• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
11
cze 2018

Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku

Szczegóły wydarzenia

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Polska), w imieniu zespołu kierującego projektem UMBRELLA zaprasza do udziału w dwudniowym wydarzeniu aktywizującym, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-12 czerwca. Jego celem jest podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości pozyskania grantów w Regionie Południowego Bałtyku, ale nie tylko. Będzie to także wyjątkowa okazja, aby włączyć się do już istniejących sieci współpracy międzynarodowej, spotkać innych uczestników z gmin lub organizacji, którzy mają takie same zainteresowania lub mierzą się z podobnymi problemami w swojej codziennej pracy.

Uczestnikami zgromadzenia będą przedstawiciele różnych krajów Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z: Danii, Szwecji, Polski, Litwy i Niemiec. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku będzie miejscem, gdzie reprezentanci różnych środowisk i branż zastanawiać się będą nad swoją tożsamością i zostaną zainspirowani do podejmowania nowych międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i lokalnych.

Poprzez to wydarzenie zespół projektowy postara się uzmysłowić uczestnikom, co znaczy wspólna praca i korzyści z niej płynące, w tym, jak można osiągnąć większe i korzystniejsze efekty w oparciu o współpracę międzynarodową. Będzie to również okazja do zaprezentowania oferty projektu UMBRELLA, wraz z szeregiem indywidualnie dostosowanych rozwiązań, które pomogą pokonać przeszkody i podjąć nowe działania na rzecz osiągniecia spójności terytorialnej.

Rejestracji można dokonać tutaj.

Termin rejestracji mija 4 czerwca 2018 r.

Umbrella to projekt finansowany przez Program INTERREG Południowy Bałtyk. Zatwierdzony w listopadzie ubiegłego roku, rozpoczął swoje działania w dniach 14 -15 lutego 2018 r. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej V Programu: Wzmocnienie potencjału współpracy lokalnych podmiotów z regionu Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych. Potrzebę realizacji projektu wykazały badania, w których stwierdzono, że program Południowy Bałtyk jest wciąż słabo dostępny dla niedużych, lokalnych organizacji z powodu niewystarczających zdolności instytucjonalnych i finansowych, barier komunikacyjnych, braku znajomości języka angielskiego, a także braku kompetencji i zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania projektów. Obserwacje poczynione w ramach Programu Południowy Bałtyk można przenieść również na inne europejskie instrumenty finansowe i inne lokalne narzędzia współpracy transgranicznej na obszarze Południowego Bałtyku.

Dlatego ogólnym celem projektu jest zainicjowanie procesu rozwoju potencjału współpracy transgranicznej obejmującego gminy, organizacje pozarządowe, a także inne lokalne i regionalne organizacje, w celu przekazania im niezbędnej wiedzy i narzędzi umożliwiających im udział w nowych, ale także istniejących sieciach współpracy transgranicznej.

Aby osiągnąć ten cel, projekt Umbrella zidentyfikuje grupę docelową interesariuszy i zaproponuje im szereg działań i usług dostosowanych do ich potrzeb, i w zależności od ich obecnego poziomu wiedzy oraz stopnia zaangażowania we współpracę międzynarodową i zarządzanie projektami.

W związku z tym projekt zaproponuje następujące działania i usługi:

  • Szkolenia krajowe dla beneficjentów i szkolenia dla trenerów dotyczące specyficznych wymagań, problemów i barier współpracy transgranicznej w każdym regionie programu;
  • Mikro-działania (takie jak wizyty studyjne, konferencje, sprawozdania dotyczące poszczególnych aspektów współpracy), aby pomóc beneficjentom lepiej zrozumieć wartość dodaną współpracy transgranicznej. Beneficjenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby następnie składać aplikacje projektowe (w dużej lub małej skali) w kolejnych konkursach Programu Południowy Bałtyk lub innych funduszy europejskich dotyczących współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
  • Warsztaty transgraniczne i usługa „Rent-an-expert” dla beneficjentów z pomysłami projektowymi, w celu przygotowania wniosków projektowych i rozpoczęcia konkretnej współpracy z partnerami zagranicznymi;
  • Konferencje transgraniczne, w celu przekazania beneficjentom istotnych informacji w określonych obszarach tematycznych Strategii EU dla Regionu Morza Bałtyckiego, niezbędnych do przygotowania przyszłych wniosków projektowych.

fot. pixabay.com/Airvideopl

Dziękujemy za wysłane grafiki.