• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Budowa posterunku ochrony na Porcie Południe

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa posterunku ochrony na Porcie Południe
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Budowa posterunku ochrony na Porcie Południe
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie posterunku ochrony na Porcie Południe
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Budowa posterunku ochrony na Porcie Południe 45000000-7 1 komplet 3000 kosztorysowe 4% Port Południe 120 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,24196,e2463e1d67abb1fc3083f53a842cc2d1.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
07- 03- 2024 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,24196,e2463e1d67abb1fc3083f53a842cc2d1.html
Termin składania:2024-03-07
Wymagania:Kryteria formalne:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w projekcie umowy
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu lub czasowemu zawieszeniu zgodnie z Polityką Wykluczeń prowadzoną przez Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), o którym mowa w pkt 2.8. SIWZ - regulacje ogólne
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego wraz z wykonaniem przyłączy: energetycznego i internetowego
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Udzielamy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w projekcie umowy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Budowa posterunku ochrony na Porcie Południe
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Kamila Piróg
tel:
e-mail: kamila.pirog@mpwik.wroc.pl
Budowa posterunku ochrony na Porcie PołudnieOsoba kontaktowa:
Kamila Piróg
tel:
e-mail: kamila.pirog@mpwik.wroc.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z117/12143
Źródło:

Internet i własne

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.