Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Służby morskie, Ratownictwo morskie, Marynarka Wojenna

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Misja:
Służba Celna działając dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i jej społeczeństwa poprzez :
efektywne pobieranie dochodów,
aktywne wspieranie przedsiębiorczości,
skuteczne zwalczanie oszustw oraz ochronę rynku i społeczeństwa.

Wizja:
Służba Celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia.
Nowoczesna granica - usługi Służby Celnej dla ruchu i obrotu granicznego:

Służba Celna konsekwentnie i aktywnie wspiera przedsiębiorców, jednocześnie systematycznie podnosi standardy obsługi klienta.

Zwiększanie zakresu i dostępności uproszczeń, skrócenie czasu obsługi, upowszechnianie ułatwień oraz zwiększanie dostępności e-usług zostały zauważone i pozytywnie ocenione także przez instytucje międzynarodowe. Bank Światowy w raporcie „Doing business 2015” 1oraz Komisja Europejska w raporcie „Eurobarometr 399”2 potwierdziły, że Służba Celna jest coraz bardziej przyjazna biznesowi i świadczy coraz lepsze usługi. Przedsiębiorcy wysoko ocenili Służbę Celną za wpływ usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych, co bezpośrednio spowodowało obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W raporcie Banku Światowego szczególnie doceniono skrócenie odprawy towarów w polskich portach morskich do jednego dnia.
Ma to bezpośredni wpływ na ich konkurencyjność.

„odprawa przed przybyciem” - uwzględniając specyfikę obrotu towarowego w portach morskich Służba Celna, w oparciu o infrastrukturę informatyczną, udostępniła w 2014r. nową usługę polegającą na możliwości zgłaszania towarów jeszcze przed pojawieniem się ich w porcie . Umożliwia ona organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy towaru, w oparciu o dane dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem towaru. Do tej pory działania Służby Celnej rozpoczynały się dopiero wraz z przybyciem towaru.

Obecnie wprowadzone zostało ułatwienie pozwalające na składanie powiadomień przed przybyciem towarów w procedurze uproszczonej w przywozie. Powiadomienie przed przybyciem stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców zgłaszających towary i usprawnia sposób postępowania w urzędach. Służba Celna dokonuje analizy ryzyka przed zacumowaniem statku do nabrzeża, a tym samym skrócony jest czas oczekiwania na objęcie towaru procedurą celną. Umożliwia to bezpośredni rozładunek towaru na środek transportu i wywóz z terminala. Takie rozwiązanie pozwala również ograniczyć koszty składowania towarów w magazynie czasowego składowania.

„24 godziny” Z dniem 1 stycznia 2015 roku, weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), zw. IV ustawą deregulacyjną wprowadza zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Na Służbę Celną nałożono zadanie koordynacji kontroli odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy dla importerów i operatorów. Wprowadzone ułatwienie przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę, czego skutkiem będzie zwiększenie ilości ostatecznych odpraw celnych dokonywanych w Polsce. Izba Celna w Gdyni do realizacji tego zadania przygotowała specjalną platformę informatyczną - System Koordynacji Kontroli – Porty 24h. Pozwala ona na wymianę informacji pomiędzy właściwymi służbami i inspekcjami kontrolnymi oraz zorganizowanie kontroli towaru w jednym czasie i miejscu.

Klient w centrum uwagi Izby Celnej w Gdyni:
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Izby Celnej w Gdyni opracowane i wdrożone zostały karty najczęściej świadczonych usług. Karty Usług stanowią zbiór najważniejszych informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy, w tym wzory formularzy i sposób ich wypełniania. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Izby Celnej w Gdyni zawierającej wdrożone karty usług.
http://www.gdynia.uc.gov.pl/index.php?cat=dlaklienta


Godziny obsługi klientów w Izbie Celnej w Gdyni:
Izba Celna pracuje w trybie ośmiogodzinnym od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 – 15.15.

Kancelaria Izby Celnej w Gdyni przyjmuje interesantów:
w poniedziałek od godziny 08.00 do godziny 16.30,
od wtorku do piątku od godziny 08.00 do godziny 15.00.

We właściwości Izby Celnej w Gdyni funkcjonują trzy urzędy celne:
Urząd Celny w Gdyni,
Urząd Celny w Gdańsku,
Urząd Celny w Słupsku.

Godziny urzędowania i zakres działalności oddziałów celnych zlokalizowanych w porcie morskim w Gdyni i Gdańsku :

Oddział Celny:
Adres: ul. Kwiatkowskiego 60
81-127 Gdynia

Urząd Celny w Gdyni
Oddział Celny „Baza Kontenerowa”

Zakres zadań:
Oddział Celny obsługuje morski graniczny ruch towarowy.
Podstawą obrotu są różnorodne towary drobnicowe (przemysłowe, rolno-spożywcze, itp.) w relacji z/do krajów Dalekiego Wschodu przemieszczane w kontenerach oraz nowei używane pojazdy samochodowe.

