• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawa pneumatycznych łodzi ratowniczych wraz z przyczepami

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa pneumatycznych łodzi ratowniczych wraz z przyczepami
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 2 szt. pneumatycznych łodzi ratowniczych wraz z przyczepami
DOSTAWA 2 szt. pneumatycznych łodzi ratowniczych (łodzi ratowniczych typu RIB) wraz z przyczepami do transportu dla każdej łodzi

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: DOSTAWA 2 szt. pneumatycznych łodzi ratowniczych wraz z przyczepami
Opis: DOSTAWA 2 szt. pneumatycznych łodzi ratowniczych (łodzi ratowniczych typu RIB) wraz z przyczepami do transportu dla każdej łodzi.
Wewnętrzny identyfikator: NZ-ER/II/PN/9/24
Główna klasyfikacja (cpv): 34521000 Łodzie specjalistyczne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34521400 Łodzie ratunkowe, 34513000 Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 14/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni
Termin składania:2024-06-14
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 14/06/2024 10:30:00 (UTC+2) Miejsce: https://sar.ezamawiajacy.pl
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-340
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument 2) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Więcej informacji w dokumentacji postępowania na stronie: https://sar.ezamawiajacy.pl 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu.

Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Numer rejestracyjny: 5862076216
Departament: Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Hryniewickiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-340
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
E-mail: [email protected]
Telefon: +0048 58 661 52 22
Faks: +0048 58 620 53 38
Adres strony internetowej: https://sar.ezamawiajacy.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://sar.ezamawiajacy.pl
Profil nabywcy: https://sar.ezamawiajacy.pl
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521000, 34521400, 34513000,
Numer dokumentu:288228-2024, NZ-ER/II/PN/9/24
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.