• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1

”SHIP-SERVICE” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator Spółka)

ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego w

postaci Zespołu Ochrony Środowiska.

W skład przedsiębiorstwa Ship-Service S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie wchodzi Zespół Ochrony

Środowiska. Zespół Ochrony Środowiska stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa [dalej jako ZCP],

na którą składają się składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności

gospodarczej, w tym:

I. Opis ZCP

Dominującą aktywność Zespołu Ochrony Środowiska stanowiącą ok. 70% przychodów stanowi odbiór

odpadów ze statków w portach województwa zachodniopomorskiego, a uzupełniającą - rozstawianie

zapór przeciwrozlewowych, usuwanie rozlewów na akwenach, czyszczenie zbiorników i separatorów.

Przystosowane do charakteru aktywności i odtwarzane środki techniczne stanowią stabilną bazę do

rozwoju wykonywanych przez Zespół usług zarówno wspierających transport morski, jak i na lądzie.

Wieloletni transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów ugruntowało rozpoznawalność marki w

regionie. Realizacja zadań opartych o zamówienia publiczne dostarczyła doświadczeń pomagających

sprawnie funkcjonować w wymagającym otoczeniu rynkowym.

Od lipca 2021 głównym klientem Zespołu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na

mocy umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego i obowiązującej do końca czerwca 2023 r.

Zespół w tym okresie realizuje średnie miesięczne przychody w wysokości ok. 0,65 mln zł. Udział usług

ZMPSiŚ w tych przychodach wynosi ok. 70%, pozostałe przychody wynikają z umów „spot” (ok. 100

kontrahentów) oraz umowy z Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Odbierane miesięczne

wolumeny odpadów wynoszą kilkaset m3 odpadów stałych i drugie tyle odpadów płynnych.

II. Określenie składu ZCP będącego przedmiotem zbycia:

1) marka - oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa

przedsiębiorstwa ”SHIP-SERVICE”) oraz znak słowno-graficzny (logo) SHIP-SERVICE, (bez

oznaczenia słowno-graficznego „Grupa ORLEN”) z zastrzeżeniem, iż Organizator na zasadzie

upoważnienia – licencji od Nabywcy będzie uprawniony do korzystania wyłącznie z nazwy ”SHIPSERVICE” do czasu zakończenia likwidacji Spółki Organizatora i wykreślenia z wszelkich rejestrów

i ewidencji;

2) własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe

do ruchomości, na które składają się:

a) środki mobilne, lądowe i wodne:

i. barka zbiornikowa o pojemności około 400 cbm;

ii. łapacz zanieczyszczeń – autonomiczna jednostka pływająca do usuwania rozlewów i

zbierania zanieczyszczeń z powierzchni akwenów;

iii. zapora przeciwrozlewowa na zwijadle stalowym,

iv. 2 autocysterny ADR (cysterny około 10m3 zintegrowane z podwoziem 3-osiowym);

v. 1 zestaw ciągnik siodłowy oraz naczepa- cysterna ADR;

vi. 1 autocysterna do fekaliów;

vii. 3 pojazdy ciężarowe do 3,5 t., w tym co najmniej 2 zalegalizowane do przewozu kategorii

1 i produktów pochodzenia ubocznego;

viii. wózek widłowy do transportu bliskiego z napędem gazowym;

ix. 2 wózki paletowe ręczne,

2

x. 3 szt. kontenery stalowe, magazynowe 40`HC

xi. kontener stalowy z wiekiem otwartym o pojemności około 8m3

;

xii. inne - wymienione w załączniku nr 1 do projektu umowy przedwstępnej;

b) know-how i know-who w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

c) dane osobowe przetwarzane na nośnikach będących przedmiotem zbycia;

d) umowy, zlecenia spot:

i. kontrakty z ZMPSiS S.A. i ZMPP sp. z o.o. (umowa z ZMPSiŚ S.A. obowiązuje do 30

czerwca 2023 r. - po tej dacie wygasa i nie będzie wchodzić w skład ZCP),

ii. bieżące umowy „spot” z agentami, armatorami, zakładami przemysłowymi w rejonie

województwa zachodniopomorskiego w zakresie odbioru odpadów, popłuczyn po myciu

zbiorników ładunkowych, czyszczenia separatorów olejowych i usuwania zanieczyszczeń

ropopochodnych;

