• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy
Standard

Dane kontaktowe

Polska – Paliwo diesla – Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy

OJ S 63/2024 28/03/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

Nabywca

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Status prawny nabywcy: Instytucja regionalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

Procedura

Tytuł: Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy

Opis: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy w

ilości 690.000 litrów paliwa żeglugowego od daty zawartej w umowie na potrzeby UMS.

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy

może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

Zamawiającego. Oferowane paliwo żeglugowe musi odpowiadać pod względem jakości

wymogom polskich i unijnych norm jakościowych, musi być wolne od wad fizycznych i

prawnych oraz dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. Paliwo żeglugowe musi

posiadać jakość zgodną z normą ISO 8217:2017 lub równoważną oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań

dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym w tym sposobu jej oznaczania (t.j. Dz. U.

z 2024 r. poz. 326) dot. statków o polskiej przynależności i przebywających w polskich

obszarach morskich – zawartość siarki nie może przekraczać 0,10 % m/m. W okresie od 1

października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczone w ramach umowy paliwo

żeglugowe powinno posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in.:

temperatura blokady zimnego filtra: - 10ºC lub niższa. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Identyfikator procedury: 56cecdb3-9c61-47bb-b758-b8efdd4fc373

Wewnętrzny identyfikator: PO-II.2600.3.24

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego

postępowania:https://ums.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, że komunikacja z

wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za

pośrednictwem Platformy elektronicznej https://ums.ezamawiajacy.pl oraz poczty

elektronicznej zamowienia@ums.gov.pl. Zamawiający zaleca, aby w korespondencji

kierowanej za pomocą poczty elektronicznej posługiwać się numerem i nazwą postępowania.

Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a)

dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się

podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", jednakże wówczas wymagany będzie

oddzielny plik z podpisem (wykonawca zobowiązany będzie załączyć prócz podpisanego

dokumentu oddzielny plik z podpisem); Zamawiający określa niezbędne wymagania

sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o 

185887-2024 Page 2/9

2.1.2.

2.1.1.

gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC

spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej

przeglądarki internetowej, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca

TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny

obsługujący pliki w formacie pdf.; Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego: a) rekomendowaną

przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez

producenta, b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również

zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32bitowej,

pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający

(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień

administracyjnych na komputerze, c) zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK

oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu

elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po

zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą

stronę, d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy

podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera; Zamawiający określa dopuszczalne

formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,

doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,

mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng,

xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na

temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie i

zapisany widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość

otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie

terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego

odpowiednim źródłem czasu.

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 09134200 Paliwo diesla

Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Plac Stefana Batorego 4

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-207

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej

„ustawą pzp”. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

określonego w art. 132 ustawy pzp. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury

odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona

badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta

została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę w

formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(kryteriów kwalifikacji), co wiąże się z koniecznością wypełnienia przez Wykonawcę wyłącznie 

185887-2024 Page 3/9

2.1.4.

sekcji α w części IV. 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych w niniejszym

postępowaniu. 6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający

przewiduje składanie podmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 8.

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym

postępowaniu. 9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp. 10. Zamawiający nie

wymaga wniesienia wadium. 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o

których mowa w art. 214 pkt 7 ustawy pzp. 13. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej,

obowiązku sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji

zamówienia, ani zwoływania zebrania wykonawców. 14. Zamawiający nie przewiduje

rozliczania w walutach obcych. 15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia. 17.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie powierzy podwykonawcom. 19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia

aukcji elektronicznej. 20. Zamawiający przewiduje zmiany umowy.

Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wyklucza się wykonawcę: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). Na

podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

zakazuje się udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia/podmiot udostępniający

zasoby zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, składa informacje z odpowiedniego

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, lub gdy dokumenty te nie

odnoszą się do wszystkich przypadków, wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. * Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

185887-2024 Page 4/9

2.1.6.

2.1.5.

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli te podmioty wykonają roboty budowlane/usługi do realizacji, których te zdolności

są wymagane. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza stosunek łączący

wykonawcę z tym podmiotem oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i

wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu

zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia realizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia

umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają

dokumenty w następujący sposób: 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – każdy z

wykonawców; Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 2)

oświadczenie wykonawcy (składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – każdy

z wykonawców; 3) oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ – każdy z wykonawców; 4)

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ –

każdy z wykonawców 5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

– każdy z wykonawców; 6) koncesja, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, –każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

inna podstawa - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą

pzp”

Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia

Podstawy wykluczenia:

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania

o udzielenie zamówienia: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca

składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych

w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (na żądanie zamawiającego).

Korupcja: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie

JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ oraz informację z KRK (na żądanie zamawiającego).

185887-2024 Page 5/9

5.1.

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o

aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ

oraz informację z KRK (na żądanie zamawiającego).

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: Na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o

aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ

(na żądanie zamawiającego).

Płatność podatków: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa:

oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (na żądanie zamawiającego).

