• <
plus

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka

Dane kontaktowe

  • Adres: 76-270 Ustka, Boh. Westerplatte 4a
  • Telefon: (+48 59) 814 94 00
  • Fax: (+48 59) 814 94 03
  • E-mail: kirustka@poczta.onet.pl

Udostępnij

Krajowa Izba Producentów Ryb jest organizacją samorządu terytorialnego, skupiającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego. Obecnie do KIPR należą 44 statki rybackie. Aktualne porty macierzyste statków należących do KIPR: - Hel – Jastarnia – Łeba – Ustka – Jarosławiec – Darłowo. Łączna zdolność połowowa wszystkich statków należących do KIPR wynosi 1 881 Gt a moc statków wynosi 6 757 kM.

Cele działania naszej organizacji to:

•racjonalne wykorzystanie zasobów morza,
•poprawa warunków sprzedaży produktów rybołówstwa,
•opracowanie planów i programów dotyczących połowów,
•ochrona działalności rybackiej,
•podejmowanie działań na rzecz stabilizacji rynku produktów morza.

Jesteśmy organizacją dostosowaną do realizacji zadań wynikających ze wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej. Członkowie naszej organizacji specjalizują się w połowach dorsza i łososia bałtyckiego, łowimy również takie gatunki ryb jak: szprot, śledź, stornia oraz turbot.

Oferta

Tworzenie Organizacji Producenckich jest jedną z najistotniejszych koncepcji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej. Ich rolą jest wzmocnienie pozycji rynkowej sektora połowowego, ponieważ generalnie pozycja rybaków jest niekorzystna w porównaniu z pozycją kupującego ryby. Dzieje się tak, gdyż rybacy są rozproszeni podczas poławiania ryb, natomiast gdy umieszczają swój towar na rynku z konieczności stają się cenobiorcami.

Organizacje Producenckie posiadają strategiczną pozycję między produkcją a sprzedażą. Dzięki tej pozycji oraz otrzymanemu wsparciu finansowemu mogą podjąć środki służące racjonalnemu zagospodarowywaniu zasobów, dbać o odpowiednie dowartościowanie produktów rybołówstwa i przyczyniać się do stabilizacji rynku.

Takiemu właśnie uregulowaniu rynku rybnego pod kątem zapewnienia jakości i standaryzacji dostaw a także bezpieczeństwa transakcji jest zakupienie przez KIPR obiektu Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcji Rybnej w Ustce. Instytucje takie od wielu dziesiątek lat funkcjonują w Europie Zachodniej. Rybacy muszą być pewni, że pojedyncze osoby nie stosujące ogólnie przyjętych standardów i wymogów jakościowych będą wpływać na obniżanie ceny wszystkich pozostałych partii, a tym samym wpłyną na zarobki wszystkich dostawców produktów połowów. Z kolei poprawa jakości dostarczanego surowca już na początku łańcucha dystrybucyjnego pozwoli na podniesienie jakości ryb oferowanych konsumentowi.

Jednym z priorytetów KIPR jest dopełnienie najwyższej staranności, aby uzyskać w sposób efektywny i wydajny wysokiej jakości rybę. Obserwując współczesny rynek, dostrzec można działającą silną konkurencję. Z tego powodu w Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce wprowadzony jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), który służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Jest on uznawany za najskuteczniejsze narzędzie, które pozwala zagwarantować, iż żywność nie ulegnie zanieczyszczeniu lub skażeniu, a także, że będzie bezpieczna dla konsumenta.

Określa się następujące etapy przepływu ryby od momentu dostawy do momentu jej odbioru:

Przyjęcie ryby z kutra.

Przygotowanie ryby do sprzedaży, tj:
- sortowanie pod względem klasy jakości i wielkości,
- pakowanie,
- ważenie,
- zalodowanie.

Sprzedaż w drodze transakcji kupna-sprzedaży lub licytacja.

Odbiór zakupionych partii.

Za swoje usługi KIPR pobiera prowizję zarówno od rybaka, jak i od kupującego. Prowizja ta jest doliczona do faktury sprzedaży ryby kupcowi, oraz potrącona z kwoty należnej rybakowi. Po dokonaniu sprzedaży - licytacji partie towaru są przetransportowywane do samochodów odbiorców.

