• <

PSSE powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Dodano: 10.06.2019

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego (RROG). Forum biznesowo-samorządowe rozpoczęło działalność w poniedziałek w Gdyni. Tworzy je 62 członków oraz dwóch członków honorowych: wojewoda pomorski i wojewoda kujawsko-pomorski. To dotychczas najbardziej reprezentatywna Rada w kraju.

– Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest to rada, która powstaje zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu inwestycji. Zadaniem rady jest przede wszystkim wspierać strefę w kierunkach jej rozwoju, a w szczególności w tworzeniu odpowiednich obszarów, odpowiedniej infrastruktury do rozwoju inwestycji. Rada składa się z przedstawicieli samorządów, ale mamy tu również przedsiębiorców, i to małych, średnich i dużych – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Wybrano także sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego Rady. Zostali nimi kolejno: Anna Prejs, radca prawny w firmie B.A.U.S.A.T. (sekretarz), Marek Łangowski, prezes TMA Automation (wiceprzewodniczący Rady) oraz Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza (przewodniczący Rady).

– Niewątpliwie Rada powinna być bardzo silnym ciałem doradczym. Takim ciałem, które funkcjonuje na styku biznesu, oczywiście strefy, samorządu terytorialnego i powinna być też ciałem współpracującym z agencjami rządowymi, to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Tak, aby rozwój biznesu, przyciąganie nowych inwestorów zarówno do województwa kujawsko-pomorskiego, jak i do pomorskiego, przebiegało z sukcesem – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

PSSE do uczestnictwa w obradach Rady zaprosiła przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa.

– Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regionu. Ta współpraca u nas już jest, ale Rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – tłumaczy Sztandera.

Z działalności Rady mogą skorzystać przedsiębiorcy związani z gospodarką morską.

– Widać wyraźnie, że dużo możemy zrobić, kiedy potrafimy budować pozytywne partnerstwa dla realizacji jakichś dużych celów, zadań. Rzeczywistość pokazuje w zasadzie codziennie, że kiedy potrafimy się dogadywać, potrafimy też robić wielkie rzeczy na np. budowane w Polsce statki. Z tego punktu widzenia taka Rada jest bardzo potrzebna – mówi dr Zbigniew Zienowicz, prezes HYDROMEGA.

Dodał, że Rada umożliwi budowanie pozytywnych relacji między firmami, które działają w PSSE, oraz gminami, gdzie działają poszczególne zakłady, jak Toruń, Gdynia czy inne miasta.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 r. zobowiązuje strefy ekonomiczne jako ośrodki stymulowania rozwoju przedsiębiorczości do powołania rad – szerokiego przedstawicielstwa, które będzie składać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności na terenie danego obszaru. Ich zadaniem będzie również proponowanie kierunków działań, w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

– Rada będzie narzędziem komunikacji między strefą a gminami. To od członków Rady będzie zależał przedmiot spraw, którymi się zajmie. Dzięki temu będziemy mieli solidny mandat, żeby zgłaszać wnioski, propozycje do właściwych urzędów czy agend rządowych po to, aby zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju kraju działać na rzecz rozwoju gospodarczego regionów – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Rada może także przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

– Forum na którym słyszany będzie głos przedsiębiorcy, w tym małych firm, jest bardzo potrzebne. Będziemy chcieli przekazać kilka drobnych, ale praktycznych pomysłów na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających na naszym rynku. Jednym z nich jest stworzenie mechanizmów ułatwiających nam nawiązywanie współpracy z dużymi podmiotami w regionie, czy wsparcie działań proeksportowych poprzez ich dofinansowanie czy dostęp do platform IT podwykonawców – mówi Mariusz Kołtun, prezes mikroprzedsiębiorstwa Hanzatec z Gdańska.

Obecny na posiedzeniu Rady Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego, podkreślił że obecność w Radzie umożliwi sygnalizowanie nowych rozwiązań jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne.

– Bardzo dobry pomysł. Ja już wcześniej wspominałem, że potrzebny jest taki organ, który będzie łącznikiem pomiędzy samorządami, strefą, ale też instytucjami rządowymi. Ponieważ to my, te małe samorządy, borykamy się z dużymi problemami, chociażby w zakresie przyłączeń energetycznych czy kwestii związanych z przyłączeniami gazu w terenach inwestycyjnych, procedurami, które są związane z tymi tematami – mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.

W skład Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE działa na  terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. PSSE pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.