• <
plus

Hydrografia Geodezja

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-368 Gdynia, Pułaskiego 6
  • Telefon: 506 99 27 99 , 58 764 76 00
  • E-mail: gdynia@geoings.com

Udostępnij

Firma działa na rynku europejskim od 1997 roku.
Obecnie zalicza się do wiodących biur inżynieryjnych na terenie Niemiec. Nasz zespół liczy ponad 170 wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują usługi z zakresu hydrografii pełnego morza, przybrzeżnej oraz śródlądowej, geologii morskiej, geodezji inżynierskiej oraz klasycznej.

Cieszy nas każde nowe wyzwanie. Głównym celem wszystkich naszych projektów, niezależnie od ich wielkości, dla stałych jak i nowych klientów jest zaangażowanie oraz elastyczne dobranie techniki pomiarowej, co pozwala na efektywne zrealizowanie powierzonych nam prac.

Dlaczego my:
- Własna kadra inżynierów
- Wieloletnie doświadczenie
- Zadowoleni klienci z wieloletniej współpracy
- Kompleksowy zakres usług
- Własny sprzęt pomiarowy
- Doświadczony personel
- Znajomość specyfiki regionu

Oferta

POMIARY DNA MORZA
Wykonujemy wiele rodzajów badań hydrograficznych i geofizycznych na wodach śródlądowych, przybrzeżnych jak również na farmach wiatrowych.

Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznej flocie statków badawczych wyposażonych w najnowszy sprzęt pomiarowy zapewniamy najwyższej jakości badania hydrograficzne i geofizyczne 24/7.

Zgodnie z wymaganiami do zamówienia opracowujemy odpowiednie koncepcje oraz strategie pomiarowe, których wyniki przedstawiamy w dowolnej formie: na planach batymetrycznych, profilach, obliczeniach mas ziemnych lub modelach w 3D. Ponadto możemy dostarczać dane we wszelkich formatach GIS (np. ArcGIS lub AutoCad Civil3D).

* Echosonda wielowiązkowa i jednowiązkowa (MBES / SBES)
Wykorzystanie pomiaru batymetrycznego używając echosond umożliwia przeprowadzenie np. kontroli torów wodnych, wsparcie prac czerpalnych i pogłębiarskich, wsparcie dla projektowania robót hydrotechnicznych jak również ich wykonania, wykrywanie przeszkód podwodnych, wyliczenie mas ziemnych oraz monitoring osadów.

* Sonar boczny (SSS)
Sonar jest wykorzystywanych do trałowania hydroakustycznego, dzięki czemu uzyskuje się obraz dna o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający wykrywanie nawet kilkucentymetrowych obiektów znajdujących się na dnie.

* Profilomierz osadów (SBP)
Dzięki zastosowaniu profilomierza można dokładnie scharakteryzować warstwowanie osadów dna morskiego. Ponadto urządzenie wykrywa poszczególne obiekty znajdujące się głęboko w osadach (np. głazy, rurociągi, kable podmorskie, pozostałości archeologiczne)

* Magnetometr morski (MAG)
Magnetometry stosujemy do wykrywania anomalii magnetycznych, co pozwala na wykrywanie takich przedmiotów ferromagnetycznych jak kable, rurociągi, niewybuchy (UXO), wraki statków.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

Grupa GEO świadczy usługi z geodezji inżynieryjnej. Gwarantujemy szybkie oraz terminowe wykonanie usług dzięki wykwalifikowanemu personelowi, przy zastosowaniu wydajnego sprzętu geodezyjnego dostarczamy wyniki w dokładnościach milimetrowych. Jesteśmy do dyspozycji zarówno do zwykłych prac dziennych jak i do dużych projektów wymagających permanentnych pomiarów.

