• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycia prawa własności Doku pływającego SSR – 1

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycia prawa własności Doku pływającego SSR – 1
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności

Doku pływającego SSR – 1


I. CENA WYWOŁAWCZA

1 250 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

62 500,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 28.01.2022 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok SSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, o ciągłych basztach i sześciu pontonach dolnych po cztery zbiorniki balastowe każdy. Dok nie posiada własnego zasilania

długość całkowita                       - 156,2 m, 

długość pontonów wypornościowych        - 143,0m,                              szerokość zewnętrzna          - 33,2m,

szerokość między ławami                             - 26,0m,

wysokość całkowita                      - 14,0 m,

wysokość od pokładu do pokładu baszty  - 10,5m,

wysokość kilbloków                                      - 1,2m

zanurzenie maksymalne                              -11,92m -7,2m powyżej kilbloków,

nośność                                                          - 7200 ton, ograniczona do 4500 ton,

rok budowy                                        - 1940.


Dok wyposażony jest w dwa żurawie o następujących parametrach:

-Żuraw dokowy nr 2

- Rok produkcji – 1963

- Nr fabryczny   - 7324 „Butters Bros”

- Udźwig            -  10 t

- Wysięg           -  7,6-21,3 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 442

- Żuraw dokowy nr 7

- Rok produkcji – 1988

- Nr fabryczny   - 10.399.00.99/98”Barleben””

- Udźwig            -  8/6,3 t

- Wysięg            – 20 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 448

Dok SSR-1 zarejestrowany jest w Polskim Rejestrze Statków pod numerem 650007 oraz w Rejestrze Urzędu Morskiego pod numerem UMS 0342. Aktualnie dok jest wyłączony z eksploatacji. Świadectwo klasy wygasło w dniu 30.03.2020r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin przy pirsie przy nabrzeżu Gdyńskim.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2022r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 28.01.2022r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2022r. o godzinie 13.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania. 

- Robert Rowiński – tel. 669 622 999 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania. 

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.


Dziękujemy za wysłane grafiki.