Stosowane procedury:
dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz.

Towary specjalne:
międzynarodowy obrót odpadami, produkty GMO - pełny zakres (przywóz oraz wywóz), towary (wn. o ref. wywozową) - pełny zakres, towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt).

Tel.:
+48 58 666-75-01,
fax:
+48 58 621-32-12

E-mail:
oc-321030@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania: Całodobowo

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie”
Oddział Celny obsługuje w pełnym zakresie, jeśli chodzi o procedury celne, morskie przejście graniczne w wydzielonej części Portu Gdynia.

Stosowane procedury:
dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz.

Towary specjalne:
międzynarodowy obrót odpadami, produkty GMO - pełny zakres (przywóz oraz wywóz), towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt).
ul. Energetyków 5
81-184 Gdynia

Tel.:
+48 58 771-59-40,
fax:
+48 58 771-59-09

E-mail:
oc-321070@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania: Całodobowo

Oddział Celny „Basen V”
Oddział Celny obsługuje morski graniczny ruch towarowy.
Zakres właściwości miejscowej oddziału obejmuje teren portu Gdynia określony w Zarządzaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (nabrzeża: Indyjskie, Norweskie, Stanów Zjednoczonych, Czechosłowackie, Węgierskie, Rumuńskie, Jugosłowiańskie, Rotterdamskie, Polskie, Fińskie, Pilotowe, Francuskie, Belgijskie, Bułgarskie, Greckie, obszar Stoczni Gdynia oraz przyległe tereny Portu Gdynia).

Stosowane procedury:
dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz (w tym towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową).

Towary specjalne:
międzynarodowy obrót odpadami, produkty GMO - pełny zakres (przywóz oraz wywóz), towary (wn. o ref. wywozową) - pełny zakres, towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt).
ul. Dokerów 7
81-336 Gdynia

Tel.:
+48 58 666-76-02,
fax:
+48 58 666-76-27

E-mail:
oc-321010@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania: Całodobowo

Urząd Celny w Gdańsku
Oddział Celny „Terminal Kontenerowy”
Oddział Celny obsługuje morski graniczny ruch towarowy.
Właściwość miejscowa oddziału obejmuje głębokowodny terminal kontenerowy DCT Gdańsk.

Stosowane procedury:
wywóz, uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, tranzyt, skład celny, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa, dopuszczenie do obrotu.

Towary specjalne:
towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt),międzynarodowy obrót odpadami.
ul. Kontenerowa 1
80-500 Gdańsk

Tel.:
+48 58 771-56-35,
+48 58 771-56-05,
+48 58 771-56-33,
+48 58 771-56-04,
fax:
+48 58 771-56-32

E-mail:
oc-322080@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania: Całodobowo

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane”
obejmuje tereny Portu Gdańsk z następującymi nabrzeżami: Zbożowe, Wiślane, Szczecińskie z przyległymi magazynami i placami portowymi, CPN 4, tereny Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej S.A., Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Oddział obsługuje morski graniczny ruch towarowy.

Stosowane procedury:
dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz.

Towary specjalne:
międzynarodowy obrót odpadami, produkty GMO - pełny zakres (przywóz oraz wywóz), towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt),
towary (wniosek o ref. wywozową) - pełny zakres.
ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

Tel.:
+48 58 771-56-85,
+48 58 771-56-86,
+48 58 771-56-89,
+48 58 771-56-91,
fax:
+48 58 343-94-13

E-mail:
oc-322020@gdy.mofnet.gov.pl,

dozór portowy
oc-322020-port@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania: Całodobowo

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV”
swoim obszarem obejmuje terminale - Baza Promowa i Westerplatte, a także nabrzeża WOC I, WOC II, Nabrzeże Oliwskie, Nabrzeże Obrońców Westerplatte, Nabrzeże Ziółkowskiego oraz redę portu i przystań jachtową w Gdańsku. Oddział zajmuje się obsługą Wolnego Obszaru Celnego oraz ruchu towarowego - morskiego i drogowego.

Stosowane procedury:
dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną, skład celny, tranzyt, uszlachetnianie bierne, uszlachetnianie czynne, wywóz.

