• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-521 Gdynia, Roszczynialskiego 4 lok. 6
  • E-mail: biuro@marinetechnology.pl

Udostępnij

Marine Technology sp. z o.o., jest organizacją non profit o profilu badawczym, a głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych. Spółka współpracuje z szerokim gremium ekspertów w zakresie nawigacji,
hydrografii, geoinformatyki, geodezji i kartografii, teledetekcji, fotogrametrii, informatyki i innych.

Spółka, od rozpoczęcia działalności w roku 1998, podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem podejmowanych zagadnień.

Niezwykle istotną kwestia wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji. Wszystkie projekty prowadzone są zgodnie z metodologią PRINCE2.

Spółka dysponuje bogatym doświadczeniem, zarówno naukowymi jak również praktycznymi, w tym w zakresie budowy systemów geoinformatycznych oraz w zakresie pomiarów hydrograficznych. Na podkreślenie zasługują dotychczasowe badania w zakresie projektowania infrastruktury nawigacyjnej zarówno na akwenach morskich jak i śródlądowych oraz wieloletnie badania w zakresie map elektronicznych, w tym zdobyte w trakcie opracowywania kolekcji komórek map elektronicznych dla Rzecznego Systemu Informacyjnego (RIS).

W 2015 roku konsorcjum pod kierunkiem Marine Technology opracowało Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) Pełnego Wdrożenia RIS Granicznego i Dolnego Odcinka Odry na zlecenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Marine Technology od 01.11.2019 rozpoczyna realizację 3-letniego projektu „System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej” POIR.01.01.01-00-0899/18.
Marine Technology od 01.11.2016 do 31.10.2019 realizuje 3-letni projekt „Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych” NCBiR POIR.01.02.00-00-0074/16 w ramach POIR
2014- 2020 działanie 1.2, w ramach którego budowana jest innowacyjna hydrograficzna platforma pomiarowa wyposażona między innymi w echosondę wielowiązkową, sonar 3D i LiDAR.
Na podkreślenie zasługuje realizacja w latach 2013-2016 w firmie Marine Technology projektu w ramach programu LIDER „Mobilna Nawigacja Śródlądowa”, NCBiR, LIDER/039/693/L-4/12/NCBR/2013,.
Od 01.03 2018 w Marine Technology realizowany jest kolejny 3 letni projekt w ramach programu LIDER "System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo" NCBIR LIDER 0098/L-8/2016.
W 2015 roku MT wykonała audyt i PFU w ramach budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w 2016 roku projekt systemu Smart Buoy (SMB) w ramach projektu EfficienSea 2 finansowanego w programie H2020 a w 2018 "Opracowanie zaleceń operacyjnych i parametrów pracy naziemnego systemu radionawigacyjnego R-Mode wykorzystującego lądową infrastrukturę stacji DGPS oraz AIS" dla Urzędu Morskiego w Gdyni.
W 2018 roku na zlecenie fundacji WWF wykonano testy za pomocą własnego sonaru 3D, mające na celu sprawdzenie skuteczności wykrywania zagubionych narzędzi połowowych („DFG”) metodami akustycznymi w wodach Bałtyku w ramach międzynarodowej inicjatywy poszukiwania i wyławiania DFG z dna Bałtyku o nazwie „Projekt Marelitt Baltic” .

Wszystkie prace podejmowane przez firmę cechuje wysoka innowacyjność i ukierunkowanie na wdrożenia. Są to badania realizowane w odpowiedzi na konkretne oczekiwania zamawiającego, a zwykle ich efektem są gotowe do wdrożenia metody/ algorytmy lub też wręcz wdrożenie pilotażowe. Ukierunkowanie na nowoczesne technologie spowodowało coraz większy udział innowacyjnych metod i technik w opracowaniach firmy dotyczących zagadnień nawigacyjnych i hydrograficznych, włączając w to także metody sztucznej inteligencji (szczególnie sztuczne sieci neuronowe).

Marine Technology sp. z o. o. prowadzi swoją działalność w trzech własnych lokalach: w centrali w Gdyni i w oddziale w Gdyni oraz w oddziale w Szczecinie. Posiada 5 nowoczesnych laboratoriów badawczych wyposażonych między innymi w
oprogramowanie firm HYPACK, ESRI i CARIS:
• Laboratorium Geoinformatyki i Hydrografii;
• Laboratorium Elektronicznych Map Nawigacyjnych;
• Laboratorium Mobilnej Nawigacji Śródlądowej;
• Laboratorium Systemów Identyfikacji i Rozpoznawania;
• Pływające Laboratorium Hydrograficzno-Teledetekcyjne.