Należy podkreślić, iż KIPR nie jest stricte pośrednikiem na rynku sprzedaży ryb, bowiem jej zadaniem jest jedynie skojarzenie kupującego ze sprzedającym oraz zagwarantowanie standardów jakościowych. Do momentu zawarcia transakcji KIPR jest jedynie depozytariuszem powierzonego towaru. Jednak po dokonanej sprzedaży, fakt pośredniczenia w transakcji dokumentowany jest wydrukiem faktur zakupu ryb od rybaków oraz faktur sprzedaży dla kupującego. Stosowana jest w tym miejscu procedura wystawiania faktur przez kupującego (tj. KIPR) w imieniu i na rzecz dostawcy (rybaka). W myśl polskich przepisów, aby w taki sposób dokonywać fakturowania, należy zawrzeć najpierw odpowiednią umowę pomiędzy stronami transakcji, o zawarciu której należy powiadomić urzędy skarbowe właściwe dla kupującego i sprzedającego. Wzór umowy znajduje się w zakładce – dokumenty do pobrania.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej KIPR jest obowiązana wystawić dokument pierwszej sprzedaży, zwierający:

- nazwę, siedzibę i adres kupującego (czyli KIPR) i sprzedającego

- nazwę i kategorię produktów rybołówstwa oraz miejsce ich połowu

- masę lub ilość sztuk produktów rybołówstwa, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii tych produktów ich standardów rynkowych, jeżeli są określone

- datę i miejsce sprzedaży

- oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego

- numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa

- czytelny podpis kupującego i sprzedającego.Należy również podkreślić, że KIPR korzystając z możliwości jakie dają przepisy Wspólnej Organizacji Rynku Rybnego tj. rozporządzenie WE nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r., rozporządzenie WE nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000r. oraz rozporządzenie WE nr 2509/2000 z dnia 15 listopada 2000r. stosowała będzie ceny minimalne i ceny wycofania na rynku rybnym. Gatunki, które kwalifikują się do zastosowania mechanizmów pomocowych obsługiwanych w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Rybnego są wymienione w załącznikach I i IV do rozporządzenia WE 104/2000.

Lista mechanizmów pomocowych obsługiwanych w ramach WORR:

1. Rekompensata finansowa za wycofanie produktów rybnych

2. Pomoc finansowa na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych

3. Zryczałtowana pomoc finansowa za niezależne wycofanie produktów rybnych

4. Pomoc finansowa na prywatne składowanie.

Podstawowymi warunkami uzyskania pomocy finansowej w ramach WORR są:

1. Wpis do Rejestru Organizacji Uznanych prowadzonego przez ministra właściwego ds. rybołówstwa

2 .Opracowanie na początku roku Programu Operacyjnego oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. rybołówstwa

3. Złożenie do ministra właściwego ds. rybołówstwa sprawozdania o wdrożeniu Programu Operacyjnego w ciągu siedmiu tygodni kończących rok połowowy

4. Zrealizowanie działań na rynku rybnym zgodnie z przepisami unijnymi.

Kontakt do działów firmy

INFORMACJE OGÓLNE


Nazwa organizacji producentów rybnych:
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB

NIP: 839-25-28-259
REGON: 77 09 55 620
NUMER KONTA: PKO SA 47 1240 3770 1111 0000 4068 8828

ADRES: ul. Bohaterów Westerplatte 4a, 76-270 Ustka
TEL. (+48 59) 814 94 00
FAX: (+48 59) 814 94 03
MAIL: kirustka@poczta.onet.pl

Aktualne numery telefonów pracowników Aukcji:
1. Specjalista do spraw handlu 727-502-071
2. Kierownik hali 727-502-072
3. Pracownicy hali (zmiana hali) 727-502-070

Zdjęcia

Opis dodatkowy

kipr, krajowa organizacja producentów ryb, aukcja rybna, aukcja ryb, ryby ustka, aukcja ustka, giełda rybna, flądra, dorsz, łosoś bałtycki, szprot, śledź, stornia, turbot, ryba, ryby,

Dziękujemy za wysłane grafiki.