• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Świadczenie usługi agenta morskiego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi agenta morskiego dla statku Baltica Gdy-100 w 2024 roku
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy kieruje zapytanie ofertowe którego przedmiotem
jest świadczenie usługi agenta morskiego dla statku Baltica Gdy-100 w 2024 roku.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi agenta morskiego dla statku Baltica Gdy-100 w 2023
roku.
Szczegółowy zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia określony jest w załączniku nr 2 i 3 do
niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania:Sposób złożenia oferty: oferty należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl W temacie wiadomości należy wpisać: 80/FZP/DE/2023 - oferta.
TERMIN SKŁADANIA ofert: oferty należy złożyć do dnia 07.12.2023 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2023-12-07
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 514
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
01.01.2024 - 31.12.2024
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zaproszenie zostaje zamieszczone na stronie http://www.mir.gdynia.pl
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
VI.
1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o zamówienie, jest:
1)
Posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia prac związanych z wykonywaniem
usług agenta morskiego.
2)Członkostwo i bycie korespondentem P&I (Protection & Indemnity) w w Polsce.
3)Brak powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, wykluczeniu
z postępowania w szczególności będą podlegać osoby, które:
a) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo
pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od
wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
c) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego
lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w
określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie na druku
formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia oraz załączy odpowiednie dokumenty.
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej tj. drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
zamówienia
wszelka
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem
o wyjaśnienie treści dokumentów dotyczących zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów wpłynął po upływie terminu składania pytań
tj. później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
3.Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
niniejsze zaproszenie do składania ofert.
4.W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść dokumentów związanych z zaproszeniem. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejsze zaproszenie do składania ofert.
Oferta musi być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na ten sam adres
poczty elektronicznej w terminie do 10 minut po terminie otwarcia ofert tj. W dniu 08.12.2023 w godz.
od 10:30 do 10:40. Zamawiający zwrotnie potwierdzi otrzymanie oferty i hasła. Prosimy upewnić się,
że oferta i hasło zostały odebrane.
Z uwagi na
środki bezpieczeństwa wynikające z pandemii korona wirusa Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle informacje z otwarcia ofert
niezwłocznie po ich otwarciu na wniosek wykonawcy.
4. Na ofertę składają się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
X. OPIS KRYTERIÓW i SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu stosowane będzie jedno kryterium: cena brutto oferty - 100%
2. Ceny będą porównywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4. Oferta z najniższą ceną, odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym
zaproszeniu zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia
zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia postępowania bez wyboru oferty oraz do jego unieważnienia
bez podawania przyczyny na dowolnym etapie.
Uwagi:XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA
SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH
DANYCH
w niniejszym
OSOBOWYCH
ORAZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Morski Instytut Rybacki - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym
Instytucie Badawczym można kontaktować się mailowo na adres: iod@mir.gdynia.pl lub
rodo@mir.gdynia.pl oraz telefonicznie na nr. +48 587-356-367/251,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych.
5) Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej i stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Administratora.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) będzie przysługiwało Pani/Panu:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
11) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Tomasz Formejster.
Wszystkie pytania w związku z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:
tformejster@mir.gdynia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:98362100-9
Numer dokumentu:80/FZP/DE/2023, FZP/w/2023/TF
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.