Na podkreślenie zasługuje posiadanie przez Marine Technology własnej kompletnej linii produkcyjnej do kodowania komórek elektronicznych map nawigacyjnych zarówno w wersji morskiej jak i śródlądowej.

Wśród istotnych osiągnięć Marine Technology można wskazać:
• Elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi śródlądowej. Marine Technology wykonała w 2013 r. kolekcję, pierwszych w Polsce, śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych obejmujących cały obszar wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Mapy te zostały wdrożone w Centrum RIS Dolnej Odry. Wykonane mapy elektroniczne są zgodne ze standardem Inland ECDIS i spełniają najwyższe standardy dokładnościowe, zarówno w zakresie batymetrii jak również w zakresie topografii. Mapy obejmują akwatorium rejonu pilotażowego wdrożenia systemu informacji rzecznej (RIS) Dolnej Odry.
• Prototypowe trójwymiarowe i dynamicznie zmienne w czasie elektroniczne mapy nawigacyjne. Mapy te zawierają nie tylko wysokiej jakości informacje batymetryczne i sonarowe ale również informacje topograficzne z LiDAR.
• Precyzyjne elektroniczne mapy portowe. Wykonawcy Marine Technology wykonali pierwszą w Polsce precyzyjną komórkę portową o najwyższej dokładności kartowania.

Sztandarowym produktem Marine Technology jest HydroDron – autonomiczna/zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych. HydroDron cechuje się mobilnością, tj. istnieje możliwość przewożenia jej w rejon misji na przyczepie samochodowej bądź na większej jednostce nawodnej - statku bazie i wodowania z przyczepy z plaży, brzegu, nabrzeża, pomostu lub ze statku bazy.
HydroDron może pracować na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie może być niemożliwe bądź nieopłacalne. Takie zastosowanie jest szczególnie istotne na śródlądowych drogach wodnych w tym na Wiśle i Odrze, których znaczenie wobec dążeń do przenoszenia ładunków z dróg i autostrad na drogi wodne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

HydroDron jest bezzałogowym katamaranem z lekkiego trwałego tworzywa, o układzie dwukadłubowym (4m dł. i 2m szer.) oraz o niewielkim zanurzeniu od 20cm w części dziobowej do 50cm w części rufowej - silnikowej, wyposażony w dwa silniki elektryczne pracujące niezależnie od siebie Torqeedo Cruise 4.0 RL o mocy 4kW każdy, które zapewniają odpowiednią prędkość i manewrowość w tym prędkość maksymalną ponad 10 węzłów.

Jednostka została wyposażona w 16 akumulatorów LiFePo4 o napięciu 3,2V każdy, umieszczonych w dwóch niezależnych od siebie panelach akumulatorowych. Bateria akumulatorów doładowywana jest dodatkowo 2 panelami fotowoltaicznymi. Zapas energii zapewnia pracę systemu do około 12 godzin przy prędkości pomiarowej 4 węzły.

HydroDron cechuje się wielowariantowością realizowaną przy pomocy instalacji szerokiego spektrum wyposażenia pomiarowego. W jego skład wchodzą m.in.:
• Zintegrowany system batymetryczny i sonarowy 3DSS-DX-450 firmy Ping DSP (https://www.pingdsp.com/3DSS-DX-450 )
• Komputer do akwizycji danych Getac S410 (http://en.getac.com/notebooks/s410/features.html )
• Zewnętrzny inercyjny system nawigacyjny Ekinox2-D firmy SBG (https://www.sbg-systems.com/products/ekinox-d-dual-antenna-gps-inertial-system )
• Profilomierz i miernik prędkości dźwięku w wodzie (SVP i SVS) Micro X firmy AML (https://amloceanographic.com/product/micro-x/#sound-velocity )
• Echosonda jednowiązkowa dwuczęstotliwościowa HydroBox HD firmy Syqwest (https://www.syqwestinc.com/products/hydrographic-echo-sounders/hydrobox )
• Echosonda jednowiązkowa wysokiej częstotliwości Echologger EU400 (http://www.echologger.com/products/6 )
• LiDAR PUCK VLP-16 firmy Velodyne (http://velodynelidar.com/vlp-16.html )
• Radar UMRR 0C Type 42 firmy Smartmicro (http://www.smartmicro.de/fileadmin/user_upload/Documents/TrafficRadar/UMRR_Traffic_Sensor_Type_42_Data_Sheet.pdf )
• Odbiornik R10 GNSS System firmy Trimble https://www.trimble.com/Survey/Trimble-R10.aspx?tab=GNSS_System_Comparison )