Towary specjalne:
międzynarodowy obrót odpadami, produkty GMO - pełny zakres (przywóz oraz wywóz), towary (wniosek o ref. wywozową) - pełny zakres, towary o znaczeniu strategicznym (eksport, import oraz tranzyt).
ul. Przemysłowa 20
80-542 Gdańsk

Tel.:
+48 58 771-56-47,
+48 58 771-56-51,
+48 58 771-56-48,
+48 58 771-56-49,
fax:
+ 48 58 771-56-55,
+48 58 771-56-54

E-mail:
oc-322030@gdy.mofnet.gov.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek – piatek
07.00 – 19.00

Wyniki Izby Celnej w Gdyni osiągnięte w 2014 roku.
Izba Celna w Gdyni z roku na rok odnotowuje wzrost ilości przyjmowanych i obsługiwanych zgłoszeń celnych. W 2014 roku tutejsza Izba odnotowała 12% wzrost liczby przyjętych zgłoszeń celnych w stosunku do ubiegłego roku, których w sumie złożono 448 891.Obsługa obrotu towarowego w podległych Izbie Celnej w Gdyni oddziałach celnych realizowana jest na bieżąco przy jednoczesnym stałym wzroście ilości przyjętych zgłoszeń celnych i przeładowywanych w portach Gdyni i Gdańsku kontenerów. Odprawa zgłoszenia celnego z wykorzystaniem systemów informatycznych trwa nie dłużej niż kilka minut. Ułatwienia, które wprowadza Służba Celna są niezwykle istotne w kontekście rosnącego z roku na rok obrotu kontenerowego w portach Gdyni i Gdańska. W minionym roku przekroczył on 2 mln TEU.


Zwalczanie oszustw oraz ochrona rynku i społeczeństwa - wyniki zatrzymań
W 2014 roku funkcjonariusze celni Izby Celnej w Gdyni w oparciu o przepisy dotyczące prawa własności intelektualnej zatrzymali ponad 223 tys. sztuk towarów o łącznej wartości 3 698 092 zł. W tym samym okresie w oparciu o przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów, pomorska Służba Celna zatrzymała ponad 1,6 mln sztuk towarów, w tym: sprzęt elektryczny, zabawki oraz środki ochrony indywidualnej. Na wysokim poziomie utrzymuje się również ilość zatrzymanych papierosów z przemytu. W 2014 roku pomorska Służba Celna zatrzymała ich ponad 17,7 mln sztuk, w tym zlikwidowane zostały dwie duże nielegalne fabryki papierosów, w których zajęto także prawie 19 ton tytoniu bez akcyzy.

Projekty w realizację, których zaangażowana jest Izba Celna w Gdyni.
Projekt C-Bord
Pomorska Służba Celna została zaproszona przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych do współpracy przy realizacji programu C-Bord. Jego głównym celem jest budowa urządzeń i systemów RTG do inspekcji dużych ładunków na przejściach granicznych. Urządzenia bazują na najnowocześniejszych technologiach z wykorzystaniem promieniowania RTG, promieniowania neutronowego, zjawiska rozszczepienia, a także nowoczesnych bramkach radiometrycznych. W projekt włączony został Wydział Krajowe Centrum RTG. Jest to jednostka Izby Celnej w Gdyni, która realizuje zadania centralne dla całej Służby Celnej związane ze skanowaniem oraz interpretacją obrazów.

ISO PN – EN 9001:2009
Izba Celna w Gdyni przystąpiła do projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Doskonalenie standardów zarządzania
w administracji rządowej” i w połowie 2015r. poddana będzie audytowi certyfikującemu w oparciu o normę PN–EN 9001:2009 i normę Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjny. Izba Celna w Gdyni w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożyła usprawnienia z zakresu zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz zintegrowała je ze standardami kontroli zarządczej, i zasadami planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym. Zastosowała podejścia procesowego – pozwalające na spojrzenie nie tylko przez pryzmat pojedynczej komórki organizacyjnej ale całej organizacji. Ujednoliciła standardy postępowania i powiązaną z nimi dokumentację. Izba Celna w Gdyni jest jedyną jednostką Służby Celnej, która poddana zostanie certyfikacji przez niezależnych audytorów, którzy potwierdzą, iż wprowadzone rozwiązania są zgodne z normą PN–EN 9001:2009 i normą Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjny.

Utworzenie Muzeum Służby Celnej we Władysławowie
we właściwości miejscowej Izby Celnej w Gdyni, w 2015 roku planowane jest utworzenie nowoczesnego muzeum Służby Celnej, w którym prezentowane będą eksponaty pozyskane z całej Polski, a związane z historią celnictwa.

Wdrożenie projektu „opiekuna kluczowego klienta”
Wdrożenie projektu „opiekuna kluczowego klienta” – usługi polegającej na zintensyfikowaniu komunikacji pomiędzy Służbą Celną a danym klientem, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz monitorowaniu aktywności w zakresie działalności Służby Celnej. Opiekun kluczowego klienta udzielał będzie bieżących informacji o usługach, kierował będzie klientów do właściwych komórek organizacyjnych oraz promował będzie nowe ułatwienia i uproszczenia.