* Obszary zastosowania (BUDOWNICTWO)
- Budownictwo inżynieryjne (stal oraz beton): budynki, mosty, drogi, roboty ziemne, tunele;
- Budownictwo wodne: ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona wybrzeża, budowa grobli i budowa falochronów, porty oraz drogi wodne, sedymentacja osadów;
- Budownictwo przemysłowe i konstrukcje na morzu: suwnice, tory dla dźwigów, składowiska odpadów, farmy wiatrowe i platformy.
* Zakres usług
- Badania przed budową

Przed każdą budową należy przeprowadzić gruntowny proces planistyczny. W zależności od terenu i wymogów, korzystamy z różnego sprzętu pomiarowego takiego jak: odbiorniki GNSS, tachimetry, skanery 3D lub drony. Rezultatem prac jest wykonana przez nas mapa zawierająca wszelkie informacje topograficzne oraz informacje o strukturze podłoża.
- Tyczenie

Na podstawie planów budowy oraz map topograficznych, wykonujemy procedurę precyzyjnego tyczenia punktów pomiarowych oraz punktów odniesienia.
- Pomiary objętości mas ziemnych

Podczas całego procesu budowlanego, nasza firma wspiera klientów w procedurze mierzenia objętości potrzebnego urobku oraz wykonuje odpowiednie pomiary. Wyniki tych pomiarów są dostarczane w krótkim czasie oraz spełniają wszelkie wymogi prawne dla procedur elektronicznych pomiarów objętości potrzebnego materiału na budowie (REB)
- Monitorowanie budowli oraz analiza ich deformacji

Podczas monitoringu każdego rodzaju konstrukcji oraz analizy ewentualnych deformacji wykonujemy precyzyjne pomiary za pomocą najnowszego sprzętu. Oferujemy długoterminowy monitoring konstrukcji włącznie z opracowaniem okresowych raportów o bieżącym stanie.

* Technika pomiaru
- Wysokoprecyzyjny tachimetr z serwomotorami, cyfrowe niwelatory, odbiornik GNSS
- Skaner laserowy 3D, dron do fotogrametrii, inklinometr

PEŁNE MORZE (OFFSHORE)
* Dostępność 24/7;
* Zapewnienie wykwalifikowanego personelu z certyfikacją Offshore do zadań w obszarze hydrografii i pomiarów geodezyjnych;
* Usługi z zakresu hydrografii;
* Zapewnienie ciągłości prac, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania do pozycjonowania;
* Dokumentacja i raportowanie;
* Nadzór budowlany;
* Zarządzanie holownikami i kotwicowiskami, stworzenie planu kotwicowania;
* Zapewnianie własnych statków pełnomorskich;
* Pomiary offsetów statków, kalibracja położenia i wizualizacja do nawigacji;
- Usługi geodezyjne;
- Statki towarzyszące;
- Wyszukiwanie niewybuchów, kotwic i innych obiektów;
- Wsparcie robotów podwodnych ROV/AUV;
- Zastosowanie inteligentnych boi cumowniczych w strefach bezpieczeństwa i ochrony;
- Wsparcie oraz nadzór przy badaniach środowiska.

POZYCJONOWANIE

Jedną z naszych podstawowych usług jest dokładne pozycjonowanie jednostek pływających, baz nurkowych, pogłębiarek, barek, holowników lub podwodnego sprzętu badawczego jak również prace instalacyjne oraz budowlane.

Nasz zakres usług obejmuje m.in. następujące dziedziny:

* Instalacja i mobilizacja systemów pozycjonujących (np. GNSS, MRU, USBL);
* Instalacja systemów ostrzegawczych;
* Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów, geofizyków i techników;
* Usługa sieci stacji referencyjnych GRS-GEO umożliwiająca bardzo dokładne określenie położenia za pomocą GNSS;
* Koordynowanie rozmieszczenia statków i obiektów podwodnych (np. ROV);
* Pomiar geodezyjny offsetów statków, weryfikacja pozycji i wizualizacja w celu kontroli systemów nawigacyjnych;
* Instalacja oraz konfigurację specjalistycznego sprzętu wraz z oprogramowaniem;
* Dokumentacja pozycjonowania.