Sensory nawigacyjne zamontowane są na składanej automatycznie bramie antenowej, która zapewnia bezpieczeństwo transportu jednostki oraz dojścia do rejonu pomiarowego.

Głowica hydrograficzna montowana jest na ruchomym siłowniku umożliwiającym zdalne podnoszenie i opuszczanie głowicy a profilomierz prędkości dźwięku w wodzie jest automatycznie opuszczany i podnoszony za pomocą specjalnej zdalnie sterowanej windy kotwicznej.

Jednostka wyposażona jest również w system sensorów do monitoringu sytuacji na i wokół platformy, w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej w tym dwie kamery wideo (obrotowa i stacjonarna) oraz stację pogodową. Poza danymi typowo nawigacyjnymi rejestrowane są dane video, informacje pogodowe, poziom napięcia akumulatorów, pozycja masztu i siłownika głowicy hydrograficznej, itp. Dane te są transmitowane do stacji brzegowej.

Stacja brzegowa składa się z dwóch konsol: dedykowanej konsoli nawigacyjnej z zabudowanym w skrzyni transportowej komputerem przemysłowym (oraz dodatkowo małej konsoli manewrowej do manewrowania bliskiego zasięgu w tym cumowania) i konsoli hydrograficznej z komputerem Getac.

Głównym oprogramowaniem hydrograficznym wykorzystywanym na platformie jest HYPACK MAX rozszerzony o dodatek HYSWEEP. Dzięki pracy w tym oprogramowaniu zapewniony jest cały proces pomiarów hydrograficznych od planowania prac pomiarowych aż po opracowania produktu finalnego. Dodatkowo wraz z zakupionym sprzętem hydrograficznym 3DSS-DX-450 firmy Ping DSP producent zapewnił szereg oprogramowania do zapisu danych i obsługi echosondy. Aplikacjami tego oprogramowania są: 3DSS-DX-Control, 3DSS-DX-Dsiplay, 3DSS-DX-Profile, 3DSS-DX-Converter, 3DSS-DX-Logger.

Oferta

Firma Marine Technology oferuje Państwu wykonanie prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej hydrografii oraz geoinformatyki. Wykonujemy również dokumentacje projektowe w tym Studia Wykonalności, Programy Funkcjonalno-Użytkowe, Analizy Nawigacyjne.

W dziedzinie hydrografii oferujemy:

Opracowanie komórek elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w oprogramowaniu Caris S-57 Composer,
Wykonanie pomiarów batymetrycznych oraz sonarowych (posiadamy uprawnienia zawodowe hydrografa kat. A.)
Zebrane dane opracowujemy w oprogramowaniu Caris oraz Hypack, zajmujemy się:

- wykonaniem planów batymetrycznych akwenów,

- szczegółową analizą zebranych danych,

- interpretacją obrazów sonarowych oraz tworzeniem mozajek,

- wykonaniem niezbędnej dokumentacji,

- wykonaniem numerycznych modeli dna.

W dziedzinie geoinformatyki oferujemy:

Wykonanie modeli NMT, NMPT,
Wizualizacje 3D,
Analizy przestrzenne,
Weryfikacje ortofotomapy.
Do opracowania danych wykorzystujemy oprogramowanie ArcGIS.

Nasza firma oferuje także wykonanie:

Analiz w tym Analiz Nawigacyjnych,
Ekspertyz,
Studiów wykonalności,
Programów funkcjonalno-użytkowych.

Oferujemy Państwu rozwiązania na najwyższym poziomie eksperckim i innowacyjnym.

Kontakt do działów firmy

Oddział Marine Technology Sp. z o.o.

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin
+48 91 831 09 34

Opis dodatkowy

Hydrografia, nawigacja, geoinformatyka

Dziękujemy za wysłane grafiki.