• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12
  • Telefon: 58 347 17 16

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Szkoły, Kursy Szkoły morskie Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska składa się z 11 katedr.
• Zakład Geodezji
• Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
• Katedra Hydrotechniki
• Katedra Inżynierii Drogowej
• Katedra Inżynierii Sanitarnej
• Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
• Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
• Katedra Mechaniki Budowli i Mostów
• Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
• Katedra Technologii Wody i Ścieków
• Katedra Transportu Szynowego

Oferta

Formy i zakres tematyczny wieloletniej dotychczasowej i oferowanej na przyszłość współpracy są różnorodne i obejmują:
- opracowywanie i opiniowanie koncepcji oraz projektów planowanych inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska (np. aktualnie Gazoportu Morskiego Terminalu Gazowego),
- specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne oraz wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych (np. nasypy autostrad, głębokie wykopy, wielogabarytowe fundamenty obiektów elektrowni),
- profesjonalne badanie terenowe podłoża gruntowego, głównie metodami CPTU, DMT i sondowania dynamicznego,
- nadzór naukowy nad budową i eksploatacją obiektów budowlanych oraz specjalistyczne monitorowanie i pomiary kontrolne tych obiektów wraz z opracowaniem i analizą wyników (np. wielkogabarytowe obiekty elektrowni, budowa metra w Warszawie),
- opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne (np. składowisk odpadów, baz przeładunku paliw, gazu, rudy i węgla)
- obliczenia dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych oraz modelowanie ich przepływu,
- oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych i czynników antropogenicznych na ich jakość i zmiany składu chemicznego,
- oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów morskich (szczególnie klifowych) oraz dynamiki osuwisk,
- permanentne szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie: wzmacniania gruntów słabych, zastosowania geosyntetyków w budownictwie i inżynierii środowiska , budowy bezpiecznych składowisk odpadów, nowych technologii stosowanych w geotechnice (np. pali fundamentowych, gruntów zbrojonych), norm i aktów prawnych Unii Europejskiej,
- ekspertyzy, orzecznictwo i nadzory techniczne, opracowania projektowe i analizy w zakresie budownictwa morskiego: portów, stoczni, rurociągów oraz infrastruktury stoczniowej i portowej,
- badania petrograficzne kruszywa do betonu,
- oceny wpływu oddziaływania ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych,
- ustalanie zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w oparciu o modele numeryczne.

Zainteresowanym (w województwie pomorskim oraz w kraju i za granicą) oferujemy natychmiastowe przygotowywanie szczegółowego zakresu merytorycznego wymienionych zagadnień oraz bezpośrednie włączenie się do realizacji odpowiednich prac. Obecni i byli pracownicy Katedry mają wieloletnie doświadczenie zawodowe, posiadają uprawnienia budowlane i geologiczne oraz certyfikaty indywidualne Polskiego Komitetu Geotechniki.

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.