• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-603 Szczecin, ul.Bytomska 7
  • Telefon: .(91) 43 08 321
  • Fax: (91) 43 08 448

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Transport, Spedycja Transport morski Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Idea Żeglugi Bliskiego Zasięgu pojawiła się wraz z opublikowaniem przez Komisję Europejską, w grudniu 1992 roku, dokumentu \"Przyszły Rozwój Wspólnej Polityki Transportowej\" (The Future Development of the Common Transport Policy). Biała Księga (White Paper), bo tak potocznie określany jest dokument, wyznaczał przyszłe priorytety krajom członkowskim Unii Europejskiej. Wszystkie kraje członkowskie nominowały osoby kontaktowe w swoich administracjach oraz utworzyły Punkty Kontaktowe (Focal Points) lub Okrągłe Stoły promujące Żeglugę Bliskiego Zasięgu na krajowym poziomie.

Aktualnie wszystkie europejskie kraje morskie, także nie będące członkami Unii Europejskiej, aktywnie współuczestniczą w rozwijaniu idei w ramach swoich polityk transportowych.

Oferta

Cel Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Żegluga Bliskiego Zasięgu zdefiniowana została jako przewóz ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy portami położonymi w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy portami nie leżącymi w Europie, ale w krajach mających linię brzegową na morzach zamkniętych graniczących z Europą.
Przyczynkiem do podjęcia inicjatywy była pogarszająca się sytuacja na drogach lądowych związana z coraz większym zatłoczeniem oraz relatywnie wysoką szkodliwością transportu drogowego dla środowiska naturalnego. Spowodowało to obawy o zakorkowanie się w najbliższych latach całego systemu kontynentalnych powiązań drogowych. Zaczęto więc spoglądać na alternatywne sposoby transportu, które pozwoliłyby odciążyć drogi, zmniejszyć szkodliwe emisje do atmosfery i powstrzymać dalsze pozyskiwanie gruntów pod ekspansję infrastrukturalną.

Ponadto, żegluga bliskiego zasięgu jest bardzo istotnym elementem kreowania zrównoważonego rozwoju transportu. Jest ogniwem w organizowaniu multimodalnych połączeń w systemie dom-dom. Linie żeglugowe nie determinują w istotny sposób planowania transportu lądowego, a są jedynie elementem równorzędnym w całym procesie transportowym.


Wyznaczone cele wymagają podejmowania całego pakietu działań, które podnoszą atrakcyjność żeglugi morskiej, gdyż wybór tego rodzaju transportu odbywa się na zasadach rynkowych, a więc w warunkach pełnej konkurencyjności. Do głównych zadań wyznaczonych na najbliższe lata należą:
- uproszczenie dokumentacji i procedur w transporcie i wymianie handlowej,
- wdrażanie elektronicznych systemów przepływu informacji,
- poprawa bezpieczeństwa na morzu,
- wdrażanie nowoczesnych technologii zwiększających szybkość, niezawodność i ekonomiczną efektywność transportu morskiego,
- koordynacja działań operatorów różnych gałęzi transportu i spedytorów, w celu budowy optymalnej sieci transportowej,
- stworzenie systemu oceny efektywności portów morskich.

Dziękujemy za wysłane grafiki.