• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnego rejsu

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnego rejsu
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnego rejsu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego, edukacyjnego rejsu dalekomorskiego dla maksymalnie 40 osób:
a) 36 uczniów szkoły ponadpodstawowej - uczestników Konkursu Po Morskie Żagle Wiedzy zorganizowanego w ramach projektu ,,Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne" (RPPM.03.02.01-22-0001/21), zwanego dalej ,,Projektem", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz
b) 4 nauczycieli - opiekunów uczestników rejsu.
2) Uczestnikami rejsu będą osoby, które ukończyły 15 lat.
Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę - minimum 4 osoby, posiadającą wymagane kwalifikacje, tj.:
a) patent jachtowego sternika morskiego;
b) ważny certyfikat STCW lub równoważny;
Przedmiot zamówienia zostanie przeprowadzony w okresie pomiędzy 12.04.2023 r. a 30.04.2023 r.:
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać termin realizacji zamówienia tj. maksymalnie 10 dni, w tym wymagane jest 7 dni rejsu oraz maksymalnie 3 dni transportu z Gdańska do portu zaokrętowania i powrotu do Gdańska.Przedmiot zamówienia zostanie przeprowadzony na akwenie gwarantującym bezpieczne i komfortowe warunki realizacji programu edukacyjnego.
4) Przedmiot zamówienia zostanie przeprowadzony na statku zapewniającym możliwość jednorazowego przewozu min. 40 osób (nie wliczając załogi stałej) wraz z ich bagażem osobistym, przy czym statek powinien posiadać liczbę miejsc noclegowych wystarczającą do zakwaterowania 36 uczniów i 4 nauczycieli (nie dopuszcza się kwaterowania osób różnej płci w tych samych kabinach).
5) Statek powinien być zarezerwowany na wyłączność podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załączniki nr
1 do SWZ) oraz projekcie Umowy (stanowiącym załączniki do nr 3 SWZ).
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego edukacyjnego rejsu po Zatoce Gdańskiej dla maksymalnie 50 osób (uczniowie szkół podstawowych i nauczyciele - opiekunowie szkolnej grupy projektowej) - uczestników Konkursu projektów uczniowskich zorganizowanego w ramach projektu ,,Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne" (RPPM.03.02.01-22-0001/21), zwanego dalej ,,Projektem", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Celem rejsu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów. Przedmiot zamówienia zostanie przeprowadzony w okresie pomiędzy 4.09.2023 r. a 17.09.2023 r.
Kadra
Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę - minimum 1 osobę, posiadającą wymagane kwalifikacje, tj.:
a) patent jachtowego sternika morskiego;
b) ważny certyfikat STCW lub równoważny
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia został określony, w Opis Przedmiotu Zamówienia ( stanowiący załącznik nr.2 do SWZ) oraz w projekcie umowy ( stanowiącej załącznik nr.3 do SWZ)
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje,
zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy
zakupowej do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez
Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie - pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu ,,cookies".
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej
wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego
z siedzibą przy Ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/738404
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-17 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Termin składania:2023-03-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 09:10
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:60651000-6, 79960000-1,80500000-9
Numer dokumentu:2023/BZP 00128706, DAZ-Z.272.24.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.