• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

Lotos Petrobaltic zatrudni: Kierownik projektu w Biurze Przygotowania i Realizacji Projektów

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia praca Zatrudnię - inne Lotos Petrobaltic zatrudni: Kierownik projektu w Biurze Przygotowania i Realizacji Projektów
Standard

Dane kontaktowe

LOTOS Petrobaltic S.A. zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem złóż ropy naftowej i gazu.

Obecnie LOTOS Petrobaltic S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Kierownik projektu w Biurze Przygotowania i Realizacji Projektów

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

• Realizacja projektów związanych z budową/pozyskaniem jednostek pływających;

• Opracowanie harmonogramów i budżetu;

• Planowanie działań i wyników;

• Organizacja zespołu projektowego, przydzielanie i sterowanie zadaniami;

• Współpraca w ramach zespołu;

• Współpraca z interesariuszami projektu;

CO JEST DLA NAS WAŻNE:

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane o profilu morskim)

• Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu i/lub budowie i/lub eksploatacji jednostek

pływających;

• Biegła znajomość języka angielskiego;

• Umiejętności komunikacyjne;

• Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy w zespołach projektowych, w tym na

stanowisku kierownika projektu;

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

• atrakcyjny pakiet socjalny - m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacane przez

pracodawcę, nauka języków obcych, możliwość zakupu Karty MultiSport i Medicover Sport,

zniżki na stacjach paliw

• ciekawa praca w dynamicznym środowisku;

• przyjazna i otwarta atmosfera w zespole;

• umowa o pracę;

APLIKUJ POPRZEZ LINK:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7a1684f7941842298adcecf

eb4cbcd93

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ

W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku ul.

Stary Dwór 9, 80-758 (dalej: „LOTOS Petrobaltic S.A.”). Z administratorem danych może się Pani/Pan

skontaktować:

1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: petrobaltic@lotospetrobaltic.pl,

2. listownie na adres: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania

z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w LOTOS

Petrobaltic S.A. służy następujący adres email: iod@lotospetrobaltic.pl. Z Inspektorem Ochrony

Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby LOTOS Petrobaltic S.A., wskazany w

pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są

również na stronie www.lotos.pl w zakładce „Nasze spółki / LOTOS Petrobaltic / Inspektor Ochrony

Danych”.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;

2. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które

Pani/Pan rekrutuje;

3. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

4. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

5. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z

udziału w procesie rekrutacyjnym, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie

personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia

wzajemnych roszczeń.

Podstawy przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);

3. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy

(dane dodatkowe);

4. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

5. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes LOTOS Petrobaltic S.A. polegający na

prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie

rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez LOTOS Petrobaltic S.A. podczas

procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit

a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub

kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi LOTOS Petrobaltic S.A.

uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o

niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, LOTOS Petrobaltic S.A. będzie wymagał

dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1

lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z LOTOS Petrobaltic S.A.,

którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom

systemów i usług IT, podmiotom wspierającym LOTOS Petrobaltic S.A. w procesach rekrutacji.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z LOTOS Petrobaltic

S.A. umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do

przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania

aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia

skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych

interesów LOTOS Petrobaltic S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na

wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez

okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W

przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym

dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód

np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na

adres: iod@lotospetrobaltic.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2. prawo dostępu do danych osobowych;

3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;

4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w

przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu administratora;

7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się

do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub

zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli

takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje

jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie

Pani/Pana zgody.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych

jest dobrowolne.

Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie przez LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-758 Gdańsk, ul. Stary

Dwór 9, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów

prawa w tym danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv,

formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. LOTOS Petrobaltic S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora

tj. LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

lub mailowo na adres: iod@lotospetrobaltic.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Dziękujemy za wysłane grafiki.