• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239.502,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239.502,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk (dalej jako ZMPG) zaprasza do udziału w Przetargu nr 1/SRH/2024 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239.502,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku (dalej jako Nieruchomość).

Przetarg jest przetargiem publicznym, nieograniczonym, pisemnym. Lokalizację Nieruchomości przedstawia Załącznik nr 1 do Dokumentacji.

Wykaz obiektów budowlanych znajdujących się w granicach Nieruchomości wraz ze wskazaniem, które z nich zostaną oddane w najem stanowi Załącznik nr 1A do Dokumentacji.

W dniach od 12.02.2024 r. do 23.02.2024 r. będzie można dokonać wizji lokalnej Nieruchomości. Przybycie i dokładną godzinę należy uzgodnić z menedżerem klienta Panią Katarzyną Szczycińską e-mailem: katarzyna.szczycinska@portgdansk.pl najpóźniej do dnia 7.02.2024 r. do godz. 14.00.

Ofertę należy złożyć na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych jest jawne i nastąpi w dniu 22.05.2024 r. o godz. 12:15 w siedzibie ZMPG w sali nr 9A.

Stawka Opłaty Stałej zaproponowana przez Oferenta za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Nieruchomości nie może być niższa niż równowartość kwoty 4,08 (cztery i 08/100) złotych netto miesięcznie. Stawka Opłaty Ruchomej zaproponowana przez Oferenta za jedną tonę przeładowanego towaru nie może być niższa niż równowartość kwoty 1,00 (jeden i 00/100) złotych netto.

Minimalna ilość przeładowanych przez Najemcę ton rocznie w obrocie morskim nie może być niższa niż 2.000.000,00 (dwa miliony i 00/100) ton rocznie w tym 500.000,00 (pięćset tysięcy i 00100) ton zboża rocznie.

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 3.000.000,00 (trzy miliony i 00/100) złotych na rachunek bankowy ZMPG prowadzony przez Alior Bank S.A. o numerze 84 2490 0005 0000 4600 8870 4929 tytułem: „Przetarg nr 1/SRH/2024”. Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby zostało zaksięgowane na wskazanym powyżej rachunku bankowym najpóźniej do dnia 21.05.2024 r., przy czym za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania na wskazanym rachunku bankowym ZMPG. Jeżeli kwota powyższa wniesiona będzie w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, ZMPG przeliczy wniesioną przez Oferenta kwotę według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień, w którym Dokumentacja została opublikowana na stronie internetowej ZMPG.

ZMPG jest uprawniony do odwołania Przetargu oraz do zmiany warunków Przetargu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Dokumentacji, która jest udostępniana wraz z ogłoszeniem na Stronie internetowej ZMPG: https://przetargi.portgdansk.pl/

W Dokumentacji określono w szczególności:

1) prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Przetargu;

2) sposób organizacji procesu przyjmowania ofert przez ZMPG;

3) procedurę i kryteria analizowania i wyboru ofert;

4) warunki przyszłej umowy najmu w szczególności płatności Czynszu, która to umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania po spełnieniu ewentualnych dodatkowych warunków przewidzianych w Dokumentacji, statucie ZMPG i powszechnie obowiązujących przepisach Prawa w szczególności w ustawie o portach i przystaniach morskich.

Ogłoszenie ma na celu wyłącznie zachęcenie potencjalnych najemców do udziału w Przetargu i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym ogłoszeniu, pisane wielką literą i niezdefiniowane osobno powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Dokumentacji.

Zdjęcia

Dziękujemy za wysłane grafiki.