• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Znaki wodne, lina, itp

Standard

Dane kontaktowe

Opis:LUZK46 - Znaki wodne, lina, itp. WZ22-02542
Treść zmian (aktualizacja):
Wydłużono termin składania oferta.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna(Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie: Konkurs ofert
1) Przedmiot zamówienia:
Znaki wodne, lina, itp. WZ22-02542 wg poniższego zestawienia- proszę czytać uwagi.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Warunki gwarancyjne - 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki dostaw:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: oferent poda w ofercie.
c) Miejsce i godz. odbioru: Magazyn M07 (adres magazynu: Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, telefon: 63 247 54 37),w godz.ch od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: WZ lub kopia faktury.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
5) Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
6) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
7) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 14.09.2022r. od godz.15:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 19.09.2022r. do godz. 08:00.
c) Składanie ofert częściowych: dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: ok.19.09.2022r.
i) Kryterium wyboru oferty: Cena.
j) Oferta musi zawierać:
k) dane Oferenta składającego ofertę,
l) proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
ł) adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
m) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
n) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
o) Załączenie w internetowym formularzu dokumentów: nie dotyczy.
8) Wadium: nie dotyczy.
9) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godz. 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
ł) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
11) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faksem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do dwóch dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Radosław Pawlak,e-mail:pawlak.radoslaw@kwbkonin.pl, tel. 063-247-30-51,
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: Paweł Radzik
Data: Kleczew, 12.09.2022r.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. BOJA CUMOWNICZA 42cm Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 50 szt. 000000000000802873
2. BOJA CUMOWNICZA 14cm Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 150 szt. 000000000000802874
3. SZPILKA D31 31cm Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 200 szt. 000000000000802876
4. LINA PLECIONA FI 4 PP Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 500 Metr biezacy 000000000000802875
Dodatkowe warunki formalne:
Złożenie oferty zgodnie z treścią zaproszenia.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1427823,0ca4f5d1368cce09333c8cd5bf8b7625.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 09- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
19- 09- 2022 08: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
14- 09- 2022 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1427823,0ca4f5d1368cce09333c8cd5bf8b7625.html
Termin składania:2022-09-19
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Paweł Radzik
tel: 63 247 53 95
e-mail: radzik.pawel@kwbkonin.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z1160/128546/aktualizacja2, WZ22-02542
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.