• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Kompleksowa usługa wymiany liny stop pala lewego dziobowego na nową, wykonanie konserwacji i testu jej sprawności na obiekcie pływającym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Kompleksowa usługa wymiany liny stop pala lewego dziobowego na nową, wykonanie konserwacji i testu jej sprawności na obiekcie pływającym
Standard

Dane kontaktowe

Opis:kompleksowa usługa wymiany liny stop pala lewego dziobowego nr WEL nr fab. 466 na nową (lina zerwana),wykonanie konserwacji i testu jej sprawności na obiekcie pływającym:
Przystanek C - Nr Wa-03-0366
Realizacja zamówienia wymaga :
Zakupu nowej liny stalowej nierdzewnej atestowanej - wg. Oznaczenia ? 12 mm
6x36 WS IWRC 1570 INOX sZ, o długości 28 mb. zakończonej: jeden koniec kauszą drugi
koniec upalony.
Wymiany liny przy użyciu sprzętu do podnoszenia (dźwigu lub innego urządzenia
do podnoszenia umieszczonego na barce lub z brzegu lub przy użyciu nurka),
przeprowadzeniu konserwacji i testu sprawności.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
(charakterystyka zamówienia z określeniem istotnych parametrów zamówienia)
Zamówienie obejmuje:
a) Kompleksową usługę zakupu i wymiany liny jednego stop pala na nową na obiekcie
pływającym:
Przystanek C - Nr Wa-03-0366b) wykonanie konserwacji i testu sprawności stop pala.
Realizacja zamówienia wymaga zakupu 1 szt. nowej liny stalowej nierdzewnej
atestowanej (deklaracja zgodności)-wg. oznaczenia ?12 mm 6x36 WS IWRC 1570
INOX sZ, o długości 28 m, zakończonej: jeden koniec kauszą drugi koniec upalony,
wymiany przy użyciu sprzętu do podnoszenia (dźwigu lub innego urządzenia do
podnoszenia umieszczonego na barce lub z brzegu lub przy użyciu nurka),
przeprowadzeniu konserwacji i testów sprawności.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
1) posiadanie kwalifikacji i sprzętu do wykonania specjalistycznych prac w zakresie
napraw i konserwacji konstrukcji pływających.
2) zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt
odpowiedniego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
posiadanie stosownych uprawnień SEP,
3) Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonywać zgodnie z Instrukcją
obsługi oraz DTR stop pali oraz , przepisami ustaw - Prawo wodne, Prawo budowlane
wraz z przepisami ustanowionymi na ich podstawie, obowiązującymi normami, a także
z innymi przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotu zamówienia oraz z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w sposób zapewniający właściwe
i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń, bezpieczeństwo obsługi
i otoczenia.
4) Wszelkie szkody wynikłe na skutek niewłaściwie wykonanych usług obciążają
Wykonawcę.
5) W trakcie prowadzenia prac, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń
lub nieprawidłowości, Wykonawca określi zakres robót i przedstawi go w formie
przedmiaru robót wraz z kosztorysem.
6) wykonywania wszystkich prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów
o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania
na środowisko. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji prac lub
usług, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Wykonawcę.7) udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji,
jako warunek dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Miejsce i termin składania:9. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adresy: kontakt@zzw.waw.pl DW
a.borkowski@zzw.waw.pl w terminie do 11 marca 2024r. do godz.12.00 oraz w wersji
oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu
podpisania umowy.
Termin składania:2024-03-11
Miejsce i termin realizacji:5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z ofertą wykonawcy, nie później niż do 29 marca 2024r.
Wymagania:1.Tryb udzielenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej jako
,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu
nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu
upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.
66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili
bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również
sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł
jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty,
w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych
do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
8) Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, licząc
od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu z wykonanych czynności, o którym
mowa w § 1 ust.1 Umowy. Gwarancja obejmuje demontaż uszkodzonych części
oraz transport i montaż nowych części.
4.Zamawiający zapewnia: (skreślić jeśli nie dotyczy)
6.Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem
na koszty materiałów, robocizny i koszty pozostałe. Cena oferty ma być wyrażona
cyfrowo i słownie.
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks
czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena
brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku
polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania
wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia, przy czym nie może być on
dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do zapytania ofertowego,
(określić wymogi względem załączników do oferty)
7.Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:
Cena brutto realizacji zamówienia - 100 % obliczona zgodnie ze wzorem:
Sposób dokonania oceny:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = --------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia,
a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej
do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902).
2)Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez
Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1)Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2)Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Uwagi:12. Ochrona danych osobowych:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako ,,ZZW").
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych o osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu: daneosobowe@zzw.waw.pl.
3) Administrator danych osobowych - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, tj.:
a) prowadzenia postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł oraz ewidencjonowania jego przebiegu,
b) prowadzenia ewidencji postępowań o udzielenie przez ZZW zamówienia
publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3), odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publicznelub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3), tj. przez okres maksymalnie 5 lat, liczony od dnia 1 stycznia
następnego roku po zakończeniu postępowania o udzielenie przez ZZW zamówienia
publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku,
gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa, a Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w
Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie przez ZZW zamówienia publicznego o wartości poniżej
130 000 zł. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia określonego
powyżej postępowania będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w
postępowaniu.
10) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Kontakt:11. Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Artur Borkowski,
email: a.borkowski@zzw.waw.pl, telefon: 512 109 581
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:68/WZP/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.