• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Pomoc w realizacji połowów badawczych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe na pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
informujemy o zamiarze udzielenia zamówienia
i zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest pomoc w realizacji
połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego.
III.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-
PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania:MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
[email protected] W temacie wiadomości należy wpisać: 25/FZP/DM/2024 -
oferta Zalew Szczeciński. Zaleca się zaszyfrowanie oferty hasłem, które Wykonawca prześle
Zamawiającemu na ten sam adres poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie
otwarcia ofert tj. w dniu 17.04.2024 r., w godz. od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie
potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się, że oferta i hasło zostały odebrane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 17.04.2024r. do godz. 10:00
Termin składania:2024-04-17
Otwarcie:3. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert tj. 17.04.2024r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
Miejsce i termin realizacji:V.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024r.
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy
Prawo
zamówień
publicznych.
Zaproszenie
zostaje
zamieszczone
na
stronie
http://www.mir.gdynia.pl
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) Posiadają łódź z aktualnymi uprawnieniami potwierdzonymi ważną na dzień składania ofert
Kartą Bezpieczeństwa,
2) Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 2
usługi polegające na prowadzeniu połowów badawczych lub przyjmowaniu obserwatorów
badawczych na własnej łodzi - do potwierdzenia zawartą umową lub fakturą zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia,
3) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu nie może być powiązany z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe między
Wykonawcą a Zamawiającym rozumiane w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub
związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym
pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie pozostają w stanie likwidacji, ani
upadłości - warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży
oświadczenie wg wzoru w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia - Formularz oferty.
5) Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
1
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę
i załączniki według zasady spełniania.
VII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.
2.
3.
1
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
VIII.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o
wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań tj.
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania
ofert.
X.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium:
1) Cena brutto oferty - 100%
Kryterium cena będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
Cn
C =----------------- x 100
Cb
C - otrzymane punkty
Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - waga kryterium
2. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania postawione
w zaproszeniu i załącznikach do niego oraz uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
3. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 1
b) Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 4
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu.
6. Ofertę można podpisać podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowanym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z treści
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy (odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty
należy dołączyć oryginał lub kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
8. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą, której
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku uzyskania negatywnej oceny
podczas rozmowy Zamawiający może odrzucić ofertę i wybrać kolejną.
2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia
udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.
Uwagi:XII.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA
SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
DANYCH
OSOBOWYCH
ORAZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym
Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: [email protected] lub
[email protected] oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz
Formejster. Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
[email protected]
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726100-5
Numer dokumentu:25/FZP/DM/2024, FZP/w/2024/TF
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.