• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO

Standard

Dane kontaktowe

Opis:MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU:
Zadanie 1. - Remont mola ,,Zielony Mostek" .
Zadanie 2. - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck,
Krótki opis przedmiotu zamówienia

MODERNIZACJA MOLA SPACEROWEGO W PUCKU - Remont mola ,,Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 202/5, 206 i 179/1, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 Miasto Puck modernizacja mola spacerowego w Pucku - remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w porcie Puck, na terenie działki nr 240, obręb 0021, jednostka ewidencyjna 221103_1 miasto Puck oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych.

2) Zadanie 2: obejmuje m.in.: remont konstrukcji mola na długości ~180m mierząc od strony odwodnej w kierunku brzegu wraz z odcinkiem poprzecznym; remont obejmuje wymianę drewnianego pokładu pirsu na poziomie około +1,90m n.p.m. wraz z towarzyszącymi barierkami i schodami, ponadto remont żelbetowej konstrukcji nośnej tj. belek, rygli i pali, odtworzenie wyłamanego żelbetowego pala sekcji VI - szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w: dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót
dla Zadania 2
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f3c0d2d-4df2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl/puck" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/puck poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/puck, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/puck określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: RGKiM.271.20.2021.WJ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/puck/aukcje
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-10 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa -Urząd Miasta Puck
Termin składania:2021-12-10
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:15
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:45240000-1, 45261000-4, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00284823, RGKiM.271.20.2021.WJ
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.