć dostawę urządzeń do ładowania baterii akumulatorów zabudowanych w łodziach,
? przedmiotowe urządzenia muszą posiadać możliwość szybkiego i normalnego ładowania baterii akumulatorów,
? poprzez jeden wtyk muszą mieć możliwość ładowania całego zestawu (na dwóch łodziach) baterii akumulatorów.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11. 12. 2023r. do godz. 10:00
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
Termin składania:2023-12-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od otrzymania zlecenia w przypadku zadania nr 1,
do 3 tygodni od otrzymania zlecenia w przypadku zadania nr 2,
i do 25 tygodni od otrzymania zlecenia w przypadku zadania nr 3.
Wymagania:Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
W ramach realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić przygotowanie projektu niezbędnej technologii i infrastruktury wodowania i wyciągania łodzi w celach konserwacyjnych na terenie Portu Sztolnia w rejonie ulicy Miarki w Zabrzu, a realizując zadania nr 1 i 3 należy uwzględnić także ocenę zgodności i wydanie certyfikatu CE dla produktu, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.
W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac przy łodziach oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej projektowanego zestawu, wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie wytycznymi i przepisami.
Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiekolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy,
w odniesieniu do wszystkich zadań wynikających z poniższego zapytania o cenę.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych z rozbiciem na zadania.
Projekt zestawu łodzi winien być na bieżąco konsultowany i uzgadniany z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.
Termin związania ofertą wynosi 180 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan/Pani Paweł Kulik pkulik@muzeumgornictwa.pl, tel.: 326303091 w. 6612 lub 6613.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:MGW.TM.711.26.1.2023.1.PK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.