3) koncesje, licencje i zezwolenia1

, na które składają się;

a) uprawnienia do gospodarowania odpadami:

i. pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku

płynnych odpadów ropopochodnych, znak: SR-Ś-8/6619/30/07;

ii. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

na terenie Gminy Police, znak: OŚ.6233.2.2014.DS;

iii. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

na terenie Gminy – Miasto Szczecin, znak: WUCiP-I.7032.2.2014.LR;

iv. zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

na terenie Gminy Miasto Świnoujście, znak: WOS.7032.1.3.JT;

v. zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej

19-22, znak: WUCiP-I.6233.13.2014.DJa;

vi. zezwolenie na zbieranie odpadów w Świnoujściu przy ul. Kasztanowej 16 na terenie Portu

morskiego Świnoujście, znak: WOS.6233.8.2014.AP;

b) rejestracja działalności polegającej na transporcie ubocznych produktów pochodzenia

zwierzęcego oraz uzyskanie weterynaryjnego numeru identyfikacji - 14658061, znak:

PIW.PU.557.09.1.2019;

c) uzyskanie wpisu do rejestru o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami o

numerze rejestrowym: 000012428, znak: WOŚ.I.7248.208.2018.KB

4) dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) referencje związane ze zrealizowanymi przez Organizatora kontraktami i umowami;

6) pracownicy:

a) 7 kierowców z kategorią C, B+C, C+E, ADR klasy 3+9, w tym operatorzy oczyszczalni,

operatorzy wózka widłowego - osoby wielozadaniowe; członkowie załóg jednostek

pływających

b) 4 osoby stanowiące doświadczoną kadrę biurową w Szczecinie i 2 osoby w Świnoujściu.

 Organizator zastrzega, iż przedmiotem zbycia są główne składniki majątkowe opisane powyżej oraz

wymienione w załączniku nr 1 do projektu umowy przedwstępnej.

 Przedmiotem zbycia nie są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz wierzytelności

(należności), w tym zabezpieczenie roszczeń wynikających z decyzji pozwolenia zintegrowanego w

formie pieniądza w wysokości 33 000,00 zł, zdeponowane na rachunku Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego oraz z decyzji na zbieranie odpadów w Świnoujściu w formie

pieniądza w wysokości 21 421,50 zł, zdeponowane na rachunku Prezydenta Miasta Świnoujście.

 Organizator zastrzega, iż z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą skład składników

majątkowych i niemajątkowych jest zmienny. Nabywca zobowiązany jest nabyć ZCP niezależnie od

zmiany jego składu. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą Organizator dołoży należytej

staranności, aby zlikwidowane lub zużyte składniki majątkowe ZCP zastępować innymi, o

porównywalnych parametrach i zastosowaniu.


1 Kwestie sukcesji na nabywcę ZCP wymienionych w pkt.3) koncesji, licencji i zezwoleń regulują odpowiednie przepisy. Weryfikacja i

ryzyko sukcesji koncesji, licencji i zezwoleń po stronie Nabywcy, z wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora. 

3

III. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza wynosi: 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych polskich)

netto*.

*Organizator jest w trakcie oczekiwania na interpretację podatkową w przedmiocie opodatkowania transakcji zbycia

ZCP. W przypadku uznania ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie zapłacić

podatek od czynności cywilnoprawnej (PCC). W przypadku nie uznania ZCP jako zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od towarów i usług (VAT), zaś oferowana przez

Nabywcę cena rozumiana jest jako cena netto, która powiększona zostanie o należny podatek od towarów i usług.

Warunki przetargu nieograniczonego:

a) Przetarg może zostać przez Organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności

podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b) Warunki przetargu mogą być zmieniane, modyfikowane, ograniczane lub rozszerzane o dodatkowe

zapisy. Informację o wprowadzonych korektach warunków przetargu, należy opublikować w ten sam

sposób co pierwotne ogłoszenie. W przypadku, gdy Organizator otrzymał ofertę lub oferty, o korekcie

warunków przetargu zawiadamia się pisemnie wszystkie osoby, które złożyły oferty w toku przetargu.

c) Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Organizator dokona wyboru oferty Oferenta oferującego

najwyższą cenę. Oferowana cena powinna być w złotych polskich (PLN).

d) Wybór oferty i zawarcie umowy zbycia ZCP wymaga uzyskania zgody właściwych organów Spółki

(Organizatora).

e) Wszelkie materiały dotyczące zbywanego ZCP są udostępnione w biurze Spółki przy ul. Dębogórskiej

