Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Rzeczoznawstwo morskie, Rzeczoznawcy morscy, Certyfikacja morska, Certyfikaty morskie, Klasyfikacja morska, Klasyfikacja statków, Nadzory morskie, Inspekcje morskie, Inspekcje na statkach, Kontrole jakości, Badania jakości

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Polski Rejestr Statków S.A.

Adres: 80-416 Gdańsk,
al. gen. Józefa Hallera 126
telefon: 58 346 17 00
e-mail: mailbox@prs.pl
www: www.prs.pl
fax: 58 346 03 92

o firmie:


PRS S.A. prowadzi niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomagamy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego. Działamy od 1936 roku, posiadamy biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i wielu zakątkach świata. Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją wszelkich jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych. Jesteśmy także klasyfikatorem statków żeglugi śródlądowej – możemy działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych, pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Prowadzimy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją platform offshore (w oparciu o uznanie MGMiŻŚ) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wykonujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych. W naszej ofercie znajdują się także usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikację personelu spawalniczego. Dopełnieniem naszego wachlarza usług są szkolenia z zakresu techniki i technologii, wymagań formalnych oraz systemów zarządzania.

oferta:


• nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza oraz innych akwenów,
• nadzór techniczny nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
• nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
• certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich i statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
• certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
• nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów i uznawanie kontenerów,
• opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków;
• nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów ochrony środowiska,
• nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
• nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych;
• i certyfikacja wyrobów, na podstawie notyfikacji UE, na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi: wyposażenia morskiego – 96/98/WE, rekreacyjnych jednostek pływających – 94/25/WE, środków ochrony indywidualnej – 89/686/EWG, urządzeń ciśnieniowych – 2009/105/WE, prostych zbiorników ciśnieniowych – 2009/105/WE, niskonapięciowych wyrobów elektrycznych – 2006/95/WE, kompatybilności elektromagnetycznej – 2004/108/WE oraz Zakładowej Kontroli Produkcji – Rozp. 305/201, a poza notyfikacją: certyfikacja maszyn – dyrektywa 2006/42/WE i weryfikacja ogólnego bezpieczeństwa wyrobów – dyrektywa 2001/95/WE;
• weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS);
• akredytowana certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 3834-2; 3834-3, 3834-4 oraz weryfikacja EMAS, a także certyfikacja systemów zarządzania, bez akredytacji, na zgodność z: ISO/IEC 13485, EN 16001/ISO 50001, ISO/TS 16949 i ISO 22716 oraz audity zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

kontakty:


Centrala PRS S.A.

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
Tel. 58 75 11 100, 58 346 17 00, fax 58 346 03 92, 58 346 03 94, 58 346 03 84
e-mail: mailbox@prs.pl

Placówki PRS S.A. w Polsce

80-750 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 126
Tel. 58 320 22 31/32/34, fax 58 320 21 99, e-mail: gdansk@prs.pl

70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 5/3 U
Tel. 91 810 92 80, fax 91 810 92 92, e-mail: szczecin@prs.pl

76-270 Ustka, ul. Kościelniaka 15
Tel. 59 814 97 52, tel./fax 59 814 42 78, e-mail: ustka@prs.pl

Adresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce oraz przedstawicieli PRS za granicą – w Bułgarii, Chinach, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich – patrz: www.prs.pl.

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Światowy Dzień Morza w Polskim Rejestrze Statków:

Pion Certyfikacji w Polskim Rejestrze Statków SA:

80 lat Polskiego Rejestru Statków:

słowa kluczowe:


prs, klasyfikacja statków, klasyfikacja jachtów, nadzór nad statkami, nadzór konwencyjny, inspekcje podwodne, nadzory inwestorskie, rzeczoznawcy, uznawanie wyrobów, uznawanie zakładów, certyfikacja ISM, certyfikacja ISPS, certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarządzania, prs, ISO, ISO 9001, systemy jakości, szkolenia morskie, szkolenia stocznia, szkolenia armator, szkolenia iso, szkolenia audytorskie, audit, odnawialne źródła energii, OZE, nadzór techniczny, hydrotechnika

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook