• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie przeglądów części podwodnej jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie przeglądów części podwodnej jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia na
,,Świadczenie usługi w zakresie awaryjnej naprawy systemów chłodzenia oraz wykonanie
przeglądów części podwodnej jednostek pływających".
(opis przedmiotu zamówienia)
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie na wezwanie Zamawiającego na jednostkach pływających
typu: Bielik i Karsibór
(Kod Nomenklatury scalonej (CN) jednostek to 8901 10 90) :
1) Awaryjnej naprawy systemów chłodzenia poprzez czyszczenie kratek kingstonowych
hydromonitorem oraz podwodnych przeglądów jednostki pływającej w zakresie: kadłuba,
śrub, sterów
2) po zakończeniu każdej czynności:
a)Wystawienie atestu nurkowego w 2 egz.
b)Wystawienie protokołu zdawczo-odbiorczego w 4 egz.
c)Nagranie w ilości 1 szt. na nośniku CD/ DVD lub PenDrive.
3) Wykonawca materiały wskazane w ust. 2 pkt 3 zaproszenia przekaże Zamawiającemu w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia czynności.
4) Termin stawienia się Wykonawcy do świadczenia usługi wynosi maksymalnie 24 godz.
od zgłoszenia Zamawiającego.
15) Zamawiający zapewnia wykonawcy energię elektryczną. Wykonawca we własnym
zakresie zapewnia sprzęt i pozostałe niezbędne materiały do wykonania przedmiotu
zamówienia.
4.
5.
6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
Do oferty należy dołączyć*:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku oferty składanej przez spółkę cywilną należy załączyć
aktualną umowę spółki);
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 40.000,00 tys. zł.,
3) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia nurka min. III klasy.
4) oświadczenie - załącznik nr 2.
Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale , dokument poświadczający zawarcie
ubezpieczenia OC- w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku składania
ofert w formie elektronicznej dokumenty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert w formie pisemnej
sekretariat Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu - pok. Nr 9
lub
przesłać na adres poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@zdmiz.swi.pl
w formie elektronicznej - przypadku składania oferty drogą elektroniczną Wykonawca
zobowiązany jest podpisać ofertę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
profilu zaufanego lub podpisu osobistego, lub w formie skanu podpisanych dokumentów.
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 04.03.2024 r. do godz. 10.00
Termin składania:2024-03-04
Otwarcie:14. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Miejsce otwarcia lub rozpatrzenia ofert: siedziba zamawiającego, pok. Nr 3 1. Termin otwarcia ofert: 04.03.2024 r. do godz. 10.30
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2024 r.
Wymagania:Zasady prowadzenia postępowania
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne
omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty,
zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną, o tym Wykonawcę. Wykonawca może,
drogą elektroniczną, w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na
poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego
oferta podlega odrzuceniu,
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął
termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub
samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja
w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną,
4. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową,
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez
Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacji nie przyniosą
zamierzonego przez Zamawiającego efektu,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek
oferty.
8. Informacje o wyniku postępowania, zamknięciu postępowania bez wyboru oferty albo jego
unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofertę.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia,
wszystkie pozycje muszą być wypełnione.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny
i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana
2powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być kompletna i składająca się z nw. dokumentów:*
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia,
2) pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 5 zaproszenia.
5. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową netto + podatek
VAT=wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) Cena oferty brutto 80 %
b) termin stawienia się na wezwanie 20 %
2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następującej
zasady:
C min
Co =---------------- x 80 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa ,,cena" spośród ofert nie odrzuconych
Cbo - ,,cena" oferty badanej.
3. Kryterium: Termin stawienia się na wezwanie Zamawiającego ,,Ts" - 20 pkt. - w tym
kryterium każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia
1) termin stawienia się wykonawcy do 24 godzin od zgłoszenia - 0 pkt,
2) termin stawienia się wykonawcy do 18 godzin od zgłoszenia - 10 pkt,
3) termin stawienia się wykonawcy do 12 godzin od zgłoszenia - 20 pkt.
4. Zamawiający dokona zsumowania punktów wg. wzoru: Suma punktów (Sp) = Co + Ts
- i udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższy bilans punktowy. W przypadku gdy
przynajmniej dwóch Wykonawców uzyska najkorzystniejszy bilans pkt., Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy który otrzymał najwyższą ilość pkt w kryterium Co.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Warunki umowy zamieszczone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do Zaproszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach.
Uwagi:17. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w
Świnoujściu, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście reprezentowana
przez Pana Pawła Szynkaruka (działającego na mocy udzielonego mu przez
Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.307.2023 z dnia 22
grudnia 2023 r.),
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Joannę Kozłowską, z
którą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres :
iodo@zdmiz.swi.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z niniejszym
Postępowaniem wyłączonym ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), takich jak:
dokonanie oceny i wyboru oferty Wykonawcy, ułatwienia kontaktu z wykonawcą,
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty. Przetwarzanie następuje na
podstawie art.6, ust.1 lit. b) RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia
umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki
4prawne
ciążące
na
administratorze
w
świetle
ustawy
z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 27.08.2009r. O finansach
publicznych; ustawy z dnia 06.09.2001r. O dostępie do informacji publicznej; a także
ustawy z dnia 14.07.1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
4) dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom
Zamawiającego na podstawie nadanych upoważnień i na podstawie umów
powierzenia; innym podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona
dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w
oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej),
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów
powiązanych
z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach
przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały
zawarte w ofercie,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie
skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych administrator nie podejmuje
czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych
osobowych,
w tym o profilowaniu,
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki
2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10) źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez Oferenta
w postępowaniu.
Kontakt:1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Zbigniew Gabrysiak tel. 91-322-21-40, w godz. 0800 - 1400adres e-mailowy:
z.gabrysiak@zdmiz.swi.pl
2. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, faksem lub
drogą elektroniczną.
33. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego, tj.:
Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu
ul. Wybrzeże Władysława IV 12 72-600 Świnoujście
sekretariat@zdmiz.swi.pl
Telefon/fax: (91) 321 42 67
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z.06.2024
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.