90 lat Urzędu Celnego w Gdyni

Urząd Celny w Gdyni kończy 90 lat. Placówka została utworzona 1 maja 1925r. Samodzielny Urząd Celny w Gdyni I klasy powołała Dyrekcja Ceł w Poznaniu, której w tamtym czasie organizacyjnie podlegało Pomorze, Do powstania urzędu przyczynił się dynamiczny rozwój gdyńskiego portu, przez który w czasach II RP przechodziło prawie 50% handlu zagranicznego Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym, Urząd Celny w Gdyni uzyskiwał najwięcej z pobieranych przez całą administrację celną wpływów. Początkowo urząd zatrudniał 4 pracowników.

Pierwszym naczelnikiem był Stanisław Lewandowski. Dziś Urząd Celny w Gdyni swoim zasięgiem obejmuje miasta Gdynię i Sopot oraz powiaty wejherowski, pucki, kościerski i kartuski. Zatrudnionych w nim jest 271 funkcjonariuszy i pracowników, którzy czuwają nad sprawnym obrotem towarowym w największym, obok Gdańska, polskim porcie morskim. W ubiegłym roku przy gdyńskich nabrzeżach przeładowano prawie 850 tys. TEU, czyli o ponad 16 % więcej niż w 2013r. W ślad za zwiększeniem przeładunków, idzie również wzrost ilości zgłoszeń celnych obsługiwanych przez gdyńskich funkcjonariuszy. W 2014r. było ich ponad 223 tys., a zatem prawie 20 % więcej niż rok wcześniej.

Przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, której elementem jest port w Gdyni, na rynek Wspólnoty i Polski wprowadzane są różnego rodzaju towary. Specyficzną ich kategorią są te, które podlegają również kontroli innych służb granicznych np. Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dotychczas każda z tych służb dokonywała samodzielnych, niezależnych od siebie czynności kontrolnych.

Z początkiem 2015r. w Urzędzie Celnym w Gdyni, zgodnie z tzw. „pakietem morskim”, który został zawarty w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzony został tzw. projekt „Porty 24h” Polega on na tym, że czynności urzędowe niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej trwają nie dłużej niż 24h. Na naczelniku Urzędu Celnego w Gdyni spoczywa obowiązek poinformowania innych służb kontrolnych o przywozie na obszar celny Unii Europejskiej towaru, który podlega obowiązkowi kontroli oraz ustalenia, w uzgodnieniu z operatorem portowym i dysponentem towaru, terminu i miejsca kontroli. Koordynowanie kontroli wykonywanych przez kilka różnych inspekcji w Urzędzie Celnym w Gdyni realizowana jest dzięki wykorzystaniu elektronicznego obiegu danych i informacji pomiędzy właściwymi służbami. Takie działanie umożliwia elektroniczną wymianę informacji na temat zaawansowania procesów kontrolnych, weryfikacji przedłożonych dokumentów czy zakończeniu procedury z wynikiem pozytywnym.

W najbliższym czasie do elektronicznej wymiany informacji z wykorzystaniem narzędzia informatycznego „System Koordynacji Kontroli Porty 24” włączeni zostaną dysponenci towarów oraz operatorzy portowi. Wszystkie te nowe rozwiązania wpisują się w koncepcję uelastycznienia odpraw celnych. Mają na celu zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych w porcie. Przyspieszają obsługę obrotu towarowego i zwiększają jego płynność, co pozwala na redukcję kosztów. Ich efektem jest więc wzrost konkurencyjności portu w Gdyni.

oferta:


Po blisko ćwierćwieczu obowiązywania w Unii Europejskiej Wspólnotowego kodeksu celnego, w dniu 1 maja 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Reforma obejmuje również szereg innych unijnych i krajowych aktów prawnych. Izba Cena w Gdyni wychodząc naprzeciw środowisku gospodarczemu przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń w marcu i kwietniu 2016r. Mając na uwadze powyższe pragniemy zaprosić Państwa na pierwsze z takich spotkań, które odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w godz. 9.30-15.00 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Tematyka szkolenia i wykładowcy:

- podstawowe informacje dotyczące zmian w prawie celnym oraz postępowanie w sprawach celnych - podkom. Andrzej Kowalski,


- pozwolenia i procedury specjalne - mł. insp.Czesław Nadolski,


- pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych - asp. Elwira Żełudok,


- zmiany dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - nadkom. Ryszard Szwedow,


- zmiany organizacyjne w Urzędzie Celnym w Gdańsku w kontekście unijnego kodeksu celnego - podinsp. Jacek Mikulski / nadkom.Mariusz Pawłowski

Centrum Konferencyjne PPNT Gdynia – budynek III, sala audytoryjna C

Aleja Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia

Prosimy o przesłanie na adres e-mail ic-320-iopw@gdy.mofnet.gov.pl zgłoszeń ze wskazaniem ilości osób chcących wziąć udział w szkoleniu do dnia 4 marca 2016r. W sprawie rejestracji uczestników i uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z asp. Ewą Konarską tel. (58) 774 97 12. Jednocześnie informujemy, że informacje odnośnie dalszych szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej Izby Celnej w Gdyni.