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: Na potwierdzenie braku podstaw

do wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o

aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ

oraz informację z KRK (na żądanie zamawiającego).

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z

ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 7 do SWZ (na żądanie zamawiającego).

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji

zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (na żądanie

zamawiającego).

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o

aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ

oraz informację z KRK(na żądanie zamawiającego).

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Na

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z

ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 7 do SWZ oraz informację z KRK(na żądanie zamawiającego).

Udział w organizacji przestępczej: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

wykonawca składa: oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji

zawartych w JEDZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ oraz informację z KRK

(na żądanie zamawiającego).

Nadużycia: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa:

oświadczenie JEDZ ( wraz z ofertą), oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ oraz informację z KRK(na żądanie

zamawiającego).

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy

Opis: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa żeglugowego przez okres 24 miesięcy w

ilości 690.000 litrów paliwa żeglugowego od daty zawartej w umowie na potrzeby UMS.

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy

może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

Zamawiającego. Oferowane paliwo żeglugowe musi odpowiadać pod względem jakości

wymogom polskich i unijnych norm jakościowych, musi być wolne od wad fizycznych i 

185887-2024 Page 6/9

5.1.9.

5.1.7.

5.1.6.

5.1.3.

5.1.2.

5.1.1.

prawnych oraz dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. Paliwo żeglugowe musi

posiadać jakość zgodną z normą ISO 8217:2017 lub równoważną oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań

dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym w tym sposobu jej oznaczania (t.j. Dz. U.

z 2024 r. poz. 326) dot. statków o polskiej przynależności i przebywających w polskich

obszarach morskich – zawartość siarki nie może przekraczać 0,10 % m/m. W okresie od 1

października do 31 marca każdego roku (okres zimowy) dostarczone w ramach umowy paliwo

żeglugowe powinno posiadać parametry dostosowane do niskich temperatur otoczenia m.in.:

temperatura blokady zimnego filtra: 10ºC lub niższa. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: PO-II.2600.3.24

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 09134200 Paliwo diesla

Opcje:

Opis opcji: nie dotyczy

Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Plac Stefana Batorego 4

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-207

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)

Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 24 Miesiąc

Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw

(MŚP)

Zamówienia strategiczne

Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne

Zielone zamówienia - Kryteria: Brak kryteriów zielonych zamówień publicznych

Promowany cel społeczny: Dostępność dla wszystkich

Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Nazwa: 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

aktualną koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266) obowiązującej przez

cały okres trwania zamówienia. W przypadku gdy termin koncesji wygasa w trakcie realizacji

zamówienia, Wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje

się przedłużyć koncesję na obrót paliwami do końca okresu trwania zamówienia. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. koncesję składa ten z członków konsorcjum, który w ramach

realizacji przedmiotu zamówienia będzie wykonywał czynności, które takiej koncesji wymagają.

185887-2024 Page 7/9

5.1.15.

5.1.12.

5.1.11.

5.1.10.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena - 100 pkt

Waga (wartość punktowa, dokładna): 100

Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: https://ums.ezamawiajacy.pl

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: platforma elektroniczna

Adres URL: https://ums.ezamawiajacy.pl

Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://ums.ezamawiajacy.pl

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 08/05/2024 10:30:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 88 Dzień

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 08/05/2024 11:00:00 (UTC+2)

Miejsce: Miejsce: platforma elektroniczna: https://ums.ezamawiajacy.pl.

Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia

3 sierpnia 2024r.

Warunki zamówienia:

Wymagana jest umowa o poufności: nie

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Informacje o terminach odwołania: Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy pzp. Środki

ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich

Przedsiębiorców. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie: 1)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż

ppkt. 1); (uwaga! odwołujący kopię odwołania przekazuje zamawiającemu, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu).

Techniki

185887-2024 Page 8/9

8.1.

5.1.16.

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Organ odwoławczy: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie

zamówienia: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Dyrektor Urzędu

Morskiego w Szczecinie

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Dyrektor

Urzędu Morskiego w Szczecinie

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Dyrektor Urzędu Morskiego w

Szczecinie

Organizacja rozpatrująca oferty: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

8. Organizacje

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Numer rejestracyjny: REGON 000145017

Departament: Wydział Prawno - Organizacyjny

Adres pocztowy: pl. Stefana Batorego 4 Numer rejestracyjny: 8520409053

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-207

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)

Kraj: Polska

E-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Telefon: 91 4403400

Adres strony internetowej: www.ums.gov.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ums.ezamawiajacy.pl

Profil nabywcy: https://ums.ezamawiajacy.pl

Inne punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Departament: Numer rejestracyjny: 010828091

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 4587801

Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie

zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

185887-2024 Page 9/9

11.2.

11.1.

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

11. Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 6e48d80a-d253-49c4-92e0-ec87a8b57417 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania: 27/03/2024 11:03:19 (UTC)

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 185887-2024

Numer wydania Dz.U. S: 63/2024

Data publikacji: 28/03/2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.