• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zaprojektowanie i dostawa konstrukcji pod radary

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zaprojektowanie i dostawa konstrukcji pod radary
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: "Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego"

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa konstrukcji pod radary o parametrach, i cechach wykazanych w załączniku ,,Opis przedmiotu zamówienia - konstrukcja pod radary".
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem oferty, w tym załadunku, dostawy, rozładunku w miejscu docelowym, wszelkich odbiorów technicznych, zgłoszeń i wszelkich innych kosztów niezbędnych do skutecznej dostawy.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i zapewnienia bezpłatnego serwisu na okres nie krótszy niż wskazany w ofercie (minimum 12 miesięcy).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-01
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub osobiście w sekretariacie z dopiskiem: ,,Oferta na zaprojektowanie i dostawę konstrukcji pod radary" na adres: 3BIRD K.GAJKO J.KSEPKO SPÓŁKA JAWNA, Ul. Kolejowej 12 E, 15-701 Białystok. Godziny pracy Zamawiającego 8.00 - 16.00.
Termin składania:2021-10-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do 30.10.2021 r. do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy Ul. Kolejowej 12 E, 15-701 Białystok
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia
d) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
2) Zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie w przypadku niedostępności ich na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania produkcji.
3) Zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
4) Zmiany ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
2. Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez wykonawcę i zamawiającego.
3. W przedstawionych w pkt. 1. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi koniecznej przerwy lub przestoju.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
SKŁADANIE OFERT PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2.Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną). Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
3.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
4. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
ZAMAWIAJĄCY OCENI I PORÓWNA JEDYNIE TE OFERTY, KTÓRE:
1. Wpłynął w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zdobyły taką samą ilość punktów - decydujące jest kryterium Ceny. W przypadku zaś, gdy oferty charakteryzują się taką samą ceną ofertową, elementem decydującym o wyborze dostawcy będzie kryterium Gwarancji.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2.Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
3.Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na podpisanie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór został załączony jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, bądź na innym wzorze zawierającym wszystkie informacje zamieszczone we wzorze oferty.
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum/ Partnera Konsorcjum - dotyczy tylko przypadku, jeśli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w odpisie z właściwego rejestru.
Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Jeśli wykonawca w swojej ofercie przedstawi termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.
Dodatkowe informacje

W przypadku składania ofert pocztą, za pośrednictwem kuriera lub osobiście decyduje termin wpływu oferty do siedziby firmy
2.Oferty doręczone po upływie w/w terminu składania zostaną odrzucone, jako złożone po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. W przypadku składania z wykorzystaniem platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oferta oraz wszelkie dokumenty załączone do niej musi być złożona w formie elektronicznej, w formie skanu podpisanego oryginału. Załączniki składane w wersji papierowej - w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
6. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, należy stosować warunki określone w części ,,Dodatkowe warunki"
7. Jeżeli Wykonawcę/ Lidera Konsorcjum/ Partnera Konsorcjum reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie ,,za zgodność z oryginałem". Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
9. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu postepowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu podpisania umowy w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
11. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty wymienione w treści zapytania ofertowego są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może ponadto w razie zaistnienia wątpliwości zażądać przesłania dodatkowych dokumentów. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
15. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
16. Prosimy o przesyłanie pytań e-mailem w formacie edytowalnym na adres poczty elektronicznej: kpiekarski@3birdsystems.com bądź z wykorzystaniem platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
17. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Konrad Piekarski
18. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie.
21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego, Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa- informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego".
a. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003. 153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
b. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej ,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty;
c. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-23
Data ostatniej zmiany
2021-09-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Liczba punktów w kryterium ,,Cena netto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Cmin/Cof) x 50 pkt
gdzie:
Cmin - Cena najtańszej oferty
Cof - Cena badanej oferty
Za kryterium ,,Cena netto" oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Liczba punktów w kryterium ,,Gwarancja" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(Gof/Gmax) x 20 pkt
gdzie:
Gof - Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
Gmax - Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *
Za kryterium ,,Gwarancja" oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w kryterium ,,termin realizacji" będą przyznawane następująco:
(Tmin/Tof) x 30 pkt
gdzie:
Tmin-najkrótszy proponowany termin realizacji zamówienia spośród ofert nieodrzuconych
Tof-termin zaproponowany w ofercie ocenianej
W kryterium ,,termin realizacji"oferta może otrzymać maksymalnie 30pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Konrad Piekarski
tel.: 730425821
e-mail: kpiekarski@3birdradarsystem.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45223210-1, 71320000-7, 71327000-6
Numer dokumentu:2021-25150-70645
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.