• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Awaryjny remont pędników azymutalnych na jednostce pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Awaryjny remont pędników azymutalnych na jednostce pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Awaryjny remont pędników azymutalnych na jednostce pływającej Bielik II
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnego remontu pędników azymutalnych na jednostce pływającej Bielik II należącej do Zarządu Dróg Miejskich I Żeglugi w Świnoujściu zwanym dalej "przedmiotem zamówienia" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c4f7f56-ece2-11ee-b4e0-4ac387c144e3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą.
2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" - w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi., umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.
7) Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
,,Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie.
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
9) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz.1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy podmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
11) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
12) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
14) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy -wsparcie technicznego dostępnego
pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce
,,Zgłoś problem".
15) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl j- nie dotyczy
składania ofert.
16) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - drogą elektr
17) korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Pozostałe informacje w dokumentach zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi następującą informację:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście - Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu z
siedziba przy Ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: sekretariat@zdmiz.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/08/2024 prowadzonym w trybie przetargu podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/
Termin składania:2024-04-05
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2024-04-05 11:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 34 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/08/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnego remontu pędników azymutalnych na jednostce pływającej Bielik II należącej do Zarządu Dróg Miejskich I Żeglugi w Świnoujściu zwanym dalej "przedmiotem zamówienia" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 34 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac stanowiących nie więcej niż 21,3 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane
w sposób odpowiedni do warunków umowy podstawowej z uwzględnieniem różnic wynikających z zakresu prac, wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
1) 60 % - cena;
2) 40 % - termin realizacji usługi;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający wymaga wykazania spełnienia warunków dla:
1) zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia:
a) jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uznanie Administracji Morskiej na instalację, przeglądy inspekcyjne oraz naprawy serwisowe urządzeń i systemów hydraulicznych na statkach, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
b) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 250.000,00 zł.,
W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c) jeżeli wykonawca posiada aparaturę umożliwiającą wykonanie prób warsztatowych pędników azymutalnych w ruchu - należy przedłożyć wykaz ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
2) W zakresie wykazania posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z serwisem, naprawą silników na kwotę nie mniejszą niż: 570.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia) składane na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych:
1) zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
a) jeżeli wykonawca złoży dokument potwierdzający posiadanie uznania Administracji Morskiej na instalację, przeglądy inspekcyjne oraz naprawy serwisowe urządzeń i systemów hydraulicznych na statkach, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
b) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 250.000,00 zł.,
W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c) wykaz aparatury umożliwiającej wykonanie prób warsztatowych pędników azymutalnych w ruchu ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
2) W zakresie wykazania posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z serwisem, naprawą silników na kwotę nie mniejszą niż: 570.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,o braku podstaw wykluczenia i o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz finansowej i
ekonomicznej - dokumenty podmiotowe składa co najmniej jeden z członków konsorcjum.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
1) 60 % - cena;
2) 40 % - termin realizacji usługi;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:50530000-9
Numer dokumentu:2024/BZP 00265151, ZP/08/2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.