• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie prawa własności Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności

Pontonu nr 7 (PN-SSR-7)


I. CENA WYWOŁAWCZA ŁĄCZNA:

Ponton nr 7 (PN-SSR-7) - 310 000 PLN (słownie złotych: trzysta dziesięć tysięcy 00/100) netto +

należny podatek VAT .

II. WADIUM

15 500,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni

roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 26.09.2022 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności pontonu nr 7 (PN-SSR-07) zwanego dalej

„Przedmiotem Postępowania”.

Opis techniczny:

Podstawowe parametry Pontonu pływającego nr 7 (PN-SSR-7) to:

- wymiary całkowite: 34,46 x 16,15 x 2,91 m

- odbudowany w 1979 roku

- klasa była ważna do 05.12.2016 r.

- strefa pływania: 3.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

- nośność ładunku: 500 t.

- wysokość ładunku: 5 m

- masa całkowita: 221 t.

Brak ważnych dokumentów. Upłynął termin ważności Świadectwa Klasy i Karty Bezpieczeństwa.


2. Przedmioty Postępowania zlokalizowane są w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl

bądź w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie

przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa GórnoOkrętowa), do dnia 26.09.2022r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu

26.09.2022r o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania

MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy

złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni

pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Waldemar Grzegorczyk - tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących

przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.