• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: zbycie prawa własności Doku pływającego MSR – 1

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: zbycie prawa własności Doku pływającego MSR – 1
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności

Doku pływającego MSR – 1

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

2 500 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

125 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 26.10.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1.   Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego MSR-1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

Dok MSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, z dwoma ciągłymi basztami.

Dok nie posiada własnego zasilania.         

Podstawowe parametry doku to:

- długość całkowita - 110,16m

- długość podporowa 100,0m

- szerokość zewnętrzna - 25,5m

- szerokość wewnętrzna - 19,5m

- szerokość między ławami – 18,35m

- wysokość całkowita - 11,20m

- wysokość pontonu - 3,10m

- wysokość kilbloków 1,20m

- maksymalne zanurzenie powyżej kilbloków 5,90m

- udźwig - 3500 t,

Rok budowy 1967

Miejsce budowy – Gdańska Stocznia Remontowa

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o udźwigu 6,3t, po jednym na każdej baszcie.

Numer Rejestru PRS – 650020

Świadectwo Klasy – 23/SWI/21 – ważne do 2022-04-01.

Numer Rejestru Urzędu Morskiego w Szczecinie UMS0466

Karta Bezpieczeństwa nr 277/KB/SWI/15 – ważna do 2020-12-04

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

2.   Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. oddział w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

3.       Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 26.10.2021r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2021r o godzinie 11.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

 

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3.   Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.