Delegacja chińskiej administracji celnej z wizytą na Pomorzu

W dniach 15-17 lutego z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele chińskiej administracji celnej. Goście odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Izby Celne w Białej Podlaskiej i w Gdyni. Celem wizyty było uzgodnienie projektu umowy o współpracy pomiędzy administracjami celnymi Polski i Chińskiej Republiki Ludowej, a także dalszy rozwój unijno-chińskiego projektu SSTL - co omawiano w ramach pobytu na granicy wschodniej i północnej.

Projekt SSTL dotyczy bezpiecznych szlaków handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego. Choć jest realizowany już od 2006 r., Polska bierze w nim udział od roku 2010. Jedynym polskim portem morskim uczestniczącym w tym przedsięwzięciu jest port w Gdańsku. W ostatnim czasie pilotażowo dołączył do niego tzw. suchy port w Małaszewiczach na granicy z Białorusią (woj. lubelskie).

Istotą SSTL jest wymiana informacji pomiędzy administracjami celnymi zaangażowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej a chińską administracją celną. Wymiana informacji odnośnie przeprowadzanych kontroli opartych na wspólnej analizie ryzyka ma na celu uniknięcie dublowania kontroli po obu stronach łańcucha dostaw. Wybór towarów wysokiego ryzyka odbywa się na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów ryzyka oraz metod współpracy. Wszystko to ma usprawnić i przyspieszyć transport towarów pomiędzy Chinami i Unią Europejską.

Obecnie realizowany jest plan rozszerzenia projektu SSTL o szlaki kolejowe z Chin do Polski i innych państw UE, poprzez Małaszewicze, Łódź i Warszawę. Inicjatywa ta wymaga m.in. koordynacji polityki dotyczącej przewozów kolejowych oraz doskonałej synchronizacji działań wielu podmiotów. O tym m.in. goście z Chin rozmawiali w poniedziałek 15 lutego w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami polskiej Służby Celnej.

Etapem wizyty delegacji chińskiej w Polsce, przewidzianym na 17 lutego, był pobyt w Gdańsku. W Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy”, który obsługuje towary przypływające transoceanicznymi kontenerowcami z dalekiego wschodu do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT), goście mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Służby Celnej w polskich portach morskich. W ciągu roku w DCT przeładowywanych jest około 2 mln TEU (jest to jednostka pojemności używana w odniesieniu do portów i statków, która jest równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp). W oparciu o System Koordynacji Kontroli „Porty 24h”, funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej są w stanie tak poprowadzić niezbędne formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych drogą morską do Polski, aby mieściły się one w wymaganym reżimie czasowym. W trakcie dyskusji poruszone zostały także tematy kontroli towarów przechodzących przez polskie porty, zwłaszcza przy użyciu urządzeń skanujących oraz funkcjonowania w tym kontekście Wydziału Krajowe Centrum RTG w Izbie Celnej w Gdyni. Jest to jednostka centralna, która zapewnia kompleksowy nadzór nad efektywnością wykorzystania urządzeń RTG wykorzystywanych przez polską Służbę Celną.

Dzień wcześniej zagraniczni goście wizytowali Izbę Celną w Białej Podlaskiej, a konkretnie w Oddziale Celnym w Małaszewiczach. W ciągu roku przechodzi tędy około 5 mln ton towarów przywożonych na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawiciele chińskiej administracji celnej zapoznali się z funkcjonowaniem Oddziału Celnego w Małaszewiczach, dostępną tam infrastrukturą oraz możliwościami tego tak zwanego suchego portu położonego na głównym szlaku kolejowym łączącym Europę z Azją. To tu znajduje się jedyny w tej części Polski wolny obszar celny (o powierzchni 166 ha).

Delegacji chińskiej przewodniczył Li Ming, Zastępca Dyrektora Generalnego Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Dyrekcji Generalnej Chińskiej Administracji Celnej (GACC - General Administration of China Customs).Konferencja „Porty 24h”

Nie więcej, niż 24 godziny, trwać będą niezbędne formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych drogą morską do Polski. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, za koordynację prac wszystkich służb kontrolnych działających w polskich portach odpowiada od 1 stycznia 2015 r. Służba Celna.

W środę, 7 stycznia w Gdyni odbyła się konferencja „Praktyczna realizacja projektu odpraw granicznych – Porty 24h” poświęcona zwiększeniu konkurencyjności polskich portów i wdrożeniu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wziął w niej udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica. Obecni byli również prezesi zarządów portów w Gdańsku i Gdyni, przedstawiciele granicznych służb kontrolnych oraz środowiska gospodarki morskiej. W trakcie konferencji Szef Służby Celnej, nadinsp. Jacek Kapica przypomniał, że krótszy czas odpraw towarów w polskich portach, to także zwiększenie ich konkurencyjności, zaś koordynacja działania służb, to bardzo dobre rozwiązanie.

