• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zbycia prawa własności Doku pływającego MSR – 1

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zbycia prawa własności Doku pływającego MSR – 1
Standard

Dane kontaktowe

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności

Doku pływającego MSR – 1

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 900 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: milion dziewięćset tysięcy 00/100) netto +

należny podatek VAT .

II. WADIUM

95 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie

postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni

roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 17.12.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego”

dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.:

www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego MSR-1 zwanego dalej

„Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Dok MSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, z dwoma ciągłymi basztami.

Dok nie posiada własnego zasilania.

Podstawowe parametry doku to:

- długość całkowita - 110,16m

- długość podporowa 100,0m

- szerokość zewnętrzna - 25,5m

- szerokość wewnętrzna - 19,5m

- szerokość między ławami – 18,35m

- wysokość całkowita - 11,20m

- wysokość pontonu - 3,10m

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

- wysokość kilbloków 1,20m

- maksymalne zanurzenie powyżej kilbloków 5,90m

- udźwig - 3500 t,

Rok budowy 1967

Miejsce budowy – Gdańska Stocznia Remontowa

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o udźwigu 6,3t, po jednym na każdej baszcie.

Numer Rejestru PRS – 650020

Świadectwo Klasy – 23/SWI/21 – ważne do 2022-04-01.

Numer Rejestru Urzędu Morskiego w Szczecinie UMS0466

Karta Bezpieczeństwa nr 277/KB/SWI/15 – ważna do 2020-12-04

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru

Zabytków.

2. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„GRYFIA” S.A. oddział w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.

3. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej

„Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania

formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na

stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 17.12.2021r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie

się w dniu 17.12.2021r o godzinie 13.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania

MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy

złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni

pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie

zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Robert Rowiński - tel. 669 622 999 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu

postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w

każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń

umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego

ogłoszenia. 

REGULAMIN -https://www.msrgryfia.pl/ckfinder/userfiles/files/MSR-1%20REGULAMIN%20PL%20(6)(1).pdfDziękujemy za wysłane grafiki.