• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawa jachtów, łodzi i katamaranów

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/EOG/2024 na dostawę katamaranów, jachtów żaglowych i łodzi z napędem elektrycznym
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-18-0002/22 - Wzrost konkurencyjności Połoniny - Kurort Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na obszarze Jeziora Solińskiego innowacyjnej usługi opartej o technologię VR

Część 1
DOSTAWA jachtów, łodzi i katamaranów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych:
- Katamaran solarny ośmioosobowy- 3 szt. o następujących minimalnych parametrach technicznych: silnik 4kW, karbonowy panel nawigacyjny, akumulatory: 210Ah / 2400Wh, przyłącze lądowe z kablem brzegowym (15m), elastyczne panele fotowoltaiczne 1120W, elektryczny system podnoszenia silnika - przycisk carling góra/dół. W cenie należy również ująć następujące wytyczne:
o Pokład jednego katamaranu musi być pokryty flexi teakiem.
o Pokład dwóch katamaranów powinien być pokryty pianką pokładową.
o Każdy z katamaranów musi posiadać dodatkowo: brandowanie kadłuba, uchwyt na koło ratunkowe, odbijacze, leżak dziobowy, skórzaną kierownicę, wodoodporne radio, pokrowiec na łódź, drabinkę ewakuacyjną, powłokę przeciwporostową, sygnał dźwiękowy, kontroler ładowania baterii oraz ładowania akumulatorów, hak holowniczy.
- Jacht żaglowy sześcioosobowy - 2 szt. o następujących minimalnych parametrach technicznych: ., minimum 7,5 m długości, minimum 6 miejsc do spania, konstrukcja balastowo - mieczowa, ożaglowanie min 30 m2, toaleta chemiczna, instalacja wodna 12V, instalacja elektryczna, oświetlenie LED. W cenie należy również ująć następujące wytyczne dla obydwu jachtów:
o Antyosmoza i antyfouling
o WC morskie ze zbiornikiem i zaworem trójdrożnym
o Prysznic w kokpicie
o 2 szt. akumulatorów 64 Ah
o Ładowarka akumulatora
o Radio
o Środki ratunkowe
o Silnik spalinowy 5 KM
- Łódź z napędem elektrycznym - 3szt. o następujących minimalnych parametrach technicznych: długość całkowita: 6,45m, moc silnika max 183,8 (kW), wysokość do linii wody: 1,48m, samo-odpływowy, kokpit, akumulator, fotel sternika, ławki kokpitu, stolik kokpitu z możliwością przekształcenia na leżankę, składana ławka tylna (2 pozycyjna), kabina dziobowa, tapicerki kokpitu, wycieraczka szyby, kuchenka oświetlenie LED, drabinka kąpielowa, rolka dziobowa, zasłony w kabinie, prysznic pokładowy, zbiornik paliwa 230 L, światła nawigacyjne, lampa pokładowa, pompa hydrauliczna, pompa zęzowa automatyczna, pompa zęzowa ręczna, sterowanie hydrauliczne. W cenie należy również ująć następujące wytyczne dla wszystkich 3 łodzi elektrycznych:
o Tapicerka w kabinie i w kokpicie
o Dach solarny z 2x panelami solarnymi
o Sportowa kierownica
o Tapicerowany fotel sternika
o Pokład pokryty flexi teakiem
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę - nie stanowi to preferowania konkretnego wyrobu lub producenta/dostawcy lecz ma na celu jedynie wskazanie cech - parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od podanych w opisie. Należy to więc traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Okres gwarancji
5 lat
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-02
Termin składania:2024-04-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Solina
Wadium:10.000,00 PLN
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Dopuszczalne będą w szczególności zmiany umowy :
a) przesunięcie terminów wykonania zamówienia, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
- działanie siły wyższej tj. takich przypadków oraz zdarzeń zewnętrznych, których strony umowy nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Dostawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania. Siła wyższa obejmuje
w szczególności, następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi itp., wojny oraz inne działania zbrojne, bunty, niepokoje, strajki generalne lub strajki całych gałęzi przemysłu istotnych dla wykonania zobowiązań wynikających z umowy, działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
- inne przyczyny i okoliczności zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Dostawcy, skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności.
b) zmiany terminu płatności faktur wynikające z ewentualnej zmiany terminów realizacji umowy lub
ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający wymaga, aby Dostawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zawartej na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający wymaga, aby Dostawca posiadał doświadczenie w realizacji dostaw podobnych do będących przedmiotem niniejszego zapytania tj. wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną taką dostawę obejmująca każdy rodzaj z wyspecyfikowanych przedmiotów zamówienia o Łącznej wartości minimum 2.100.000,00 zł netto - na potwierdzenie Dostawca złoży wykaz wykonanych zrealizowanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz załączy dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Każdy z Dostawców składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Dostawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Dostawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Dostawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez zapytanie ofertowe dokumenty, oświadczenia
i załączniki:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Dostawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona przez Dostawcę)
c. wykaz zrealizowanych usług/dostaw - załącznik nr 2
d. oryginał dowodu wniesienia wadium
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
a Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na cztery dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której ogłoszono zapytanie ofertowe.
9. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Dostawcę w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wymaga, aby Dostawca wniósł wadium w wysokości 10.000,00 PLN, przy czym:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez MBank, nr rachunku
b) w tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium - dostawa katamaranów, jachtów żaglowych i łodzi motorowych"
c) przelewu należy dokonać przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, co oznacza iż wadium musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań formalnych
d) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
e) z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania
f) oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
g) wadium zostanie zwrócone przelewem zwrotnym na rachunek podmiotów składających oferty najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
h) wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę zostanie zatrzymanie w poczet zabezpieczania należytego wykonania przedmiotu umowy na okres realizacji umowy do czasu podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-02-23
Data ostatniej zmiany
2024-02-23 19:44:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga punktowa 60 pkt. (60%)
Liczba punktów w kryterium ,,cena netto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych/Cena netto wskazana w badanej ofercie)x60
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji przedmiotowego zamówienia - waga punktowa 10 pkt. (10%)
Liczba punktów w kryterium ,,termin realizacji" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Termin najkrótszy spośród wszystkich ofert nieodrzuconych/Termin oferty badanej)x10
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas naprawy serwisowej - waga punktowa 10 pkt. (10%)
Liczba punktów w kryterium ,,termin realizacji" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Termin najkrótszy spośród wszystkich ofert nieodrzuconych/Termin oferty badanej)x10
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin gwarancji - waga punktowa 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium ,,termin realizacji" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Termin najkrótszy spośród wszystkich ofert nieodrzuconych/Termin oferty badanej)x10
Kontakt:Osoby do kontaktu
Artur Kołakowski
tel.: 661 115 728
e-mail: artur.kolakowski@hotelewbieszczadach.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8
Numer dokumentu:2024-7382-185437, 3/EOG/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.