• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Dostawa i instalacja na jednostce rybackiej pompy kutrowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa i instalacja na jednostce rybackiej pompy kutrowej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA do Władysławowo i instalacja na jednostce rybackiej 1 szt. pompy kutrowej o parametrach:
o System PV-900 ALF0686 ze zbiornikiem pojedynczym, składający się z: zespół napędowy z pompą próżniową TRVA 65-300; silnik elektryczny o mocy 11 kW z napędem bezpośrednim; pompa próżniowa z wirnikiem i wałem ze stali nierdzewnej; sterowanie PLC z wyświetlaczem dotykowym i menu w 4 językach. Obejście do tymczasowego przerwania cyklu bez zatrzymywania systemu. Program testowy, timer i kontrola przepływu z wyświetlaczem dopływu wody.
o Agregat hydrauliczny: silnik elektryczny o mocy 0,37 kW, w zestawie wszystkie zawory i akumulator do szybkiej pracy zaworu 4-drogowego, zawór obejściowy, zawór wody zasilającej. Zbiornik 950 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą, kołnierze DN250 na wlocie i wylocie. Zawór wlotowy i wylotowy 10 cali. Wysokość rozładunku maks. 15 mWc. Wysokość ssania maks. 9,5 mWc. Dopływ wody: 20 l/min, 2 bary.
o Zasilanie elektryczne: 3x 400 V, 50 C. Wyłącznie wąż pomiędzy zbiornikiem a jednostką napędową. ( wraz z rysunkiem zbiornika i jednostki napędowej )
o Sterowanie bezprzewodowe MKS0327 dla systemu z panelem dotykowym składające się z: odbiornik z anteną, nadajnik z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z następującymi funkcjami: Start, stop i obejście
o Węże ssące i ciśnieniowe oraz akcesoria montażowe
o Separator odwadniający typ 900 / 900 D ze stałymi nogami: stal nierdzewna, siatka (dł. x szer.): 1250x1000 mm cali; Pręt okrągły 4 ze szczeliną 4 mm, Wlot z kołnierzem DN250; Wylot wody oddzielonej z kołnierzem DN200 (zawiera oczka)
o Akcesoria wlotowe do odwadniania
o Węże wody powrotnej i akcesoria montażowe
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2024-03-11
Termin składania:2024-03-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2024-12-31
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Cena łączna oferty:
Znaczenie ofertowe kryterium: 100%;
Maksymalna ilość punktów: 100 pkt;
Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
Każdej ofercie przyznana zostanie liczba punktów wg następującego wzoru:
Punkty uzyskane przez badaną ofertę = (cena najniższej oferty / cena badanej oferty) *100p
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia i doświadczenie do wykonania dostaw objętych zamówieniem (złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń )
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Odrzucona zostanie:
1. Oferta przedstawiona poza wyznaczonym terminem.
2. Oferta nie spełnia wymogów zapytania i realizacji.
3. Oferent powiązany osobowo lub kapitałowo z zmawiającym.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres, adres mail ),
o opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
o wartość oferty brutto ( zaleca się także wskazanie stawki podatku VAT )
Oferty nie zawierającą w/w informacji zostaną odrzucone.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
5.pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób np. pozostawanie w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
6. innymi wskazanymi w aktualnie obowiązujących Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający rekomenduję dokonanie wizji lokalnej dla poprawnego skalkulowania oferty, po uprzednim umówieniu terminu.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z w/w oferentami celem wyboru wykonawcy.
Dopuszcza się zaliczkowanie w kwocie nieprzekraczającej 30 % wartości zamówienia.
Dopuszcza się składanie ofert pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Numer dokumentu:02/25/02/2024
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.