• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Pełnienie funkcji przewoźnika żeglugi śródlądowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Pełnienie funkcji przewoźnika żeglugi śródlądowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. prosi o złożenie oferty na pełnienie funkcji przewoźnika żeglugi śródlądowej dla zadania pn.: ,,Obsługa Promu Międzybrzegowego"
Zakres rzeczowy robót do wykonania:
Obsługa i dozorowanie promu międzybrzegowego ,,Lubusz" na rzece Warcie w miejscowości Kłopotowo od poniedziałku do piątku.
Gorzowskiego z dnia 30.12.2020r.)
Przedmiot zamówienia na pełnienie funkcji przewoźnika żeglugi śródlądowej dla zadania pn.:" ,,Obsługa Promu Międzybrzegowego" w miejscowości Kłopotowo obejmuje obsługę i nadzór nad promem ,,LUBUSZ".
Obowiązki obsługi i nadzoru:
1. Obsługa i dozorowanie promu międzybrzegowego ,,Lubusz" na rzece Warcie w miejscowości Kłopotowo od poniedziałku do piątku.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania opłat za przeprawę promową i odprowadzania ich raz w tygodniu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
3. Wysokość opłat została ustalona Uchwałą Rady Powiatu nr 74/XIII/2004 z dnia 30.01.2004r. sesja nr XIII w sprawie ustalenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 8 grudnia 2023 r.
Oferty cenowe należy składać do dnia 08.12.2023 r. w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wlkp.
- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w biurze podawczym na parterze budynku.
Termin składania:2023-12-08
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zadania inwestycji pn.: ,,Obsługa Promu Międzybrzegowego" tj. od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Wymagania:Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. (Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30.12.2020r.)
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie i za jakość wykonanej usługi do wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego.
Oferta na ,,Obsługę Promu Międzybrzegowego" powinna zawierać co najmniej przedmiot zamówienia oraz cenę netto i brutto za wykonanie usługi. Wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu według wzoru stanowiącego zał. nr 3.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- oświadczenie o numerze rachunku bankowego zał. nr 4
- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, iż osoby wskazane w wykazie posiadają stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia; do oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
Kryterium wyboru Wykonawcy: cena - waga 100%
Informacje dodatkowe:
- Wzór umowy stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego
- Oferty należy składać na zał. nr 2 do zapytania ofertowego
Kontakt:Szczegółowe informacje w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., pok. 121 - 123.
Osoba do kontaktu: Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu - Paweł Tokarczuk, tel. 95 73 30 489, kom. 505 053 360.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:DR.272.12.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.