18 w Szczecinie w godzinach 08:00 – 14:00. Przegląd materiałów wymaga wcześniejszego

potwierdzenia terminu – kontakt office@ship-service.pl lub tel.+48 609858219. Osoba przeglądająca

dokumenty potwierdzi swoją tożsamość.

f) Umowa jest zawarta z chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta oświadczeń woli w

odpowiedniej dla danej czynności formie (jeśli jest wystarczająca dla ważności czynności prawnej), o

ile wcześniej właściwe organy Spółki (Organizatora) wyraziły zgodę na jej zawarcie.

g) Podana cen wywoławcza jest ceną netto (bez VAT)2

.

h) Oferty winny być składane do dnia 31 stycznia 2023 r. godz. 10:00 na adres: SHIP-SERVICE SA w

likwidacji ul. Dębogórska 18, 71-717 Szczecin, w dni robocze, w godzinach 08:00 – 14:00 (w dniu 31

stycznia 2023 r. w godz. 08:00-10:00), w szczelnie zamkniętych kopertach z opisem na kopercie

„Oferta w przetargu nieograniczonym na ZCP nr 1” – bez oznaczenia danych oferenta na kopercie i

innych oznaczeń.

i) Cena ofertowa winna być podana wedle wartości netto i winna być wyższa niż cena wywoławcza.

j) Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt

tysięcy 00/100 złotych polskich) w terminie do 30 stycznia 2023 r. Wadium winno był wpłacone w

formie pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora w Banku Pekao SA nr 20 1240 1864 1111 0010

0239 8362. Datą zapłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Organizatora pełną kwotą

wadium. Wpłaty wadium należy dokonać bez potrąceń w formie przelewu pieniężnego. Inne formy

wpłaty wadium nie są dopuszczalne.

k) Oferta3 winna zawierać:

i. Ofertę cenową wedle wzoru nr 1;

ii. Dane oferenta wraz z odpisem właściwego rejestru (w przypadku osoby fizycznej ze wskazaniem

numeru PESEL i adresu zamieszkania / adresu do doręczeń), danymi kontaktowymi w postaci

adresu @ i numeru telefonicznego wedle wzoru nr 2;

iii. W przypadku niepublicznych osób prawnych konieczne jest wskazanie beneficjenta

rzeczywistego i przedłożenie odpowiedniego odpisu z Centralnego Rejestru Beneficjentów

Rzeczywistych;

iv. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne wedle wzoru nr 3;


2 Organizator jest w trakcie oczekiwania na interpretację podatkową w przedmiocie opodatkowania transakcji zbycia ZCP. W

przypadku uznania ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie zapłacić podatek od czynności

cywilnoprawnej (PCC). W przypadku nie uznania ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nabywca zobowiązany będzie

zapłacić podatek od towarów i usług (VAT), zaś oferowana przez Nabywcę cena rozumiana jest jako cena netto, która powiększona

zostanie o należny podatek od towarów i usług.

3 W przypadku złożenia oferty przez podmioty związane umową spółki cywilnej / konsorcjum dokumenty składane w ramach oferty

winny być uzupełnione odpowiednio o dane wspólników spółki cywilnej / konsorcjantów.

4

v. Oświadczenie oferenta o akceptacji zmienności składu ZCP, jak i składu osobowego

(pracowników) ZCP wedle wzoru nr 4;

vi. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy przedwstępnej zbycia ZCP wedle wzoru nr 5;

vii. Dowód zapłaty wadium.

l) Oferty zostaną otwarte w dniu: 31 stycznia 2023 r. o godzinie 10:15 w biurze spółki przy ul.

Dębogórskiej 18 w Szczecinie. W otwarciu ofert mogą brać udział wyłącznie osoby umocowane przez

oferentów składających oferty.

m) Informacje o wyniku przetargu i ewentualnym terminie dodatkowych negocjacji cenowych zostaną

wysłane do oferentów do dnia 3 lutego 2023 r. listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany

przez oferenta adres mailowy.

n) Oferent może wykonać przegląd techniczny i prawny ZCP na własny koszt od dnia publikacji

niniejszego ogłoszenia do 30 stycznia 2023 r., po uprzednim ustaleniu terminu przeglądu i jego

zakresu z Organizatorem.

o) Oferent będzie związany ofertą do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatkowo Organizator wskazuje, iż zbycie składników majątkowych nastąpi na następujących

warunkach:

1. Organizator przewiduje następujący model i warunki transakcji:

a) Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia ZCP pod warunkiem uzyskania zgody organów

