• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Fabrycznie nowe URZĄDZENIE TELEKOMUNIKACYJNE

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Fabrycznie nowe URZĄDZENIE TELEKOMUNIKACYJNE
Standard

Dane kontaktowe

Opis:zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1) Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowe URZĄDZENIE TELEKOMUNIKACYJNE -SIMRAD
GO 9 (3w1+mapa CD) dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Miejsce i termin składania:3) Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 2)
należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2024 r. godz. 12:00 w jednej z poniższych form:
a) pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w
Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę
SIMRAD GO 9 (3w1 + mapa CD) - Wydział TZ"
b) w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail :
ofertytz@umgdy.gov.pl
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy
o jednoczesny kontakt telefoniczny.
Urząd Morski w Gdyni
Termin składania:2024-03-11
Otwarcie:5) Dodatkowe informacje: a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 12.03.2024 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia - do 7 dni od daty otrzymania zamówienia
Wymagania:b) warunki płatności:
(1) przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar
-z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek
bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego,
(2) Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
(3) inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny, Nabrzeże Duńskie,
Gdynia ul Warsztatowa 5 czynne dni robocze pon.-pt. 08:00 do 14:00
2) Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ustawy nie stosuje się.
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia towaru w
terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) produkty powinny być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, bez wad
jakościowych z minimalną gwarancją 12 miesięcy
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyn;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
? Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie
niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi
przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług),
? niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
? dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych
z Zamawiającym,
? gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Agnieszka Bałuch - Kierownik Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 45
e-mail: agnieszka.baluch@umgdy.gov.pl
Wojciech Rosiński - St. inspektor- tel.: 58 355 35 46
e-mail: wojciech.rosinski@umgdy.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:TZ2.374.39.1.2024.WR
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.