• <
plus

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-416 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 126
  • Fax: fax: 58 346 03 92
  • E-mail: imo@prs.pl

Udostępnij

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska


Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki.

Cele działania IMO są realizowane poprzez szeroką wymianę informacji, analiz i koncepcji rozwiązań dokonywanych w Komitetach (Bezpieczeństwa na morzu - MSC, Ochrony środowiska morskiego - MEPC, Prawnego - LEG, Ułatwień w obrocie morskim - FAL), Podkomitetach (obecnie działa 11 podkomitetów) oraz na bieżąco powoływanych Grupach Roboczych.
W wyniku tych prac sporządzane są i uchwalane umowy międzynarodowe (konwencje) oraz rezolucje i okólniki, zawierające zalecenia i instrukcje oraz interpretacje dla rządów państw członkowskich, a także poprawki do wcześniej uchwalonych konwencji i dokumentów.

Szczegóły dotyczące struktury, działania oraz dokumentów uchwalanych przez IMO można znaleźć na stronie domowej Organizacji www.imo.org

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.
Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967 r. przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków.

Celem działania Ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.

Kontakt do działów firmy

Ośrodek ds. IMO
al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
fax: 58 346 03 92
email: imo@prs.pl


tel. 58 75 11 390 - Wojciech Czarny - Kier. Ośrodka; sprawy MSC, NAV, FSI, STW


tel. 58 75 11 389 - Bożena Strączyńska - sekretariat, biblioteka, archiwum


tel. 58 75 11 388 - Nina Staśkiewicz - sprawy FP, COMSAR, DSC, BLG


tel. 58 75 11 387 - Beata Gałecka - sprawy MEPC, LEG, DE, SLF

Opis dodatkowy

IMO, ośrodek ds. imo, International Maritime Organization, Międzynarodowa Organizacja Morska, FP, COMSAR, DSC, BLG, Publikacje IMO, Zestawienia półroczne Postanowień IMO, dokumenty IMO,

Dziękujemy za wysłane grafiki.