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, insp. Wiesław Struk przedstawił założenia prawno-organizacyjne oraz koncepcję koordynacji kontroli granicznej wg zasad porty 24h. Goście konferencji zapoznali się także z elektronicznym narzędziem służącym współpracy służb portowych, którym jest „System Koordynacji Kontroli – Porty 24h”. Platforma ta pozwala na wymianę informacji pomiędzy Służbą Celną a pozostałymi służbami i inspekcjami kontrolnymi. System został stworzony przez informatyków z Akademii Górniczo-Hutniczej według koncepcji funkcjonariuszy pomorskiej Służby Celnej.

W trakcie spotkania przedstawione zostało również rozwiązanie informatyczne „Autostore” opracowane i wykorzystywane w porcie szczecińskim. Obecni na konferencji przedstawiciele zarządów portów i środowiska gospodarki morskiej ocenili, że wprowadzane zmiany są przełomowe i usprawnią proces odpraw ładunków w polskich portach morskich.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014r. wprowadza zasadę przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z przywozem z państw trzecich towarów drogą morską w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Tzw. czwarta ustawa deregulacyjna rozszerza zadania Służby Celnej o obowiązek koordynacji kontroli odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie maksymalnie w ciągu jednej doby przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy dla importerów i operatorów. Nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku, dotyczy przypadków, gdy importer, oprócz zgłoszenia towaru do oprawy celnej, powinien dokonać wcześniejszego zgłoszenia do kontroli innych służb (np. Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych).

Na naczelniku urzędu celnego właściwego dla portu morskiego spoczywa obowiązek poinformowania innych służb kontrolnych oraz ustalenie - w uzgodnieniu z operatorem portowym i dysponentem towaru - terminu i miejsca kontroli. Czas jej trwania liczony jest od chwili przedstawienia towaru do kontroli (złożenia kompletnego wniosku o dokonanie kontroli do właściwych organów oraz przekazania informacji o godzinie i miejscu kontroli) do zwolnienia towaru do procedury celnej.

Termin 24 godzin może ulec wydłużeniu do 48 godzin w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochroną środowiska. Termin ten nie dotyczy odpraw, do przeprowadzenia których niezbędne będzie przeprowadzenie badań laboratoryjnych, poddanie towaru kwarantannie lub – w przypadku żywych zwierząt – izolacji.

O projekcie „Porty 24h” z Szefową Służby Cywilnej

Tematykę praktycznej realizacji odpraw granicznych w portach Trójmiasta po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedstawił Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, insp. Wiesław Struk na spotkaniu z Szefową Służby Cywilnej, Minister Claudią Torres-Bartyzel.

W otwartej konferencji w pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięło udział ponad 150 osób, przedstawicieli administracji lokalnej, urzędów, inspekcji i instytucji administracji zespolonej i niezespolonej. Prezentacja przygotowana przez pomorską Służbę Celną dotyczyła m.in. projektu „Porty 24h” realizowanego we współpracy z inspekcjami kontrolnymi oraz środowiskiem naukowym. Jego celem jest ograniczenie czasu przeprowadzenia kontroli, a tym samym przyspieszenie obrotu towarowego w portach oraz pozyskanie przedsiębiorców, którzy dotychczas nie dokonywali odpraw w Polsce, co będzie skutkowało zwiększeniem wolumenu przeładunków oraz odpraw celnych.

Zaproszeni goście z dużym uznaniem przyjęli informację, że czas obsługi zgłoszenia celnego przez funkcjonariuszy pomorskiej Służby Celnej wynosi zaledwie kilkanaście minut, zaś obsługa zgłoszenia połączona z kontrolą towaru realizowana jest w czasie średnio 2 godzin i 20 minut. Podsumowanie pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania projektu „Porty 24h” pokazuje, że średni łączny czas obsługi zgłoszenia zakończonego kontrolą przez Służbę Celną i portowe inspekcje kontrolne wynosi niecałe 12 godzin Jest to wynik, który przyczynia się do wzrostu konkurencyjności portów Trójmiasta.

Spotkanie z Minister Claudią Torres-Bartyzel zakończyła otwarta dyskusja na temat planów dotyczących przyszłości służby cywilnej.

Muzeum Służby Celnej

Muzeum Służby Celnej w przestrzeni wirtualnej, a w przyszłości również placówka stacjonarna, która powstanie we Władysławowie. Będzie to pierwsze tego typu muzeum w Polsce ( na całym świecie istnieje zaledwie kilka muzeów tego typu m.in. w Anglii, Niemczech i na Ukrainie). Prezentowane w nim będą: sprzęt służbowy, wyposażenie funkcjonariuszy, mundury, odznaczenia, odznaki, zdjęcia, dokumenty, książki, wspomnienia itp. Jednym z istotnych zadań powstającego muzeum będzie utworzenie katalogu wspomnień emerytowanych funkcjonariuszy, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Upływający czas i krucha ludzka pamięć sprawiają, że istnieje potrzeba pozyskania jak największej ilości relacji ludzi, którzy tworzyli polskie celnictwo, poznaniu ich historii, a tym samym pokazaniu, jak na przestrzeni lat ewoluowała Służba Celna.