NADZÓR BUDOWLANY

Grupa GEO posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli budowlioraz sukcesywnie rozwija projekty wzakresie morskich farm wiatrowych (Offshore-Wind).

Jako certyfikowane przedsiębiorstwo posiadamy szczególne rozeznanie w sprawach dotyczącychzapewnienia jakości, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni pracownicy przygotowują projekty i prowadzą aż do ich zakończenia.Poprzez fachową ekspertyzę nadzorujemy oraz przygotowujemy dokumentację dotyczącą wdrażaniaPaństwa standardów jakościowych oraz wszelkich wytycznych. Jako usługodawca jesteśmy z naszym fachowym personelem do Państwa dyspozycji 24/7, a także możemy w krótkim czasiei w sposób elastyczny udzielać informacji odnośnie Państwa potrzeb.

* Obszary zastosowania na lądzie i w morzu
- Geofizyczne oraz geotechnicznerozpoznanie w zakresie gruntu budowlanego
- Wykopy oraz ich wypełnianie
- Pomiary ferromagnetyczne
- Usuwanie niewybuchów
- Procesy dotyczące załadunku kabli
- Układanie kabli
* Profil usług
- Sprawdzenie przestrzeganiawytycznych w zakresie jakości oraz HSE
- Kontrola sprawdzenia funkcji, procesów kalibracji oraz kontrola wdrożenia Work Method Statements (WMS)
- Prowadzenie dzienników budowy (przebieg, czas pracy, kryteria pogodowe)
- Szczegółowe sporządzanie protokołów z przebiegu prac oraz niezgodności
- Kontakt ze zleceniodawcą
- Opracowanie oraz sprawdzenie koncepcji
- Dokumentacja

GIS

Wszystkie dane pomiarowe są automatycznie określane w przestrzeni geograficznej. Można je zatem zanalizować w porównaniu do innych danych środowiskowych lub przemysłowych w przestrzeni trójwymiarowej oraz względem czasu. Do takich zadań zastosowanie mają systemy informacji geograficznej (GIS).

GEO wykorzystuje najbardziej aktualne programy GIS do przetwarzania danych i ich zarządzania. Jesteśmy przygotowani do zarządzania dużymi pakietami danych zbieranymi przez: skanery laserowe 3D, echosondy wielowiązkowe, LIDAR czy profilomierze osadów. Nasi analitycy GIS porządkują dane geograficzne, tworzą serie map, a także aplikacje internetowe.

Dla potwierdzenia dokonanych wykopów lub dla określenia mas ziemnych są obliczane modele różnicowe wzgl. numerycznego modelu terenu (DTM). Obrazowanie graficzne danych batymetrycznych dostarcza zarówno informacji o głębokości jak i o rzeźbie podłoża.

Poniżej przykłady dla szerokiego zastosowania programów GIS:

* Wizualizacja dna morza
Wraz z cieniowaniem uzupełniającym dane morfologiczne.

* Stworzenie modeli różnicowych
Obliczone dane są zestawiane z poprzednimi wynikami i tym samym umożliwiają zwizualizowanie zmian powierzchni dna, które zaszły w wyniku np. relokacji osadów.

* Prezentacje w 3D
Trójwymiarowe dane są wykorzystywane w celu lepszego zaprezentowania obrazów przestrzennych.

Opis dodatkowy

inżynieria morska, offshore, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo morskie, konstrukcje morskie, konstrukcje offshore, hydrografia morska, geodezja morska, hydrografia morska i śródlądowa, geodezja inżynieryjna, hydrografia, geodezja, batymetria, pomiary małych cieków wodnych, pomiary rzek, czujnik rozkładu prędkości dźwięku w wodzie, system echosondy jednowiązkowej single-beam, czujnik ruchu, system echosondy wielowiązkowej multi-beam, pomiary wraków, pomiary stanu falochronów, umocnień mostów, pomiary nabrzeży, porty i nabrzeża dla statków, sonar holowany side-scan, magnetometr

Dziękujemy za wysłane grafiki.