• <

Webinar „Kryzys Covid-19 w przemyśle morskim i Tarcza Antykryzysowa dla gospodarki morskiej”

Dodano: 15.04.2020
14 kwietnia przy współpracy Kancelarii Zbroja Adwokaci oraz portalu GospodarkaMorska.pl odbył się branżowy Webinar pt. "Kryzys Covid-19 w przemyśle morskim i Tarcza Antykryzysowa dla gospodarki morskiej". Zapraszamy do relacji wideo z całego wydarzenia.

Spotkanie rozpoczął mec. Patryk Zbroja, który przedstawił  aktualny stan prac parlamentarnych dotyczących pakietu ustaw pod nazwą "Tarcza Antykryzysowa" zarówno w wersji 1.0, jak i uzupełniającej wersji 2.0. oraz zaakcentował różnicę z powstającym dodatkowo rządowym projektem "Tarczy finansowej", która będzie zarządzona przez Polski Fundusz Rozwoju. 

Następnie głos zabrał Mateusz Kowalewski wydawca portalu GospodarkaMorska.pl, które w prezentacji pt. "Wpływ epidemii COVID 19 na polski przemysł morski" przedstawił sytuację globalnego przemysłu morskiego oraz wpływu kryzysu na polski przemysł morski. Wśród najważniejszych kwestii znalazł się opis sytuacji w sektorze wielkich wycieczkowców oraz kryzysu w sektorze offshore, wywołanego gwałtym spadkiem ropy naftowej.

W części ściśle prawniczej Webinaru mec. Karolina Grygorcewicz (Zbroja Adwokaci) omówiła formy wsparcia, które ma gwarantować przedsiębiorcy gospodarki morskiej, będącemu pracodawcą "Tarcza Antykryzysowa 1.0" oraz przedstawiła, w jaki sposób środki pomocowe zmienia uchwalana aktualnie "Tarcza Antykryzysowa 2.0".

Wśród omówionych form wsparcia przedsiębiorcy przedstawione zostały:

1) zwolnienie ze składek ZUS - zwolnienia płatnika składek (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) z obowiązku zapłaty należności w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r. Ulga przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. byli zgłoszeni jako płatnicy składek (warunkiem jest przychód, który nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) także dla przedsiębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz duchownych. W okresie zwolnienia płatnik składek obowiązany jest do składania deklaracji lub imiennych raportów miesięcznych.

Projekt nowej ustawy (Tarczy 2.0) zawiera szerszy katalog podmiotów, bowiem uprawnienie to będzie przysługiwać także płatnikom, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (zwolnienie wynosić będzie wysokość 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc)

2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - przysługujące mikro, małemu i dużemu przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych u danego przedsiębiorcy (nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego). Występują dwie dopłaty: dopłata związana z wysłaniem pracownika na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji i otrzymuje wtedy 1.300 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od państwa; dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć ten wymiar do 80% normalnego (nie więcej niż do pół etatu) maksymalnie do pensji minimalnej. Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50% pensji pracownika + składki na ubezpieczenia społeczne należne od niej, ale nie więcej niż 40% średniej pensji z IV kwartału 2019 r.

3) jednomiesięczne świadczenie postojowe - przysługujące osobom wykonującym umowę cywilnoprawną. W ich przypadku głównym warunkiem jest wykonywanie umowy cywilnoprawnej zawartej przed 1 lutego 2020 r., uzyskanie przychodu z umów cywilnoprawnych nie przekraczającego 1.300 PLN miesięcznie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe wynosi w tym przypadku sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych; samozatrudnionym, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutym 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego. Świadczenie postojowe wyniesie 80 % minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 zł. Wspólny warunek jest taki, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15.681 zł.

Projekt ustawy Tarcza 2.0. zakłada zmianę charakteru świadczenia postojowego – świadczenie to można będzie uzyskać nie jednorazowo, ale aż trzykrotnie w wysokości dotychczas ustalonej. Kolejna wypłata świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Ponowna wypłata świadczenia wymaga oświadczenia osoby uprawnionej, że jej sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

Wreszcie, mec. Justyna Pindor (Zbroja Adwokaci) omówiła instrumenty wsparcia finansowego kosztów prowadzenia działalności gospodarczej :

1) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznymi lub obniżeniem wymiaru czasu pracy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, o które ubiegać może się mikro, mały i średni przedsiębiorca, a kwota dofinansowania uzależniona jest od wysokości spadków obrotów;

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadków obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z którego skorzystać mogą przedsiębiorcy będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników, a wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości spadku obrotów i wynosi odpowiednio 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.300 zł), 70% minimalnego wynagrodzenia (1.820 zł) lub 90% minimalnego wynagrodzenia (2.340 zł);

3) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o którą ubiegać mogą się mikroprzedsiębiorcy, a której wysokość nie może przekroczyć 5.000 zł.

Zaprezentowane zostały również w zarysie podstawowe założenia projektu tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 - tzn. możliwość ubiegania się o przyznanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wszelkich form wsparcia zwrotnego (pożyczki, gwarancje, leasingi) w przypadku trudnej sytuacji przedsiębiorcy stanowiącej spadek obrotów gospodarczych w następstwie wprowadzonych ograniczeń i zakazów związanych z COVID-19, oraz Tarczy Finansowej - czyli pakietu pomocowego realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, na który składają się 3 komponenty pomocy dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców, o łącznej wartości 100 mld zł."

Duże zainteresowanie i frekwencja podczas spotkania online potwierdziła plany organizacji kolejnych  Webinarów dot. aktualnych zagadnień dla branży gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.
Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.