• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Naprawa Bieżąca klimatyzacji ogólnookrętowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa Bieżąca klimatyzacji ogólnookrętowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapraszamy do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
1 Naprawa Bieżąca klimatyzacji ogólnookrętowej na OTrM 825
I. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 1
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 06.12.2023r.
Termin składania:2023-12-06
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji 30 dni od podpisania protokołu przyjęcia do naprawy.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261-
24-20-90 i st. chor. mar. Krzysztof Murawski tel. 261 24-22-26.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z kmdr ppor. Maciej
Trębicki tel.261 24-22-07 261 24-22-58
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.