• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycie 50% udziałów spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycie 50% udziałów spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Standard

Dane kontaktowe

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

ogłasza przetarg publiczny

na zbycie 50% udziałów spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

PODSTAWA PRAWNA ZBYCIA UDZIAŁÓW

Podstawę prawną zbycia udziałów stanowią:

1. art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

oraz niektórych innych ustaw [ Dz.U.2019.1716];

2. art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz.U.2004.281.2782];

3. § 36 ust. 8 i ust. 12 Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

DANE ADRESOWE ZBYWCY

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia,

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082699, NIP: 958

13 23 52.

DANE ADRESOWE SPÓŁKI, KTÓREJ UDZIAŁY SĄ ZBYWANE

Bałtycka Baza Masowa Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Węglowej 3, 81 - 341 Gdynia,

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000118856, NIP: 586 17

33 617.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY BAŁTYCKIEJ BAZY MASOWEJ SP. Z O.O. I UDZIAŁOWCY

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.500.000 zł i dzieli się na 19.500 udziałów

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

Udziałowcami BBM Sp. z o.o. są:

1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., która poosiada 9.750 udziałów o wartości

nominalnej 1.000 zł każdy i łącznej wartości 9.750.000 zł;

2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., która poosiada 9.750 udziałów o wartości nominalnej

1.000 zł każdy i łącznej wartości 9.750.000 zł.

LICZBA I RODZAJ UDZIAŁÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pakietu 9.750 (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)

udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy stanowiących 50 % kapitału zakładowego

Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o.

Strona 2 z 2

MINIMALNA CENA SPRZEDAŻY – CENA WYWOŁAWCZA

Minimalna cena sprzedaży pakietu 9.750 udziałów [cena wywoławcza] wynosi 34.555.000,00

(słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych. Wartość

udziałów w Bałtyckiej Bazie Masowej sp. z o.o. ustalona została na podstawie oszacowania

wartości Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku sporządzonej przez Doradca

Auditors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty, zabezpieczone hasłem, składane są przez Oferentów drogą elektroniczną w sposób

określony w Rozdziale IX ust. 3 Memorandum informacyjnego w terminie do dnia 3 grudnia

2022 roku do godziny 10.00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00).

2. Hasła do zabezpieczonych ofert Oferentów jest zobowiązany przesłać w sposób określony

w Rozdziale IX ust. 8 Memorandum informacyjnego w terminie składania oferty tj.: 3.12.2022

roku w godzinach między 10.00 a 10.15.

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Szczegółową procedurę Przetargu, w tym m.in. warunki udziału, wymagania dotyczące

wadium, procedurę poprzedzającą zawarcie umowy sprzedaży oraz informacje o Bałtyckiej

Bazie Masowej Sp. z o.o. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Memorandum

informacyjne.

2. Załączniki do Umowy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zaszyfrowane. Oferenci

chcący zapoznać się z zaszyfrowanymi dokumentami zobowiązani są do uprzedniego

przesłania umowy o zachowaniu poufności o treści stanowiącej załącznik nr 1 do

Memorandum, w trybie określonym w Rozdziale IX Memorandum.

3. Wzór umowy sprzedaży udziałów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ustępach 1 i 2 zamieszczone są na stronie:

https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/

Załączniki:

1. Memorandum informacyjne,

2. Wzór Umowy zbycia udziałów

Dziękujemy za wysłane grafiki.