• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Budowa Falochronu Osłonowego w porcie rybackim

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Budowa Falochronu Osłonowego w porcie rybackim
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Budowa Falochronu Osłonowego w porcie rybackim w Pucku
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie falochronu osłonowego (zachodniego) w porcie Puck wraz z Nabrzeżem Południowym. 2. Roboty budowlane objęte zamówieniem obejmują wykonanie następujących obiektów: - falochron osłonowy o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem oraz narzut ochronny z kamienia naturalnego) o łącznej dł. 472,2m; - nabrzeże Południowe (odcinek wysoki , odcinek niski) o łącznej długości 100,7 m; - slip do wodowania małych jednostek; - pirs pod bramownicę portową; - kierownicę wejściową; - tacę do mycia małych jednostek - tacę pod ruszt do suszenia sieci; - a- instalację wodociągową; - instalację sanitarną; - instalację kanalizacji deszczowej; - instalacje elektryczne. 3. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty czerpalne oraz oznakowanie nawigacyjne. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wynosi ~31 000m3 . 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności z Projektem Architektoniczno Budowlanym, Projektem Technicznym oraz STWiORB (załączniki do OPZ). 5. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, badanie i wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia militarnego oraz wycinka drzew i krzewów. Do wykonawcy będzie należała także dostawa wraz z montażem, w miejscu realizacji Projektu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 i 2506, Dz. U. 2022 poz. Dz. U, 2023 poz. 1471), a w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wypełniania zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności odnośnie wsparcia z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021- 2027 (link: https://www.rybactwo.gov.pl/media/132720/wytyczne_FER.pdf ) oraz wytycznymi (str. 58-59) zawartymi w poniższym linku: https://www.rybactwo.gov.pl/media/132354/ksiega_marki_fe_styczen_2024.pdf. 6. Przedmiotowe zamówienie planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych, z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Priorytet 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych, działanie 1.5. Inwestycje w portach). Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 7. Obecna infrastruktura Portu Rybackiego nie zabezpiecza we właściwy sposób warunków spokojnego postoju. Brak odpowiednio osłoniętego zaplecza postojowego znacznie ogranicza funkcjonalność portu, a dotychczasowe doraźne inwestycje mające na celu zabezpieczenie przed falowaniem i polem lodowym nie przynosiły zakładanych rezultatów. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie tych zagrożeń od strony zachodniej, natomiast pełne zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami falowymi wewnątrz ochranianego obszaru zapewnić może tylko realizacja układu falochronów (z którego pozostałe falochrony będą realizowane przez Gminę Miasta Puck). 8. Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacyjnej wydanych dla przedmiotowej inwestycji. W/w decyzje stanowią załączniki do OPZ. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami Zamawiającego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 10. Warunki prowadzenia robót i obowiązki Wykonawcy określono w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę określono w § 2 ust. 21, ust. 24-28 oraz § 17 ust.1 pkt 8) projektu Umowy. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosztów tych materiałów i urządzeń. 13. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Budowa Falochronu Osłonowego w porcie rybackim w Pucku
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie falochronu osłonowego (zachodniego) w porcie Puck wraz z Nabrzeżem Południowym. 2. Roboty budowlane objęte zamówieniem obejmują wykonanie następujących obiektów: - falochron osłonowy o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem oraz narzut ochronny z kamienia naturalnego) o łącznej dł. 472,2m; - nabrzeże Południowe (odcinek wysoki , odcinek niski) o łącznej długości 100,7 m; - slip do wodowania małych jednostek; - pirs pod bramownicę portową; - kierownicę wejściową; - tacę do mycia małych jednostek - tacę pod ruszt do suszenia sieci; - plac postojowy; - instalację wodociągową; - instalację sanitarną; - instalację kanalizacji deszczowej; - instalacje elektryczne. 3. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty czerpalne oraz oznakowanie nawigacyjne. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wynosi ~31 000m3 . 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności z Projektem Architektoniczno Budowlanym, Projektem Technicznym oraz STWiORB (załączniki do OPZ). 5. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, badanie i wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia militarnego oraz wycinka drzew i krzewów. Do wykonawcy będzie należała także dostawa wraz z montażem, w miejscu realizacji Projektu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 i 2506, Dz. U. 2022 poz. Dz. U, 2023 poz. 1471), a w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wypełniania zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności odnośnie wsparcia z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021- 2027 (link: https://www.rybactwo.gov.pl/media/132720/wytyczne_FER.pdf ) oraz wytycznymi (str. 58-59) zawartymi w poniższym linku: https://www.rybactwo.gov.pl/media/132354/ksiega_marki_fe_styczen_2024.pdf. 6. Przedmiotowe zamówienie planowane jest do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych, z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Priorytet 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych, działanie 1.5. Inwestycje w portach). Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 7. Obecna infrastruktura Portu Rybackiego nie zabezpiecza we właściwy sposób warunków spokojnego postoju. Brak odpowiednio osłoniętego zaplecza postojowego znacznie ogranicza funkcjonalność portu, a dotychczasowe doraźne inwestycje mające na celu zabezpieczenie przed falowaniem i polem lodowym nie przynosiły zakładanych rezultatów. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie tych zagrożeń od strony zachodniej, natomiast pełne zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami falowymi wewnątrz ochranianego obszaru zapewnić może tylko realizacja układu falochronów (z którego pozostałe falochrony będą realizowane przez Gminę Miasta Puck). 8. Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacyjnej wydanych dla przedmiotowej inwestycji. W/w decyzje stanowią załączniki do OPZ. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami Zamawiającego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 10. Warunki prowadzenia robót i obowiązki Wykonawcy określono w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę określono w § 2 ust. 21, ust. 24-28 oraz § 17 ust.1 pkt 8) projektu Umowy. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosztów tych materiałów i urządzeń. 13. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Wewnętrzny identyfikator: ZP.371.27.2024.ASc
Główna klasyfikacja (cpv): 45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45243200 Roboty budowlane w zakresie falochronów
Specyfikacja:Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 19/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni
Termin składania:2024-07-19
Otwarcie:Informacje na temat publicznego otwarcia: Data otwarcia: 19/07/2024 10:15:00 (UTC+2) Miejsce: strona prowadzonego postępowania: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 36 Miesiące
Wadium:900 000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer rejestracyjny: NIP 5860014932
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-338
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 58 355 32 12
Adres strony internetowej: https://www.umgdy.gov.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://umgdy.ezamawiajacy.pl/
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45240000, 45243200
Numer dokumentu:337804-2024, ZP.371.27.2024.ASc
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.