Muzeum wirtualne będzie dostępne już od końca czerwca. Trwają ostatnie prace nad wizualizacją strony internetowej, a także nad wypełnieniem jej treścią oraz zdjęciami eksponatów. Będzie w nim prezentowana historia celnictwa od starożytności, przez Polskę średniowieczną i nowożytną, okres zaborów, czasy II Rzeczpospolitej, II Wojny Światowej, aż po dzień dzisiejszy. Znajdą się tam również informacje o zwalczaniu przestępczości wczoraj i dziś m.in. prezentacja podstaw i metod działania funkcjonariuszy Służby Celnej, sposoby dokonywania kontroli, środki transportu jakie były im poddawane oraz narzędzia wykorzystywane do kontroli. Ponadto w muzeum prezentowane będą metody przemytu, z jakich korzystali przemytnicy kiedyś i dziś oraz najczęściej przemycane przedmioty. Na stronie nie zabraknie również informacji o przejściach granicznych (morskich, drogowych, lotniczych, kolejowych) wraz z informacją, jak zmieniała się granica i kontrola na granicy na przestrzeni dziejów.

Wszystkie informacje będą bogato ilustrowane dokumentami, zdjęciami i filmami.


„Przyjazny Urząd” – Izba Celna w Gdyni

W dniu 17 czerwca 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem był Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Konkurs, który adresowany był do urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów miast, urzędów pracy oraz izb celnych, miał na celu wyróżnianie i promowanie placówek cechujących się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

W trakcie uroczystej gali Znaki Jakości „Przyjazny Urząd”  odebrało 29 urzędów z całej Polski. Wręczenia dyplomów i pamiątkowych statuetek dokonali: Kamila Przeniosło, Prezes Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości oraz prof. Jerzy Korczak z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Kapituły Konkursu. W uroczystości wzięła również udział prof. Barbara Kożuch z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, który sprawował honorowy patronat nad Konkursem.

Izba Celna w Gdyni pozytywnie przeszła kilkuetapową weryfikację i Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, insp. Wiesław Struk odebrał dwa wyróżnienia Znak Jakości „Przyjazny Urząd” i wyróżnienie nadzwyczajne „Wzorowa Jakość” za standardy i szczególne osiągnięcia w zakresie budowania efektywnych relacji z klientami, wdrażania najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i kreowania nowoczesnej kultury organizacji.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z interesantem. Prezes Kamila Przeniosło podkreśliła, że sprawny, kompetentny i przyjazny obywatelom urząd, musi starać się prowadzić otwartą politykę informacyjną, promować nowoczesne rozwiązania administracyjne i starać się zawsze szukać najlepszych dla klienta rozwiązań w ramach istniejących przepisów. Nie mniej ważne jest zapewnienie urzędnikom właściwych warunków pracy i szkoleń, które pomagają im jak najlepiej wypełniać obowiązki. Istotne jest również wprowadzanie nowoczesnych standardów w zakresie zarządzania, budowanie elastycznych struktur organizacyjnych, implementowanie rozwiązań z obszaru zarządzania partycypacyjnego, czy Total Quality Management.

W wyróżnionych przez nas urzędach działania te są realizowane i przynoszą konkretne, wymierne rezultaty – przekonywała Kamila Przeniosło. Wdrożone nowoczesne rozwiązania oceniała specjalnie do tego zadania powołana Kapituła Konkursu, w skład której weszli profesorowie i pracownicy naukowi kilku uniwersytetów z całej Polski. Ze strony Służby Celnej w konkursie wzięła udział również Izba Celna w Toruniu, która zdobyła znak jakości „Przyjazny Urząd”. Otrzymanie tych prestiżowych wyróżnień przez Izbę Celną w Gdyni nie byłoby możliwe bez zaangażowania i pracy wszystkich funkcjonariuszy, którzy każdego dnia w swojej pracy kierują się tymi zasadami.


Podwójna uroczystość

Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem ilości wydanych świadectw upoważnionego przedsiębiorcy AEO. W trakcie konferencji, która odbyła się 22 czerwca Gdańsku, Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica wręczył certyfikaty Grupie LOTOS oraz trzem mniejszym firmom działającym na Pomorzu.

