• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Sprzedaż holownika ,, HENRYK

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert

na zakup holownika ,, HENRYK"

Dane statku:

Lc = 29,96, Bc = 8,05, H = 3,90, T = 3,01, GT = 190, Moc = 441 kW x 2, V = 12-13 kt, uciąg = 13 T, rok budowy 1976 Stocznia Wisła, Gdańsk

Jednostka posiada 7 kabin jednoosobowych - w każdej kabinie umywalka ( 6 kabin ma 2 koje), kuchnia, mesa i łazienka.

Wszystkie urządzenia maszynowe ( winda kotwiczna, maszynka sterowa, winda holownicza i inne) są sprawne i brak w nich nieprawidłowości.
Jednostka sprawna w ciągłej eksploatacji.
Holownik posiada Świadectwo Klasy i Kartę Bezpieczeństwa ważne do dnia 27.04.2022
Minimalna cena ofertowa wynosi: 850 000,00 zł
Specyfikacja:Statek można oglądać w terminie do dnia 20.09.2020 po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym Zbywającego pod numerem telefonu 600 859 486.
Miejsce i termin składania:Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020.

Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zbywającego oraz opisać w następujący sposób: Oferta kupna holownika ,, Henryk" z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-09-30
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wybór oferty nastąpi w dniu następnym po terminie składania ofert.

Wadium w wysokości 10% minimalnej ceny ofertowej należy wpłacić na konto bankowe PRCiP Sp. z o.o. w BPS SA nr 93 1930 1884 2800 0409 2403 0001 w terminie obowiązującym dla składania ofert. Złożone oferty nie zabezpieczone kwotą wadium podlegają odrzuceniu bez ich otwarcia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Oferentem, a Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta okazała się najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Termin związania ofertą - 20 dni

Zastrzegamy sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Zbywającego
Źródło:Internet i własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.