Organizatora;

b) Przy zawarciu umowy przedwstępnej zbycia ZCP Organizator zachowuje wadium na poczet

zapłaty ceny w charakterze zadatku w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz dodatkowo

nabywca zapłaci kolejny zadatek w rozumieniu Kodeksu cywilnego w wysokości 20%

zaoferowanej ceny netto. W przypadku nieziszczenia się warunku o jakim mowa jw. pkt. a)

Organizator zwróci wadium i zadatek wedle nominalnej wartości jaka została wpłacona przez

nabywcę.

c) Reszta ceny zostanie zapłacona przez nabywcę do 31 marca 2023 r. bez potrąceń.

d) Brak wpłaty reszty ceny zgodnie z pkt. c) jw. upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy

w terminie do 30 kwietnia 2023 r. oraz zachowania wpłaconego wadium i zadatku.

e) Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później

niż do 14 lipca 2023 r.

2. Z uwagi na kwestie wartości księgowych i podatkowych w księgach handlowych Organizatora,

Organizator dokona rozdzielenia zaoferowanej ceny netto przez oferenta do poszczególnych

składników majątku, dla potrzeb rozliczeń podatkowych.

3. Sprzedaż ZCP następuje z wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora w zakresie gwarancji i

rękojmi za wady.

4. Sprzedaż ZCP w zakresie obejmującym dane osobowe następuje z wyłączeniem

odpowiedzialności Organizatora jako administratora danych względem Nabywcy ZCP jako

administratora danych.

5. Wydanie ZCP w posiadanie nabywcy nastąpi po zawarciu umowy przyrzeczonej przenoszącej

własność ZCP nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2023 r. i nie później niż w dniu 14 lipca 2023 r. Do

tej daty Organizator zatrzymuje ZCP w swoim posiadaniu, z możliwością korzystania z niej i

pobierania pożytków.

6. Organizator na zasadzie upoważnienia – licencji od Nabywcy ZCP będzie uprawniony do

korzystania wyłącznie z nazwy ”SHIP-SERVICE” (oznaczenie słowne) do czasu zakończenia

likwidacji Spółki Organizatora i wykreślenia jej z wszelkich rejestrów i ewidencji.

7. Oferent zobowiązany jest do akceptacji i zawarcia umowy przedwstępnej zbycia ZCP,

przyrzeczonej ZCP oraz nieodpłatnego upoważnienia / licencji na korzystanie z oznaczenia ”SHIPSERVICE” przez Organizatora do czasu zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki Organizatora

z wszelkich rejestrów i ewidencji, wedle wzoru Organizatora. Odmowa zawarcia umowy

przedwstępnej powoduje przepadek wadium.

8. Zawarcie umowy nastąpi wedle decyzji Organizatora u wskazanego przez niego notariusza na

terenie Polski. Termin i miejsce zawarcia umów wyznacza Organizator.

5

9. Wszelkie koszty zawarcia umów zbycia ZCP ponosi nabywca (oferent, którego oferta została

wybrana), w tym opłaty sądowe, administracyjne, notarialne, publicznoprawne itp.

10. W przypadku gdy w wyniku przetargu wpłyną co najmniej dwie oferty przeprowadza się z

oferentami dodatkowe negocjacje cenowe poprzez ustną licytację. Miejsce i termin ustnej licytacji

wyznacza Organizator powiadamiając uczestników na adresy e-mail wskazane przez oferentów.

Ceną wywoławczą w ustnej licytacji jest najwyższa dotychczas zaoferowana cena w toku

przetargu. W przypadku gdy żaden z oferentów nie stawi się lub stawi się lecz nie będzie

uczestniczył w ustnej licytacji, Organizator ma prawo rozstrzygnąć przetarg poprzez wybór

najwyższej oferty złożonej w toku przetargu.

11. Wadium podlega przepadkowi w sytuacji gdy oferent jakiego oferta została wybrana nie stawi się

u wskazanego przez Organizatora notariusza celem zawarcia umowy, gdy nie wpłaci zadatku o

jakim mowa pkt. 1) pkt. b) oraz w przypadku niewpłacenia całej ceny do 31 marca 2023 r.

Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi i udzielania wyjaśnień oraz

udostępnienia ZCP do przeglądu przedsprzedażowego jest Piotr Zalewski, tel. +48 605454499, e-mail:

piotr.zalewski@ship-service.pl

O firmie

Ship-Service S.A.

JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM DOSTAWCĄ PALIW ŻEGLUGOWYCH W POLSCE

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.