Z kolei Izba Celna w Gdyni otrzymała certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Świadectwa AEO to swego rodzaju unijne znaki jakości dla przedsiębiorców. Są one świadectwem ich wiarygodności finansowej dla partnerów gospodarczych w całej Unii Europejskiej i poza nią. Budują wzajemne zaufanie biznesowe oparte na dialogu partnerów. Certyfikat AEO jest również dowodem standardów pracy administracji państwowej, wyrazem tego, co może ona dać środowisku biznesu – powiedział Szef Służby Celnej nadinsp. Jacek Kapica podczas uroczystości w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

W poniedziałek 22 czerwca certyfikaty wręczone zostały przedstawicielom Grupy LOTOS S. A. oraz pomorskim firmom: MORPOL S.A (spółka zajmująca się dostarczaniem przedsiębiorstwom handlu detalicznego i gastronomii najwyższej jakości przetworów z łososia. Założona w 1996 r. w Duninowie mała firma zatrudnia dziś ponad 3 tysiące osób i jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Oslo), SEALAND LOGISTICS Spółka z o.o. (dynamicznie rozwijające się spółka spedycyjna z Gdyni, zatrudniająca ponad 40 osób) oraz POMORSKIEJ AGENCJI CELNEJ MARIUSZ MANDZIUK (mikroprzedsiębiorca, specjalizujący się w odprawach celnych o wspomaganiu spedycji).

Cieszę się, że certyfikaty AEO zostały wręczone nie tylko potężnemu koncernowi paliwowemu, działającymi w skali globalnej. Mogą na to liczyć wszyscy rzetelni przedsiębiorcy, niezależnie od skali prowadzonej działalności gospodarczej. Wdrażanie rozwiązań, ułatwiających prowadzenie legalnej działalności gospodarczej, to jeden z priorytetów Służby Celnej. Satysfakcjonujący jest fakt, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z proponowanych im uproszczeń – dodał J. Kapica.

Status AEO uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, iż przedsiębiorca niezależnie od miejsca uzyskania statusu AEO korzysta z tych samych ułatwień w całej UE. Unia Europejska podpisała porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO ze Szwajcarią, Norwegią, Japonią, Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem ilości wydanych świadectw AEO. Do 15 czerwca 2015 r. w Polsce wydane zostały 753 świadectwa AEO.

Podczas uroczystości Anna Wyroba wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Anna Świąderska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyły Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Izba wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, wprowadzając usprawnienia z zakresu zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz integrując je ze standardami kontroli zarządczej i zasadami planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym.

Dla przedsiębiorców obsługiwanych przez Izbę Celną w Gdyni oznacza to uproszczenie procesów i ujednolicenie procedur poprzez m.in. ograniczenie zbędnych lub dublujących się dokumentów i czynności z jednoczesną poprawą ekonomiki i efektywności pracy. To także wzrost efektywności obsługi klienta zgodnie z zasadą „Klient w centrum uwagi Służby Celnej” oraz wzrost zaufania klientów w obszarze eliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych i nadużyć – powiedział insp. Wiesław Struk, dyrektor Izby Celnej w Gdyni.
Dyrektor podziękował również zespołowi ds. wdrożenia ISO w Izbie Celnej w Gdyni oraz wszystkim funkcjonariuszom pomorskiej Służby Celnej, których zaangażowanie przyczyniło się do uzyskania certyfikatów.
 
W trakcie spotkania nadinsp. J. Kapica zainaugurował uroczyście działanie II etapu Systemu Koordynacji Kontroli “Porty 24h”. Przy wykorzystaniu tej aplikacji Służba Celna może koordynować pracę inspekcji portowych tak, by kontrole i niezbędne formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych drogą morską do Polski trwały nie dłużej niż 24 godziny. Działanie systemu polega na wykorzystaniu przez portowe służby i inspekcje kontrolne informatycznej platformy komunikacyjnej do elektronicznej wymiany informacji dotyczących stanu zaawansowania procesów kontrolnych towarów czy weryfikacji przedłożonych dokumentów. W II etapie informacje te zostały także udostępnione przedsiębiorcom i agencjom celnym.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez pomorską Służbę Celną są istotne zwłaszcza w kontekście rosnącego obrotu towarowego w dwóch największych polskich portach morskich, czyli w Gdańsku i Gdyni. W ubiegłym roku przeładowano w nich ponad 2 mln TEU. W stosunku do roku 2013 oznacza to wzrost o około 8%. W najbliższych latach przeładunki będą jeszcze większe i w 2017r. powinny osiągnąć około 4 mln TEU. Wiąże się to z budową nowego nabrzeża w Głębokowodnym Terminalu Kontenerowym (DCT) w Gdańsku, do którego od kilku już lat zawijają największe na świecie oceaniczne kontenerowce.

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Odprawy w polskich portach w ciągu 24 godzin:

Konferencja Izby Celnej w Gdyni - cztery pomorskie firmy odebrały certyfikaty AEO:

słowa kluczowe:


Izba Celna w Gdyni

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook