• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabinowej łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej SWZ.
3. Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentacji postępowania pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych przykładów.
4. Miejscem dostawy FRANCO jest siedziba Zamawiającego.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db9a7648-068a-11ed-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz ofertowy i załączniki należy
podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią
elektroniczną.
Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub
wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje
o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
Przed złożeniem oferty formularz powinien zostać podpisany cyfrowo. Dokument można podpisać podpisem kwalifikowanym,
profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz podpisujemy podpisem wewnętrznym.
Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W przypadku dokumentów spakowanych należy użyć podpisu
zewnętrznego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-07-26 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
Termin składania:2022-07-26
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-07-26 10:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PGD/PSP.Augustów/002
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabinowej łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej SWZ.
3. Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentacji postępowania pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych przykładów.
4. Miejscem dostawy FRANCO jest siedziba Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34521400-9 - Łodzie ratunkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA
(Wg)
I Całkowita cena ryczałtowa brutto za zrealizowanie całości zamówienia 60%
II Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi 20%
III Termin realizacji zamówienia 20%

KRYTERIUM I (koszt całkowity brutto za zrealizowanie całości zamówienia):
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
Cn
P = ---------- x 100 pkt. x Wg
Cb
gdzie:
? P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
? Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
? Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
? Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg

KRYTERIUM II (okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi):
Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w Formularzu oferty w następujący sposób:

Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji w miesiącach:
- 24 miesiące - 0 punktów
- 36 miesięcy - 20 punktów

KRYTERIUM III (termin realizacji zamówienia):
Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w Formularzu oferty w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia:
- do 90 dni kalendarzowych - 0 punktów
- do 60 dni kalendarzowych - 20 punktów

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów jako sumę za wszystkie kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA
(Wg)
I Całkowita cena ryczałtowa brutto za zrealizowanie całości zamówienia 60%
II Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi 20%
III Termin realizacji zamówienia 20%

KRYTERIUM I (koszt całkowity brutto za zrealizowanie całości zamówienia):
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
Cn
P = ---------- x 100 pkt. x Wg
Cb
gdzie:
? P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
? Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
? Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
? Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg

KRYTERIUM II (okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi):
Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w Formularzu oferty w następujący sposób:

Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji w miesiącach:
- 24 miesiące - 0 punktów
- 36 miesięcy - 20 punktów

KRYTERIUM III (termin realizacji zamówienia):
Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w Formularzu oferty w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia:
- do 90 dni kalendarzowych - 0 punktów
- do 60 dni kalendarzowych - 20 punktów

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów jako sumę za wszystkie kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:34521400-9
Numer dokumentu:2022/BZP 00259895, PGD/PSP.Augustów/002
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.