• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-342 Gdynia, Waszyngtona 42
  • Telefon: 58 628 81 00
  • Fax: 58 628 81 63

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Urzędy, Instytucje Urzędy morskie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w Gdyni

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni działa na terenie następujących zlewni: zlewnia Wisły od ujścia rzeki Mień (łącznie ze zlewnią Mienia) do ujścia do Bałtyku, zlewnia Odry od profilu Gryfino (łącznie z profilem Gryfino) do ujścia do Bałtyku, zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i do polskiej części Zalewu Wiślanego, rzek Przymorza oraz na polskich wodach terytorialnych na Bałtyku.

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni prowadzi:
osłonę meteorologiczną obszaru województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz polskiej strefy brzegowej i Bałtyku;
osłonę hydrologiczną na terenie ujściowego odcinka Wisły od profilu Tczew (bez profilu Tczew), ujściowego odcinka Odry od profilu Gryfino (łącznie z profilem Gryfino) wraz z dopływami polskiej części zlewni Zalewu Szczecińskiego, zlewni rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i polskiej części Zalewu Wiślanego, w tym na Żuławach Gdańskich, Żuławach Wielkich i Żuławach Elbląskich, w zlewniach rzek Przymorza oraz na polskich morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych na Bałtyku.

Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni jest jednostką specjalizującą się w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny meteorologii, klimatologii morskiej i polarnej, hydrologii, wybranych zagadnień inżynierii wodnej oraz ochrony środowiska. Pracownicy Oddziału Morskiego dysponują niezbędnym doświadczeniem i specjalistycznym sprzętem pomiarowo-obserwacyjnym oraz mają do dyspozycji bogate zasoby danych archiwalnych.

Oferta

BIURO METEOROLOGICZNYCH PROGNOZ MORSKICH

Kierownik: mgr Agnieszka Drwal-Tylmann
tel. (58) 62-88-159
fax. (58) 62-88-154
[email protected]
e-mail: [email protected]

Opracowywanie prognoz od kilku godzin do kilku dni, w zakresie: wybranego lub wszystkich elementów prognostycznych, wybranego przez odbiorcę punktu, części obszaru lub całego województwa zachodniopomorskiego.
Prognozy mogą mieć postać:
- tekstową;
- tabelaryczną;
- graficzną;
- mieszaną
Przekazywane są w sposób dogodny dla odbiorcy:
- pocztą internetową;
- telefaksem;
- na zgłoszenie telefoniczne.
Posiadane narzędzia oraz wiedza i wieloletnie doświadczenie umożliwiają nam w sposób precyzyjny opisywanie przebiegu pogody. Dokładne prognozy pogody umożliwiają wykonywanie prac w wielu dziedzinach takich jak np. budownictwo, rolnictwo, energetyka, żeglarstwo, rybołówstwo, transport morski i lądowy, czy turystyka.


BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH

Kierownik: mgr Alicja Kańska
tel. (58) 62-88-141
tel. (58) 62-88-146
fax. (58) 620-16-41
e-mail: [email protected]: [email protected]

Codzienne prognozy poziomów morza dla polskiego wybrzeża i Zalewu Szczecińskiego i obliczanie napełnienia Bałtyku;
prognozy, komunikaty hydrologiczne i biuletyny hydrologiczne,
ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi zmianami stanów wody w rzekach,
ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi, znaczącymi zmianami poziomu morza,
ostrzeżenia hydrologiczne o niebezpiecznie niskich poziomach morza,
ostrzeżenia o przekroczeniu normy obciążenia śniegiem
przekazywanie bieżących informacji o stanie wód powierzchniowych


OŚRODEK OCEANOGRAFII I MONITORINGU BAŁTYKU

Kierownik: mgr Włodzimierz Krzymiński
tel. 58 62-88-131
fax: 58 62-88-163

- Prace pomiarowo-badawcze na obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, wodach przybrzeżnych i przejściowych w zakresie fizyki morza, dynamiki wód, chemii morza i biologii morza.
- Analizy chemiczne wody, osadów dennych i organizmów oraz atmosfery.
- Analizy radiochemiczne wód i osadów.
- Opracowywanie bieżącej i historycznej informacji oraz ocen i prognoz o stanie i właściwościach środowiska morskiego oraz długookresowych zmianach parametrów hydrologicznych, chemicznych i radiochemicznych, w postaci syntez, ekspertyz, roczników, biuletynów
- Przygotowywanie specjalistycznych serwisów informacyjnych dotyczących środowiska morskiego.
- Przygotowywanie prognostycznych serwisów informacyjnych dla indywidualnych klientów dla dowolnie wybranych akwenów, z częstotliwością 1 godziny, w siatce o rozdzielczości 1 Mm w zakresie temperatury morza, zasolenia wody morskiej i prądów morskich.
- Analizy i ekspertyzy z wykorzystaniem numerycznych modeli hydrodynamicznych oraz jakości wody dla wybranych akwenów Bałtyku południowego.
- Współdziałanie w zakresie ustalania jednolitych metod tworzenia bazy danych jakości wód morskich.
- Opracowywanie programów monitoringu wód powierzchniowych na bazie wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej.


DZIAŁ SŁUŻBY POMIAROWO – OBSERWACYJNEJ

Kierownik: mgr Przemysław Kantowicz
tel. 58 62-88-171
e-mail: Przemysł[email protected]

Obserwacje i pomiary meteorologiczne:
projektowanie, zakładanie i eksploatacja pomiarowo - obserwacyjnej sieci stacji meteorologicznych,
prowadzenie pomiarów i obserwacji,
opracowywanie materiałów pomiarowo – obserwacyjnych.

Obserwacje i pomiary hydrologiczne:
projektowanie, zakładanie i eksploatacja meteorologicznych stacji pomiarowo - obserwacyjnych oraz stacji hydrologicznych (wód powierzchniowych
i podziemnych),
prowadzenie pomiarów i obserwacji,
opracowywanie materiałów pomiarowo – obserwacyjnych.

Pomiary geodezyjne w zakresie przekroi poprzecznych i podłużnych koryt rzecznych i zbiorników wodnych.
Projektowanie, zakładanie i eksploatacja automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych.

Zdjęcia

Opis dodatkowy

imgw

Dziękujemy za wysłane grafiki.